Økonomi

 

Økonomisk status per oktober, målt mot periodisert budsjett og årets vedtatte budsjettramme, viser et samlet mindreforbruk i driftsbudsjettet på kr 30,7 millioner. Sentrale inntekter og finansposter har merinntekter på kr 17,6 millioner. Tjenesteområdene inkludert stab-, støtte og fellesområde har et samlet mindreforbruk på kr 13 millioner. For en spesifisert oversikt og forklaring til tallene henvises det til Hovedoversikt - drift.

AVVIK I TUSEN KRONER PER JANUAR-OKTOBER 2018

AVVIK I PROSENT PER JANUAR-OKTOBER 2018

Publisert: 01.06.2018 14:22
Sist endret: 12.11.2018 12:44