Hovedoversikt - investering

Bevilgningsoversikt - investering Regnskap per november Årsbudsjett % av årsbudsjett
Investeringer i varige driftsmidler 935272 1375290 68 %
Tilskudd til andres investeringer -828 300 -276 %
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 2643 104 2451 %
Utlån av egne midler 275152 395000 70 %
Avdrag på lån 87064 160000 54 %
Sum investeringsutgifter 1299303 1930694  67 %
Kompensasjon for merverdiavgift 152092 178653  85 %
Tilskudd fra andre 109340 127618  86 %
Salg av varige driftsmidler 2736 59432  5 %
Salg av finansielle anleggsmidler 780 0  
Mottatte avdrag på utlån av egne midler 105626

183863

 57 %
Bruk av lån 654748 1197146 55 %
Sum investeringsinntekter 1025322 1746712 59 %
Overføring fra drift 0 179656  
Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond 4325 4325 100 %
Sum overføring fra drift og netto avsetninger 4325 183981 2 %

Investeringsprosjektene som gjennomføres i Sandnes kommune har et bruttobudsjett på kr 1,38 milliarder og av totale investeringsutgifter er det per november brukt 68 prosent. 

Status byggeprosjekt Sandnes Eiendom

Oversikt over prosjekt som håndteres av prosjektavdelingen hos Sandnes Eiendom følger som eget vedlegg til rapporten.

Sandnes eiendom har, sammen med byutvikling og teknisk, implementert et nytt prosjektstyringsverktøy kalt «Prosjektportalen». For Sandnes eiendom brukes verktøyet i første omgang til intern og politisk rapportering, samt til dokumentasjon og lagring. Denne rapporteringen fra Sandnes eiendom har utgangspunkt i Prosjektportalen. I vedlegg 1 vil det gjenkjennes grønne, gule og røde punkter fra tidligere rapporteringer. Til forskjell fra tidligere rapporteringer er det tatt inn et punkt kalt «Status risiko». Dette reflekterer risikoen i det enkelte prosjekt med tanke på å kunne levere på vedtatt kostnad og fremdrift. Enkelte prosjekt vil også kunne ha høyere iboende risiko enn andre, for eksempel nybygg versus omfattende rehabilitering.

Forklaringer:

Framdrift i prosjektene er inndelt i fire faser:

    • Konsept
    • Planlegge
    • Gjennomføre
    • Avslutte

Avvik i forhold til fremdrift og/eller økonomi er markert med gult eller rødt i vedlegg 1. Prosjekter som er markert med gult indikerer usikkerhet, mens de som er røde er identifiserte avvik i henhold til gjeldende vedtak.

 

HMS

I perioden juni til oktober 2020 er det rapporter om to personskader på byggeplasser. Begge hadde liten konsekvens, men den ene hadde stort potensial. I juni kuttet en arbeidstaker seg i hånden ved tekking av vindu og i juli falt en arbeidstaker i stillaset (fall til samme nivå) idet han tråkket feil i stillasluken. Denne hendelsen hadde et stort skadepotensial.
For 2020 er følgende innrapportert fra byggeplassene:

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Hittil Snitt
Byggeplasser med aktivitet som har rapportert 5 6 5 4 6 1 1 2 1 1 6 3,2
Totale observasjoner (RUH-rapporter) 14 16 25 17

13

18 11 19 9 5 147 14,7
Proaktive aktiviteter 25 11 44 25 62 77 56 68

132

51 551 55,1
Gjennomførte vernerunder og kontroller 6 13 16 13 17 2 2 4 2 2 77 7,7
Tilløp til personskade 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 7 0,7
Personskader - Liten konsekvens 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0,2
Personskader - Middels konsekvens 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,1
Personskader - Høy konsekvens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

 Det er ellers gjennomført en postal kontroll med etterlevelse av smittevernråd for byggeplassene nå i høst, og svar innkommet så langt tyder på at det er fokus på dette. To kontroller er utført på området HMS/sikkerhet og a-krim, og hvor funnene ikke har konstatert avvik.

Sandes eiendom arbeider ellers med å forberede seg på nye krav/regler i Byggherreforskriften som vil tre i kraft 1. januar 2021. Sandnes eiendom har også vært i dialog med Skatteetaten om muligheter for samarbeid på A-krim området.

 

Covid-19

Per november er det ikke varslet om stans på kommunens byggeplasser eller andre vesentlige fremdrifts- eller kostnadskonsekvenser. Det er kommet et par generelle varsler om mulig fremdriftskonsekvens på grunn av covid-19. Det kan blant annet skyldes mangel på leveranse, sykdom og karantene. Det er også noe økte kostnader til spritdispensere og økt renhold på brakkerigger.

Som en del av byggherres HMS-ansvar er SHA (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø)-planer tilpasset byggeplassene og ivaretar sikkerhet for de ansatte i forbindelse med Covid-19.

 

Overordnet status større prosjekt

 

Prosjekt 5660401 – Austrått svømmehall - Svømmehallen ble åpnet for publikum 4. november. Prognosen per november viser at prosjektet kan avsluttes innenfor vedtatt kostnadsramme.

 

5621001 – EFF-boliger i Olsokveien – Riving av eksisterende bygg er utført. Grunnarbeid og støping pågår.

 

5622901 – Boligrigg på Soma - ombygging – Prosjektet er lyst ut i markedet i november. Rammesøknad og dispensasjon er sendt og en avventer godkjenning. Foreløpig behandlingsfrist medio desember.

 

5660501- Giskehallen – rehabilitering av svømmehallen - Bygging startet august 2020. Rivningsarbeider pågår. Det har dukket opp litt utfordringer under rivning. Dette innebærer en del reparasjonskostnader som ikke er medtatt i tilbudsutarbeidelsen. Dette skyldes at det ikke er mulig å se alle slike forhold før rivninger starter. På generell basis gjelder dette de fleste rehabiliteringsprosjekter.

 

5620701 – Helgeland – robuste boliger - Rammesøknad godkjent oktober 2017 for bygging av to robustboliger på festetomt i LNF-området. Senere avklaringer rundt leieavtale, tinglysinger og tekniske planer. Bestilling endret av kommunestyret i november 2020 om å bygge 3-4 robustboliger på samme tomt. Endring krever ny rammesøknad, og risiko er satt til rødt siden utfallet av denne ikke er kjent.

 

5630801 – Kleivane skole - Skolebygget er ferdig utvendig. Innvendig arbeid pågår. Noe gjenstående arbeid utvendig på hallen. Klar til skolestart 2021.

 

5610501/5640301 - Langgata 76 rehabilitering /Langgata 72 jordmortjenester – Kontrakt signeres i desember. Oppstart rigg i januar. Risiko er satt til høy siden Langgata 76 skal rehabiliteres videre. Her er det ikke revet like mye som i Langgata 72, og en har dermed begrenset informasjon om tilstand i murverk.

 

5620801 – Luragata 31 – robuste boliger - Rivning av eksisterende bolig og garasje og oppføring av ny 4-manns bolig. Forprosjekt gjennomført høsten 2019 til januar 2020. Nabomøte i februar hvor flertallet var negative til planer basert på tidligere erfaring med beboere og kommunen. Godkjent rammesøknad påklagd til Fylkeskommunen som senere gav kommunen medhold. Prosjektet gjenopptatt nov. 2020 med nytt tidspunkt for anbud i desember 2020. Kostnadsoverslag fremlegges til behandling i april 2021. Ny ferdigstillelsesdato planlagt til mai 2022.

 

5631101 – Malmheim skole - Riving av gammel del av skolen utført. Oppstart på grunnarbeid og støping på den nye delen av skolen har startet. Pågående arbeid på rehabiliteringsdelen. Det er kommet frem en del uforutsette utfordringer på rehabiliteringsdelen, som for eksempel råte og fuktskader. Av denne grunn er risiko satt til medium (gul).

 

5621201 – EFF-boliger i sentrum – Prosjektet var opprinnelig tiltenkt i Skeianegata, men foreslås lyst ut i markedet uten tomt i Q1 2021. Forutsetter godkjenning av fsak 102/20.

 

5631301 – Sandved skole – utvidelse til B28 - K0 godkjent i sak 147/20. Pågående forprosjekt frem til januar 2021. Usikkerhetsanalyse gjennomføres i november 2020. Anbudsutsendelse januar/februar 2021 med konkurranse og forhandlinger. Fremleggelse og behandling av K2 planlegges i mai 2021. Gjennomføres som totalentreprise. Oppstart byggeplass i juli 2021. Planlegges ferdigstilt til skolestart august 2023. Risikonivå er satt til medium med bakgrunn i at det er usikkerhet knyttet til rivning av tilfluktsrom. Det er dialog med Sivilforsvaret om dette.

 

5620901 – Skeianegata 14 – robuste boliger – Utredning og planlegging pågår.

 

5621701 – Ombygging første etasje Åse Boas – Prosjektet avsluttes før årsskiftet.

 

5631201 – Sviland skule – nybygg og idrettshall – Under bygging. Innvendig arbeid pågår, hovedsakelig tekniske installasjoner per november. Bygget er tett i byggetrinn 1. Per november arbeides det også med utvendige fasader.

 

5620300 – Boligsosial handlingsplan – nye boliger – per november er det kjøpt 35 nye boliger, derav 12 familieboliger. Ventelistene har økt i løpet av høsten og det er nå 91 personer på venteliste til kommunal bolig. Boligene kjøpes i det åpne markedet og Sandnes eiendom har et tett samarbeid med boligtjenesten ved hvert kjøp.

Publisert: 01.06.2018 14:57
Sist endret: 10.12.2020 18:05