Hovedoversikt - drift

Skjema 1B

 

DRIFTSBUDSJETT - SKJEMA 1B Regnskap     per november Budsjett       per november Avvik Avvik i% Årsbudsjett Opprinnelig vedtatt budsjett
Oppvekst skole      
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter 1035139 1037626 -2487 -0,2% 1122096 985275
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert FBU har et samlet mindreforbruk på kr 2,5 millioner per november.  Sandnesskolen har samlet et mindreforbruk på kr 0,4 millioner hvor det er forskjeller mellom de enkelte skolene. Skole felles har et mindreforbruk på kr 0,5 millioner som skyldes lavere kostnader til skyss av elever på grunn av Covid-19. FBU har et mindreforbruk på kr 1,1 millioner som hovedsakelig skyldes vakante stillinger. Altona har et mindreforbruk på kr 0,5 millioner som skyldes svangerskap- og sykefraværspermisjoner uten innleie av vikarer. Oppvekst skole forventer å gå mot balanse ved årets slutt, etter avsetning til eget disposisjonsfond.
SFO 31727 30134 1593 5,3% 29465 19131
SFO har et merforbruk på kr 1,6 millioner per november. Merforbruket skyldes noe høyere lønnsutgifter knyttet til ekstrahjelp for å opprettholde smittevern på grunn av korona, samt vikarutgifter. Det er forventet at SFO vil gå med et merforbruk ved årets slutt.
Voksenopplæring 15726 14658 1068 7,3% 17901 13638
Voksenopplæring har et merforbruk på kr 1,1 millioner per november. Merforbruket skyldes lønnsutgifter og lavere inntekter enn forventet. Enheten styrer mot balanse ved årets slutt, etter avsetning til eget disposisjonsfond.  
Sum oppvekst skole 1082592 1082418 174 0,0% 1169462 1018044
       
Oppvekst barn og unge      
Barnehager inkludert fellesutgifter 798769 787878 10891 1,4% 831886 768343

Merforbruket er i hovedsak på oppvekst barn og unge felles og styrket barnehage. Oppvekst barn og unge felles har et merforbruk per november på kr 6,1 millioner. Merforbruket skyldes endring i regnskapsføringen av egenbetaling for barnehagene, og det ventes at dette vil utlignes i årsavslutningen. I 2020 har det gått flere sandnesbarn i andre kommuner enn barn fra andre kommuner med plass i Sandnes, dette gir et merforbruk på om lag kr 5 millioner. Styrket barnehage har per november et merforbuk på kr 4,5 millioner. Også styrket barnehage har utgifter til sandnesbarn i andre kommuner som overstiger inntektene knyttet til barn fra andre kommuner som har plass i Sandnes og per november er merutgiften på om lag kr 2 millioner. Resterende merforbruk skyldes økning i antall barn som mottar spesialpedagogisk hjelp. Barnehagene er om lag i balanse per november. Covid-19 har medført noe høyere utgifter til vikar og rengjøring, men barnehagene håndterer merkostnaden innenfor tildelt ramme.

Helsestasjonstjenester, PPT samt barne- og familieenheten 190466 189610 856 0,5% 214546 195365
Helsestasjonstjenester, PPT og barne- og familieenheten (BFE) har et samlet merforbruk på kr 0,9 millioner per november. Helsestasjonstjenester har et mindreforbruk på kr 1,3 millioner som hovedsakelig skyldes svangerskapspermisjoner og sykefravær uten innleie av vikarer. PPT har et merforbruk på kr 2,9 millioner. Dette gjelder hovedsakelig anskaffelse av Visma Enterprise samt høyere lønnsutgifter enn budsjettert. BFE har et mindreforbruk på kr 750 000 som skyldes vakante stillinger. Enhetene styrer mot balanse ved årets slutt, etter avsetning til eget disposisjonsfond.
Sum oppvekst barn og unge 989235 977488 11747 1,2% 1046432 963708
       
Helse og velferd      
Enhet for funksjonshemmede 355614 357606 -1992 -0,6% 389375 368221
EFF har et mindreforbruk på kr 2 millioner per november. Enheten har revidert sin modell for ressursfordeling, og skal redusere med om lag 9 årsverk fra 2021. Mindreforbruket skyldes vakante stillinger som forberedelse til reduserte rammer fra 1. januar 2021. Enheten styrer mot balanse ved årets slutt, etter avsetning til eget disposisjonsfond.
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering 219633 220004 -371 -0,2% 238967 221281
EHR har et mindreforbruk på kr 0,4 millioner per november. Enheten styrer mot balanse ved årets slutt, etter eventuell avsetning til eget disposisjonsfond.
H&V felles og samordningstjenester 152941 151055 1886 1,2% 62581 20103

Helse og velferd felles og samordningsenheten har et samlet merforbruk per november på kr 1,9 millioner.
Samordning har et merforbruk på kr 1,3 millioner, som skyldes høyere utgifter enn budsjettert for ressurskrevende brukere som kommunen kjøper tjenester til. Enheten har kr 1,2 millioner på eget disposisjonsfond, og forsøker å oppnå balanse ved årets slutt, etter bruk av eget disposisjonsfond.
Helse og velferd felles sitt merforbruk på kr 0,6 millioner skyldes vedtatte innsparinger fra handlings- og økonomiplan 2020-2023, tiltak H15, som det ikke er funnet innsparingstiltak for. Enheten har ikke disposisjonsfond, og vil dermed kunne gå med et merforbruk ved årets slutt.
Den største usikkerheten på fellesområdet er knyttet til størrelsen på beløpet kommunen får i refusjon for ressurskrevende tjenester ved årets slutt.

Helse- og rehabiliteringstjenester 285645 291956 -6311 -2,2% 322780 289587
Helse- og rehabiliteringstjenester har et mindreforbruk på kr 6,3 millioner per november. Mindreforbruket skyldes hovedsakelig mestringsenheten. Virksomheten har mottatt øremerket tilskudd som skal settes på bundne fond ved årsavslutningen, samt vakante stillinger som forberedelse til innsparingskrav fra 2021 og sykefravær hvor det ikke er leid inn vikar. Området styrer mot balanse ved årets slutt, etter avsetninger til egne disposisjonsfond.
Sosiale tjenester 218207 218528 -321 -0,1% 242418 213161
Sosiale tjenester har et mindreforbruk på kr 0,3 millioner per november. NAV har et merforbruk som skyldes økte utgifter til kvalifiseringsstønad. Merforbruket foreslås dekket av mindreforbruk i flyktningenheten ved årets slutt.
Sykehjemstjenester 416684 414815 1869 0,5% 450659 400009
Området som inkluderer sykehjem øst og sykehjem vest samt Sandnes matservice har et merforbruk på kr 1,9 millioner per november. Sandnes matservice og sykehjem øst har mindreforbruk, mens sykehjem vest har merforbruk. Sykehjem vest har et merforbruk på kr 4,9 millioner, og enheten opplever store utfordringer med økende behov hos ressurskrevende pasienter. Enheten har kr 2,9 millioner på eget disposisjonsfond, og vil forsøke å styre mot balanse ved årets slutt, etter bruk av disposisjonsfondet.
Sum helse og velferd 1648724 1653963 -5239 -0,3% 1706780 1512362
       
Byutvikling og teknisk      
Byutvikling 35163 38804 -3641 -9,4% 45818 43067

Byutvikling består av virksomhetene samfunnsplan, plan, geodata og byggesak.
Samfunnsplan har mindreforbruk kr 1,5 millioner som følge av vakante stillinger som ikke er besatt etter at kommunen innførte stillingskontroll.
Plan har et merforbruk på kr 0,5 millioner, dette framkommer som følge av mindre gebyrinntektekter kr 1,7 millioner, mindreforbruk som følge av vakante stillinger, kr 1 million, samt noe ubrukte konsulentmidler.
Geodata har mindre gebyrinntekter på om lag kr 1 million, samt noe merforbruk på lønn og datautgifter. Noe av merutgiftene hos geodata skal dekkes fra Fagstab B&T da det her føres noen inntekter for digitale kartdata som kan knyttes til geodata sitt område.

Byggesak har merinntekter fra gebyrer på kr 3,4 millioner. I tillegg har de mindreforbruk på lønn, som følge av vakanse, kr 0,5 million. I budsjettforslaget for 2021 er det lagt inn forslag om reduksjon i gebyrkostnadene for byggesaksbehandling.

En del av avvikene innen disse områdene gjøres opp mot selvkostfond ved årets slutt.

Fagstab B&T 22503 23255 -752 -3,2% 23925 3723
Fagstab B&T består av fagstab samt byantikvar. Her er det merinntekter som følge av salg av digitale kartdata. Noe av inntektene her gjelder fagområdet til geodata og merinntekter skal fordeles når en ser det endelige resultatet ved årets slutt.
Teknisk 111467 125500 -14033 -11,2% 132136 97675

Under dette området ligger bydrift og byggdrift, park, idrett og vei (PIV), samt prosjekter og avtaler. Samlet sett framkommer det her et mindreforbruk på kr 14 millioner.

Bydrift har per november et samlet mindreforbruk på kr 2,3 millioner. Dette skyldes i stor grad merinntekter i forhold til internfaktureringer og mindrekostnader til lønn for tilsynsvakter. Selv med mindreinntekter fra parkeringsgebyr, estimert til kr 4,3 millioner, forventes bydrift å gå i balanse ved årets slutt.

Byggdrift har et mindreforbruk på kr 2,9 millioner som skyldes mindreforbruk på lønn, både for driftsoperatører og renholdere. Området forventer å gå med mindreforbruk på kr 2 millioner ved årets slutt.

PIV står med et samlet mindreforbruk på kr 8,4 millioner. Kr 2 millioner av dette er mindreforbruk i forhold til strøm for gatelys, kr 4 millioner er mindreforbruk på vei og kr 1,3 millioner er mindreforbruk på lønn innen administrasjon. I tillegg er det føringer på interimkonto for spillemidler kr 1,1 million. Når det gjelder mindreforbruket innen strøm, er en usikker på hvordan dette vil slå ut ved årets slutt. Det har vært lave strømpriser i 2020, men de innkomne fakturabeløpene kan synes noe lave og en forventer at det kan komme en større avregning ved årets slutt. Føringene på interimskonto for spillemidler vil gjøres opp mot fond ved årets slutt. Samlet sett forventer PIV å gå med mindreforbruk på om lag 1 million, pluss eventuelle mindreutgifter på energi.

Teknisk selvkost -94120 -97893 3773 -3,9% -614 -1033
Avviket på selvkostområdet vil gjøres opp mot selvkostfondene ved årets slutt.
Sum byutvikling og teknisk 75013 89666 -14654 16,3% 201266 143432
       
Organisasjon      
Organisasjon 95357 101650 -6293 -6,2% 118770 126701
Organisasjon har per november et mindreforbruk på kr 6,3 millioner. Mindreforbruket er knyttet til flere vakante stillinger og svangerskap- og sykefraværspermisjoner uten innleie av vikarer. Området forventer å gå med et mindreforbruk ved årets slutt, etter avsetninger til egne disposisjonsfond.
 
Økonomi      
Økonomi 43666 45036 -1370 -3,0% 50124 46653
Økonomi har et samlet mindreforbruk på kr 1,4 millioner per november. Mindreforbruket er et resultat av sykefravær- og foreldrepermisjoner. Kemnerkontoret som ble overført til Skatteetaten fra 1. november har et merforbruk som tilsvarer gjenstående beløp på enheten sitt disposisjonsfond. Området forventer å gå mot et lite mindreforbruk ved årets slutt, etter avsetninger til egne disposisjonsfond.
       
Kultur og næring      
Kultur og næring 116595 127403 -10809 -8,5% 137416 113373
Kultur og næring har et mindreforbruk på kr 10,8 millioner per november. Dette skyldes begrenset aktivitet som følge av Covid-19, samt vakante stillinger som følge av stillingskontroll i kommunen. Området forventer å gå med et mindreforbruk ved årets slutt.
       
Rådmannen og fellesutgifter      
Eiendom -238280 -221215 -17064 7,7% -176059 237805
Eiendom står per november med et mindreforbruk på kr 17 millioner. Hovedgrunnen til mindreforbruket er at det i november kom inn tiltaksmidler på kr 16,3 millioner. Midlene brukes i henhold til vedtak i sak 118/20. Alt arbeid er eller blir bestilt før årsskiftet i henhold til retningslinjer fra departementet. Store deler av arbeidet utføres våren 2021. Ubrukte tiltakspakkemidler per 31. desember føres over på bundet fond. I tillegg er det noe mindreforbruk på energiområdet. Sluttkostnaden for energiområdet er imidlertid svært usikker, selv om det forventes et mindreforbruk i forhold til budsjett ved årets slutt.
Kommunens fellesutgifter  171669 172984 -1315 -0,8% 259653 331044
Kommunens fellesutgifter har et mindreforbruk på kr 1,3 millioner per november. Det forventes at området går i balanse ved årets slutt.
Politisk virksomhet 22583 22348 235 1,1% 26661 24429
Politisk virksomhet er om lag i balanse per november med et merforbruk på kr 0,2 millioner. Det forventes at området går i balanse ved årets slutt.
Rådmannens stab 15113 15582 -468 -3,0% 18833 16466
Rådmannens stab har et mindreforbruk på kr 0,5 millioner som skyldes vakant stilling hos kommuneadvokaten. Området forventer å gå i balanse ved årets slutt.   
Sum rådmann og fellesutgifter -28914 -10301 -18612 180,7% 129088 609744
       
Sum drift 4022267 4067324 -45057 -1,1% 4559337 4534017
       
Felles kostnader -1557 -4065 2507 -61,7% -7748 -5752
       
TOTALT 4020710 4063259 -42549   4551589 4528265
Publisert: 01.06.2018 14:57
Sist endret: 11.12.2020 09:33