Økonomi

Økonomisk status per november, målt mot periodisert budsjett og årets vedtatte budsjettramme, viser et samlet mindreforbruk i driftsbudsjettet på kr 22,6 millioner. Sentrale inntekter og finansposter har mindreinntekter på kr 19,9 millioner. Tjenesteområdene inkludert stab-, støtte og fellesområde har et samlet mindreforbruk på kr 42,5 millioner. For en spesifisert oversikt og forklaring til tallene henvises det til egen tekst om sentrale inntekter og finansposter og budsjettskjema 1B.

 

AVVIK I TUSEN KRONER PER JANUAR-NOVEMBER 2020

 

 

AVVIK I PROSENT PER JANUAR-NOVEMBER 2020

Publisert: 01.06.2018 14:22
Sist endret: 10.12.2020 15:24