Sentrale inntekter og finansposter

Sentrale inntekter Regnskap per november Budsjett per november Avvik Årsbudsjett
Sentrale inntekter -4858388 -4878323 19935 -4551589

Ved utgangen av november var det på sentrale inntekter og finansposter mindreinntekter på kr 19,9 millioner sammenlignet med budsjett. Avviket gjelder i hovedsak skatt.

Skatteinngangen for november måned ble på kr 446 millioner mot en budsjettert skatteinngang på kr 445 millioner. Det tilsvarer en reduksjon på -3,9 prosent sammenlignet med november 2019 da sum skatteinngangen for Sandnes og Forsand var på kr 464 millioner.

Akkumulert skatteinngang per november er på kr 2 438,2 millioner, noe som er kr 33,1 millioner lavere enn innbetalt skatt på samme tid i fjor. Dette gir en negativ skattevekst på -1,3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Per november er det mindreinntekter på skatt mot periodisert budsjett på kr 20,8 millioner.

opprinnelig budsjett var det forutsatt at salg av konsesjonskraft ville gi et overskudd på kr 30 millioner for 2020. Kraftprisene falt kraftig de første månedene i 2020 og fallet fortsatte over sommeren. Anslaget på kr 30 millioner i overskudd ble derfor i sak om perioderapport per 30. april 2020 nedjustert til at forventet kjøp og salg av konsesjonskraft ville gå i null totalt sett. Per august var det ført et netto tap på om lag kr 3,8 millionerØkte kraftpriser og stigende prisprognose for resten av året tilsa likevel på daværende tidspunkt balanse ved årets slutt. Strømprisen gikk opp i september og oktober, men falt igjen i november. Nytt estimat tilsier derfor et tap på salg av konsesjonskraft på om lag kr 4 millioner for 2020.

Stortinget besluttet i 2015 å opprette et havbruksfond. Havbruksfondet fordeler kommunal sektors andel av inntektene fra vekst i oppdrettsnæringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Ved fordeling av midlene skal Fiskeridirektoratet legge til grunn klarert lokalitetsbiomasse, slik det går fram av Akvakulturregisteret 1. september. Kommunene og fylkeskommunene fikk utbetalt midlene i oktober. Sandnes kommune fikk i år utbetalt om lag kr 4,8 millioner fra Havbruksfondet. Siden det er store variasjoner fra år til år på størrelsen på utbetalingene, er det for 2020 ikke budsjettert med midler fra Havbruksfondet. Utbetalingen på kr 4,8 millioner blir dermed en merinntekt for 2020.

Renter, avdrag, utbytter og øvrige finansposter er per november i henhold til budsjett.

 

Publisert: 01.06.2018 14:58
Sist endret: 08.12.2020 14:17