Hovedoversikt - investering

Investeringsregnskap per 31.03.2020 Regnskap per mars Årsbudsjett % av årsbudsjett
Sum investeringsinntekter 49869 350917 14%
Sum investeringsutgifter 208218 1272918 16%
Sum finansieringstransaksjoner 109249 400000 27%
Netto finansbehov 267598 1322001 20%
Finansieres slik:    
Bruk av lån, inkludert startlån 282054 1020757  
Mottatt avdrag på utlån 24332 183863  
Bruk av disposisjonsfond 1325 325  
Bruk av bundne investeringsfond 0 0  
Overføring fra drift 0 117056  
Sum finansiering  307711 1322001  
Udekket (+) / udisponert (-) -40113    

Investeringsprosjektene som gjennomføres i Sandnes kommune har et bruttobudsjett på kr 1 273 millioner og av totale investeringsutgifter er det per mars brukt 16 prosent. Siden Sandnes eiendomsselskap KF fra 01. januar 2020 er implementert i linjeorganisasjonen føres alle utgifter i samme regnskap som vist i tabellen over. 

Status byggeprosjekt

Det legges frem status på byggeprosjekter vedtatt gjennom økonomiplan.

Oversikt over prosjekt som håndteres av prosjektavdelingen hos eiendom følger som eget vedlegg til rapporten (Vedlegg 1).

Forklaringer:

Prosjektoversikten viser at prosjektene har ulik status under godkjenningsfanen. En har inndeling i fire faser:

  • ØP/per.1 eller per.2, bevilget i ØP eller perioderapportering
  • K0, vedtatt prosjektsramme i henhold til kostnadsoverslag 0 før anbudskonkurranse
  • K1, vedtatt prosjektramme i henhold til kostnadsoverslag 1. Benyttes i prosjekt med byggherrestyrte entrepriser
  • K2, vedtatt prosjektramme i henhold til kostnadsoverslag 2 etter gjennomført anbudskonkurranse, men før kontraktsinngåelse

Framdrift i prosjektene er inndelt i sju faser:

  • Utredning tomt, avklaring av tomt/kjøp av tomt
  • Mulighetsstudie
  • Regulering, detaljregulering av tomt/utbyggingsavtale
  • Forprosjekt, tidlige prosjekteringsstadier i byggeprosjektene
  • Prosjektering, detaljprosjektering av byggeprosjektene. Kan gjennomføres både før og etter anbudskonkurranse alt etter entrepriseform
  • Anbudskonkurranse, utlysing av konkurranse for byggeprosjektet på Doffin/TED, inkludert evalueringsprosessen fram til kontraktsinngåelse
  • Byggefase, entreprenør er i gang med bygging
  • Garantifase, tiden mellom overtakelse og sluttbehandling av byggeregnskap

Avvik i forhold til fremdrift og/eller økonomi er markert med gult eller rødt i vedlegg 1. Prosjekter som er markert med gult har usikkerhet knyttet til seg, mens de som er røde er identifiserte avvik i henhold til plan.

Det avlegges ingen byggeregnskap ved denne rapporteringen. Byggeregnskap legges frem samlet i en sak om første perioderapport 2020.

 

HMS

Månedlige HMS rapporter sendes til eiendom etterskuddsvis. Alvorlige hendelser skal rapporteres fortløpende i henhold til varslingsplaner. Formålet med innsamling av HMS statistikk fra de enkelte byggeplassene, er i hovedsak for å få den informasjon man trenger for å følge opp byggherrens ansvar i forhold til Byggherreforskriften. Det føres i tillegg samlet statistikk, dette for å kunne sammenlikne HMS-arbeid på tvers av prosjekter og for å kunne måle trender. Byggeprosjektene varierer i størrelse og aktivitetsgrad og en bruker ulike virkemidler i HMS arbeidet. I tillegg varierer det hvor mange aktive prosjekter som vil inngå i statistikken, og derfor vil statistikken ha noen begrensninger ved sammenlikning måned for måned.

Det måles både på reaktive og proaktive indikatorer. Reaktive innebærer registrert uønsket hendelse, mens proaktive er aktiviteter er egnet til å forebygge uønskede HMS-hendelser.

For første kvartal, er følgende innrapportert fra byggeplassene:

 

   Januar   Februar   Mars  Hittil i år  Snitt 
Byggeplasser med aktivitet som har rapportert 5 6 5 16 5,3
Totale observasjoner (RUH-rapporter) 14 16 27 57 19,0
Proaktive aktiviteter 25 11 44 80 26,7
Gjennomførte vernerunder og kontroller 6 13 16 35 11,7
Tilløp til personskade 1 3 2 6 2,0
Personskader - Liten konsekvens -   -   -   -   -  
Personskader - Medium konsekvens -   1 -   1 0,3
Personskader - Høy konsekvens -   -   -   -   -  

* Personskaden: Arbeidstaker klemte armen mellom lift og bygning, med brudd i armen som konsekvens.

 

Fra mars ble det satt fokus på smittevern på byggeplassene, og SHA-planer er oppdatert i forhold til smitterisiko.

Det er gjennomført 2 kontroller på byggeplass, hvorav den ene med oppfølging av dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkår. Ingen av kontrollene avdekket alvorlige brudd på bestemmelsene.

 

Covid-19

Per medio april er det ikke varslet om stans på kommunens byggeplasser eller andre vesentlige fremdrifts- eller kostnadskonsekvenser**. Det er fra flere leverandører fremmet forespørsel om blant annet raskere betaling av fakturaer. For å avhjelpe likviditetssituasjonen for leverandørene er det i en periode gitt åpning for å fremskynde betaling ved behov. Det er også kommet noen forespørsler i forhold til valutaendringer. Avstandskravene har også medført at en må jobbe i mindre grupper, noe som gjør at det kan påløpe flere timer med tanke på ledelse på byggeplass. Som en del av byggherres HMS-ansvar er SHA (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø)-planer tilpasset byggeplassene og ivaretar sikkerhet for de ansatte i forbindelse med Covid-19.

**Dette gjelder ikke prosjektene på Åse Boas, samt reservestrøm på Boas. Se omtale av det enkelte prosjekt under.

 

Prosjekter som omtales spesielt:

For prosjekter som er i rute med hensyn til fremdrift, innhold og økonomi, se vedlegg 1, hvor disse er markert grønt. Disse prosjektene blir ikke omtalt i rapporten under. Prosjekter som det er rapportert avvik i tidligere er ikke omtalt i denne rapporten dersom det ikke foreligger informasjon som en anser som vesentlig for formannskapet å kjenne til.

Prosjekt 1002000 – S1 parkeringsanlegg – Kommunestyret vedtok i ksak 19/20 en full utbygging. Bygget er under prosjektering. Parkeringsdelen planlegges tatt i bruk 3. kvartal 2021. Næringsdelen planlegges ferdigstilt 4. kvartal 2022.

Prosjekt 30021 – Skeiane Ungdomsskole – Prosjektet er i hovedsak ferdigstilt med en forventet sluttsum på kr 274 millioner. Det pågår nå ferdigstilling av uteområdet. Overskridelsene på kr 42 millioner kan i all hovedsak tilskrives uforutsette forhold som har dukket opp underveis i rehabiliteringsprosjektet. Dette er redegjort for i flere styremøter i Sandnes Eiendomsselskap KF.

5621506 – Nye sykehjemsplasser Lunde og Rovik – planoppstart er varslet. Basert på mulighetsstudie vil kalkyler for prosjektet gis i arbeidet med økonomiplan 2021-2024.

5621708 – Ombygging av første etasje på Åse boas – Det er tidligere varslet styret i Sandnes Eiendomsselskap KF om mulig kostnadsoverskridelse på prosjektet. Dette skyldes flere forhold. Det ble avdekket dårlige grunnforhold under vaskeriet og mangel på membran. Prosjektet bærer ellers preg av økte kostnader med årsak i uforutsette utfordringer knyttet til rehabiliteringen. Kostnadsoverskridelse anslås å ligge i størrelsesorden kr 2,5 millioner. Covid-19 situasjonen har videre ført til at deler av prosjektet er stoppet på ubestemt tid, da en ikke får tilgang til bygget. Dette gjelder teknisk rom i 4.etasje samt ferdigstilling av sprinkleranlegg.

5631001 - Altona skole og ressurssenter - flytte til Soma skole – Marginene i prosjektet er i all hovedsak forbrukt. Det er gjort asbest-funn som medfører saneringskostnader. Per april er det ikke indikasjoner på større overskridelser, men det rapporteres om usikkerhet som følge av stram økonomi.

5621910 – Reservestrøm boas – det er noe usikkerhet knyttet til kostnader da installasjon av aggregat har ført til uforutsette bygningsmessige arbeider. Et eksempel fra et boas er at brannkrav førte til at det må bygges et «rom i rommet» med leca-vegger til aggregatet. Det forespeiles en kostnadsøkning i størrelsesorden kr 1 million, men beløpet er usikkert. På grunn av Covid-19 situasjonen er det per i dag ikke tilgang til BOAS for bygging og installasjon. Det er også usikkert om dette vil medføre ytterligere kostnader. Det vil bli gjort en vurdering om et av aggregatene kan utsettes til senere i planperioden.

5610501/5640301 - Langgata 76 rehabilitering /Langgata 72 jordmortjenester – K1 behandlet av formannskapet i mars. Det arbeides med reduksjon av omfang og kostnader. Deretter vil prosjektet lyses ut i markedet, og K2 med endelig kostnadsramme legges frem.

5660801 – Inventar i innleid bygg SLS/FBU/Flyktningenheten – det rapporteres avvik på fremdrift i forhold til handlings- og økonomiplan 2020-2023 med bakgrunn i at midlene er bevilget i 2020 og bygget ferdigstilles i 2021. Bygget kan følgelig ikke innredes før i 2021.

 

 

 

 

Publisert: 01.06.2018 14:57
Sist endret: 17.04.2020 11:49