Sentrale inntekter og finansposter

Ved utgangen av mai var det på sentrale inntekter og finansposter mindreinntekter på kr 35,8 millioner sammenlignet med budsjett. Det er avvik både på finans, skatt og rammetilskudd. Avviket gjelder hovedsakelig skatt og rammetilskudd.

Skatteinngangen for mars måned ble på kr 427,2 millioner mot en budsjettert skatteinngang på kr 455 millioner. Det tilsvarer en økning på 0,7 prosent sammenlignet med mars 2019 da sum skatteinngangen for Sandnes og Forsand var på kr 424,3 millioner.

Akkumulert skatteinngang per mars er på kr 758,9 millioner, noe som er kr 11,3 millioner høyere enn innbetalt skatt på samme tid i fjor. Dette gir en skattevekst på 1,5 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.  Per mars er det en mindreinntekter på skatt på kr 42 millioner.

Det opplyses om at naturressursskatten som er budsjettert med kr 19,5 millioner er periodisert  med en lik andel av årsbudsjettet for skatt hver måned. Naturressursskatten kommer imidlertid i to terminer. Dette vil bli korrigert ved neste rapportering. Det kom inn 10,4 millioner i naturressursskatt i februar. Neste innbetaling av naturressursskatt er i april.

Rapporteringssystemet hos skatteetaten medfører at skattetall for landet ikke er tilgjengelige før mellom den 15. og 20. i måneden etter periodeslutt. Skatteveksten for landet for mars er derfor ikke tilgjengelig, men skatteveksten per februar var på 2,6 prosent.

Det er stor usikkerhet om årets skatteinngang og det er gjort foreløpige beregninger på at skattesvikten kan bli minst kr 200 millioner i 2020. Det henvises til orienteringssak til kommunestyret 20.04.2020: «Grove anslag på inndekningsbehov som følge av Korona og oljenedtur»

Inntektsutjevningen

Inntektssystemet er bygd opp slik at kommunenes skatteinntekter skal utjevnes ved hjelp av inntektsutjevningen. Kommuner som har skatteinntekter over landsgjennomsnittet blir trukket med 60 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner som har inntekter under landsgjennomsnittet blir kompenserte med 60 prosent av differansen. Kommunene med skatteinngang over snittet finansierer kompensasjonen til de med skatteinngang under snittet.

I tillegg blir kommuner med skatteinntekter under 90 prosent av landsgjennomsnittet kompenserte for 35 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Dette finansieres ved at hver kommune blir trukket med et likt beløp per innbygger. Hvor stort dette trekket blir er det vanskeligere å lage prognoser for og det tas derfor forbehold om at denne delen av inntektsutjevningsprognosen er mer usikker, før tallene fra SSB kommer rundt den 20. i påfølgende måned.

Sum rammetilskudd viser en merinntekt på 13,7 millioner etter mars. Det er imidlertid særdeles stor usikkerhet framover med hensyn til inntektsutjevningen som følge av at det også vil bli skattesvikt på landsbasis. 

Finansområdet

Finansområdet vil bli nærmere gjort rede for i 1. perioderapport.

Publisert: 01.06.2018 14:58
Sist endret: 17.04.2020 11:49