Hovedoversikt - drift

Skjema 1B

DRIFTSBUDSJETT - SKJEMA 1B Regnskap per oktober Budsjett per oktober Avvik Avvik i% Årsbudsjett Opprinnelig vedtatt budsjett
Oppvekst skole
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter 810043 811100 -1057 -0,1 % 974079 847950
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert FBU har et samlet mindreforbruk på kr 1 millioner. De fleste skolene er tilnærmet i balanse. Området styrer mot balanse ved årets slutt.
SFO 13703 14866 -1163 -7,8 % 23361 21219
SFO har et mindreforbruk på kr 1,2 millioner etter oktober. På samme tjeneste er også utgifter til ressurskrevende elever på ungdomstrinnet ført. Disse elever har et aktivitetstilbud etter skoletid. Aktivitetstilbudet har et merforbruk på kr 490 000 per oktober. Mindreforbruket på ordinær SFO skyldes mer i innbetalt foreldrebetaling enn budsjettert. Det forventes en nedgang i foreldrebetaling mot årets slutt. Erfaringsmessig slutter flere barn på SFO mot årets slutt. Som følge av forventet nedgang i foreldrebetaling forventes også en reduksjon i mindreforbruket.
Voksenopplæring 13473 14097 -624 -4,4 % 19720 12800
Voksenopplæringen har et mindreforbruk på kr 624 000. Mindreforbruket skyldes økt refusjon. Enheten styrer mot balanse ved årets slutt.
Sum oppvekst skole 837219 840063 -2845 -0,3 % 1017160 881969
 
Oppvekst barn og unge
Barnehager inkludert fellesutgifter 652464 649852 2612 0,4 % 728288 673454
Merforbruket fordeler seg på oppvekst barn og unge felles, styrket barnehage og barnehagene.

Oppvekst barn og unge felles har et merforbruk på kr 3,84 millioner per oktober. Dette skyldes i hovedsak uløst del av innsparingskrav og noe mindreinntekt fra foreldrebetaling. Tall fra tellingen i september viser at både private barnehager og kommunale barnehager har noe færre barn i barnehage ved nytt barnehageår 2018. Erfaringsmessig øker plasserte barn frem mot tellingen 15.12 hvert år som også er grunnlaget for tilskudd til de private 3/4 av 2019. De kommunale barnehagene har, fra nytt barnehageår 2018, innrettet seg etter ny pedagog og bemanningsnorm og ligger tett opp mot 6 barn per ansatt (omgjort til store barn). De private barnehagene er gitt en utsettelse til å tilpasse seg ny bemanningsnorm frem til august 2019 slik at barnehagene skal få tid til å tilpasse seg. Hvilken bemanning de private barnehagene har vil først vise etter årsmeldingsrapporteringen. Enheten forventer at avviket kan øke noe mot årets slutt.

Styrket barnehage har et merforbruk på kr 375 000 per oktober. Merforbruket er lavere enn tidligere rapportert etter bruk av fond for å dekke uløst innsparing, avvik på barn mellom kommuner med spesialpedagogisk hjelp og økt bemanning. Virksomheten har måttet kjøpe inn nytt it utstyr, nye pulter og erstattet gammel og slitt utstyr. Dette har vært nødvendige anskaffelser som fører til merforbruk i drift. Virksomheten går fortsatt med 5 stillinger utover rammen på grunn av økt arbeidsmengde, men dekker mye av kostnaden inn med refusjon sykelønn og refusjon fødselspermisjon i de tilfellene det ikke lar seg gjøre å få tak i vikar. Utfordringen med økt arbeidsmengde vil også gjelde fremover og følge over til nytt budsjettår.

Barnehagene har samlet et mindreforbruk på kr 1,6 millioner per oktober. Det er forventet at barnehagene vil gå i balanse ved årets slutt.
Helsestasjonstjenester, PPT samt barne- og familieenheten 146313 139586 6727 4,8 % 173532 164365
Helsestasjonstjenester, PPT samt barne- og familieenheten (BFE) har per oktober et samlet merforbruk på kr 6,7 millioner. Merforbruket skyldes økning i fosterhjemskostnader og bruk av institusjon i BFE. Totalt har BFE et merforbruk på kr 9,1 millioner. Det er planlagt bruk av disposisjonsfond på området, kr 8,5 millioner, samt tilskuddsmidler fra bundet fond, kr 1,8 millioner, til inndekning av merforbruket. Ytterligere økning av kostnader på BFE vil representere en økonomisk utfordring for området ved årsavslutningen.
Sum oppvekst barn og unge 798777 789438 9339 1,2 % 901820 837819
 
Levekår
Levekår felles og samordningstjenester 232552 232258 294 0,1 % 127233 212725
Levekår felles og samordning har et samlet merforbruk etter oktober på kr 294 000. Begge enhetene har et lite merforbruk hver, men styrer mot balanse ved årets slutt. Den største usikkerheten er knyttet til størrelsen på beløpet kommunen får i refusjon for ressurskrevende tjenester ved årets slutt.
Sykehjemstjenester 247394 246963 431 0,2 % 306591 249231
Området som inkluderer nye omsorg øst og nye omsorg vest har et merforbruk på kr 431 000 etter oktober, og styrer mot balanse ved årets slutt.
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering 137540 137925 -385 -0,3 % 174713 134438
Den nye enheten som ble opprettet fra 1.september inkluderer blant annet de ordinære hjemmetjenestene, dagtilbud for eldre og Sandnes helsesenter. Enheten har et mindreforbruk på kr 385 000, og styrer mot balanse ved årets slutt, etter eventuell avsetning til disposisjonsfond.
Enhet for funksjonshemmede (EFF) 258980 258871 109 0,0 % 317082 290013
Enheten har et merforbruk på kr 109 000 etter oktober, og styrer mot balanse ved årets slutt.
Helse og rehabiliteringstjenester 225752 231815 -6063 -2,6 % 282046 259447
Mindreforbruket på området knytter seg til mottatte tilskuddsmidler til prosjekter i mestringsenheten, der store deler av utgiftene kommer neste år, og at kommunens leverandør av trygghetsalarmer ennå ikke har sendt spesifiserte fakturaer for trygghetsalarmene i 2018. Området styrer mot balanse.
Sosiale tjenester 172948 188046 -15098 -8,0 % 227941 205268
Kr 10,8 millioner av mindreforbruket skyldes lavere utgifter på flyktningenheten og noe høyere integreringstilskudd til enslig mindreåringe enn det som var budsjettert. Det resterende av avviket skyldes lavere utgifter til økonomisk sosialhjelp enn det som var budsjettert de siste par månedene. Det forventes mindreforbruk på området ved årets slutt.
Sum Levekår 1275166 1295878 -20712 -1,6 % 1435606 1351122
 
Kultur og byutvikling
Kultur og byutvikling felles 39905 39905 0 0,0 % 38099 26789
Fellesområdet er i balanse og forventer balanse ved årets slutt.
Byutvikling 30284 30855 -570 -1,8 % 36516 34202
Byutvikling har et mindreforbruk på kr 570 000 per oktober og forventer balanse ved årets slutt.
Byutvikling selvkost 3640 -1191 4830 -405,5 % -757 706
Selvkosttjenester innenfor byutvikling har et merforbruk på kr 4,8 millioner som følge av mindreinntekter. Byggesak har et merforbruk på kr 3 millioner hvor mindreinntekter utgjør kr 3,8 millioner. Plan har et merforbruk på kr 2,5 millioner innenfor detaljregulering hvor mindreinnteker utgjør kr 3,3 millioner. Oppmåling har et mindreforbruk på kr 726 000. Et avvik på selkostområdet vil ikke ha innvirkning på bykassens resultat over tid.
Kultur, bibliotek og kulturskolen 70379 72860 -2481 -3,4 % 84046 65948
Mindreforbruk som følge av vakante stillinger og permisjoner uten vikar. Området forventer å gå i balanse ved årets slutt.
Sum Kultur og byutvikling 144208 142429 1780 1,2 % 157904 127645
 
Teknisk
Teknisk 91263 91779 -515 -0,6 % 121527 75416
Teknisk har per oktober et mindreforbruk på kr 515 000. Tjenesteområdet er samlet sett i tilnærmet balanse og forventer balanse ved årets slutt.
Teknisk selvkost -96513 -96513 0 0,0 % 92 -370
Teknisk selvkost er per oktober i balanse og forventer balanse ved årets slutt.
Sum Teknisk -5250 -4734 -515 10,9 % 121619 75046
 
Organisasjon
Organisasjon 86484 87098 -614 -0,7 % 104452 95479

Organisasjon har, per oktober, et mindreforbruk på kr 613 940. Forventes å gå i balanse ved årets slutt.
 
Økonomi
Økonomi 34397 34065 332 1,0 % 44617 43961
Økonomi har samlet et merforbruk, per oktober, på kr 332 126 som følge av prosjekt stilling-digitalisering på regnskapsavdelingen. Denne stillingen ble varslet i andre perioderapport og skal dekkes av disposisjonsfond på området. Det er samtidig periodisert kr 840 000 av pluss på lønnsbudsjett på anskaffelser til desember for inndekning av innsparingstiltak for varekostnader på kommune felles på kr 914 000. Rest på kr 74 000 vil bli innhentet i løpet av november og desember. Området styrer mot balanse ved årets slutt.
 
Rådmannens staber og kommune felles
Rådmannens stabsenheter 20435 21337 -902 -4,2 % 26438 23332
Rådmannens stabsenheter har et mindreforbruk, per oktober, på kr 902 086. Området styrer mot balanse ved årets slutt.
Eiendom 90770 90770 0 0,0 % 119362 461058
Sandnes eiendomsselskap KF får tilskudd til renhold, energi og vaktmestertjeneste. Utbetalingene til og med oktober er i henhold til budsjett. I tillegg føres internhusleie for kommunalt eide bygg som per i dag ikke er i bruk til kommunal virksomhet på dette ansvarsområdet. Området er i balanse per oktober. Fram til faktureringstidspunkt budsjetteres alle internhusleier på dette ansvarsområdet. Etterhvert som husleiene blir fakturert den enkelte enhet, blir det gjort tilsvarende budsjettjustering slik at regnskap og budsjett går i balanse hos den enkelte enhet. Som følge av forskyvninger i ferdigstillelse i byggeprosjekter i 2018, i tillegg til avregninger i forhold til innleide bygg, ligger det an til å bli noe mindreforbruk når det gjelder internhusleien. Endelig beregning og budsjettjustering foretas ved årsslutt.
Kommunens fellesutgifter 270304 268956 1348 0,5 % 277948 326185
Merforbruket på fellesutgiftene knytter seg til kr 3,7 millioner i høyere utgifter til AFP-pensjon, samtidig som det er mindreforbruk i regnskapet til Nye Sandnes, kommune felles og prosjekter. Merforbruket søkes løst innenfor områdets driftsramme.
Politisk virksomhet 14014 14266 -252 -1,8 % 18678 19620
Området har et positivt avvik per oktober på kr 251 954. Det styres mot balanse ved årets slutt.
Sum rådmann og fellesutgifter 395523 395329 193 0,0 % 442426 830195
 
Sum drift 3566524 3579566 -13043 -0,4 % 4225603 4243236
 
Sentrale inntekter
Skatt og rammetilskudd, særtilskudd, finansposter -3610414 -3592782 -17632 0,5 % -4225995 -4243236
Avviket gjelder hovedsakelig skatt og rammetilskudd. For mer detaljer se kapittel om sentrale inntekter og finansposter.
 
TOTALT -43889 -13216 -30676   -392 0
Publisert: 01.06.2018 14:57
Sist endret: 12.11.2018 12:38