Hovedoversikt - drift

Skjema 1B

 

DRIFTSBUDSJETT - SKJEMA 1B Regnskap     per mars Budsjett       per mars Avvik Avvik i% Årsbudsjett Opprinnelig vedtatt budsjett
Oppvekst skole      
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter 29310 260765 8545 3,3% 985147 985275
Ordinær grunnskoleopplæring, inkludert FBU, har et samlet merforbruk på kr 8,5 millioner per mars. Merforbruket skyldes høyere utgifter til lærere enn budsjettert i forbindelse med lærernormen. I tillegg er vedtatt innsparing fra økonomiplan 2020-2023, tiltak S17, fordelt ut på skolene i budsjettfordelingsmodellen, men driften er ikke redusert tilsvarende. Området styrer derfor mot merforbruk ved årets slutt. 
SFO 15456 9590 5866 -10,0% 19705 19131
SFO har et merforbruk på kr 5,9 millioner etter mars. Merforbruket skyldes tapt foreldrebetaling på grunn av situasjonen rundt corona viruset. Staten skal kompensere for inntektstapet i perioden SFO må holde stengt. SFO styrer derfor mot balanse ved årets slutt. 
Voksenopplæring -1968 -2257 289 -12,8% 14010 13638
Voksenopplæringen har et merforbruk på kr 289 000 per mars. Dette skyldes manglende periodisering, og enheten styrer mot balanse ved årets slutt.  
Sum oppvekst skole 282798 268098 14700 5,5% 1018862 1018044
       
Oppvekst barn og unge      
Barnehager inkludert fellesutgifter 311302 298360 12942 4,3% 769514 768343

Merforbruket fordeler seg på oppvekst barn og unge felles, styrket barnehage og barnehagene.

Oppvekst barn og unge felles har et merforbruk på kr 10,7 millioner per mars. Dette skyldes i hovedsak tapt foreldrebetaling på grunn av situasjonen rundt corona viruset. Netto tapt foreldrebetaling som er kreditert i mars utgjør rundt kr 6 millioner og gjelder for perioden 13 mars til 14 april. Staten vil kompensere for inntektstapet i perioden barnehagene må holde stengt.
Det er betalt ut kr 5,1 millioner mer i tilskudd til private barnehager for 1. - 2. kvartal enn budsjett. Det er 36 flere små barn og 15 færre store barn i private barnehager ved årets start i 2020 enn da budsjettet ble laget med bakgrunn i tellingen september 2019. Av merforbruket er kr 2,8 million ekstra tilskudd til bemanningsnorm som skal dekkes av midler som tidligere er avsatt på fond. Dette er i tråd med bystyrets behandling av utvalgssak 32/19.

Styrket barnehage har et merforbruk på kr 642 000 per mars. I hovedsak skyldes det at virksomheten melder om flere stillinger enn de har budsjett til. Årsaken er en økning i antall barn som mottar spes.ped.hjelp og omfang av tilrettelegging.

Barnehagene har et samlet merforbruk på kr 1,5 millioner per mars . Det er forventet at barnehagene vil gå i balanse ved årets slutt.

Helsestasjonstjenester, PPT samt barne- og familieenheten 47667 45842 1825 4,0% 195365 195365
Helsestasjonstjenester (HST), PPT, samt barne- og familieenheten (BFE) har per mars et samlet merforbruk på kr 1,8 millioner. Det forventes at HST og PPT styrer mot balanse ved årets slutt. BFE har utfordringer med å oppnå balanse, rådmannen kommer tilbake til dette i 1. perioderapport. 
Sum oppvekst barn og unge 358969 344202 14767 4,3% 964879 963708
       
Helse og velferd      
Enhet for funksjonshemmede 98592 98259 333 0,3% 368734 368221
Enheten har et merforbruk på kr 333 000 etter mars, og styrer mot balanse ved årets slutt.
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering 61488 60268 1220 2,0% 222879 221281
Enheten har et merforbruk på kr 1,2 millioner per mars. Sandnes helsesenter ligger under EHR, og det er her det største merforbruket er. Av andre forhold skyldes merforbruket høye utgifter for lærlinger. Enheten har disposisjonsfond, og styrer dermed mot balanse ved årets slutt, etter bruk av disposisjonsfond.
H&V felles og samordningstjenester 156140 150531 5610 3,7% 27462 20103
Helse og velferd felles og samordning har et samlet merforbruk etter mars på kr 5,6 millioner. Helse og velferd felles sitt merforbruk på kr 3 millioner per mars skyldes vedtatt innsparing fra økonomiplan 2020-2023, tiltak H15, som det ikke er funnet mulige innsparingstiltak for. Samordningsenheten har et merforbruk på kr 2,6 millioner, som skyldes høyere utgifter enn budsjettert for ressurskrevende brukere hvor kommunen kjøper tjenester. Enhetene har ikke disposisjonsfond, og vil dermed gå med merforbruk ved årets slutt.
Helse- og rehabiliteringstjenester 83410 83678 -262 -0,3% 289596 29587
Mindreforbruket på området knytter seg til vakante stillinger i legetjenesten. Legevakten og mestringsenheten har noe merforbruk. Det forventes at området ender i balanse ved årets slutt. 
Sosiale tjenester 57368 56357 1011 1,8% 207761 209761
Området har et merforbruk på kr 1 million per mars. Merforbruket skyldes i hovedsak uløst innsparingskrav hos NAV. 
Sykehjemstjenester 112052 107375 4677 4,4% 400128 400009
Området som inkluderer sykehjem øst og sykehjem vest samt Sandnes matservice har et merforbruk på kr 4,7 millioner etter mars. Det er sykehjem vest som har merforbruket, og enheten opplever store utfordringer med økende behov hos ressurskrevende pasienter. Av andre forhold skyldes merforbruket høye utgifter til lærlinger. Enheten har noe midler på disposisjonsfond, og vil forsøke å styre mot balanse ved årets slutt, etter bruk av disposisjonsfond. Sandnes matservice og sykehjem øst er i tilnærmet balanse per mars.
Sum helse og velferd 569050 556468 12589 2,3% 1516560 1508962
       
Byutvikling og teknisk      
Byutvikling 12358 11416 942 8,3% 38676 38676
Geodata har et merforbruk på kr 942 000, i hovedsak som følge av store datautgifter ved årets begynnelse. Datautgiftene vil dekkes av inntekter senere i året. Det er forventet at enheten vil gå i balanse ved årets slutt.
Fagstab B&T 1664 1074 591 55,0% 3723 3723
Fagstab B&T har et merforbruk på kr 591 000. Avviket skyldes i hovedsak uløste innsparingskrav, kr 490 000.
Teknisk 31949 30235 1714 5,7% 98198 97675
Teknisk har et merforbruk på kr 1,7 millioner per mars. Dette skyldes etterskuddsfakturering for utført arbeid innen vedlikehold og drift, samt at kostnader for renhold i bygg på Forsand ikke er fakturert til nå i år. Det styrer mot balanse ved årets slutt. 
Teknisk selvkost -85440 -82992 -2449 3,0% 1006 1006
Teknisk selvkost har merinntekter i forhold til innbetalte avgifter. Det er forventet balanse ved årets slutt.
Sum byutvikling og teknisk -39467 -40267 798 2,0% 141603 141080
       
Organisasjon      
Organisasjon 28450 28433 17 0,1% 123376 126701
Organisasjon har per mars et merforbruk på kr 17 000. Området styrer mot balanse ved årets slutt. 
 
Økonomi      
Økonomi 13817 13870 -52 -0,4% 46653 46653
Økonomi går med et samlet mindreforbruk på kr 52 000 per mars. Mindreforbruket er et resultat av foreldrepermisjoner. Området styrer mot balanse ved årets slutt.
       
Kultur og næring      
Kultur og næring 40969 40464 504 1,2% 115719 113373
Kultur og næring har et merforbruk på kr 504 000 per mars, og skyldes i hovedsak merforbruk på lønn innen kulturskolen. En nærmere analyse av avviket vil foretas i forbindelse med 1. perioderapport.
       
Rådmannen og fellesutgifter      
Eiendom 53225 53112 113 0,2% 237805 237805
Eiendom driftes hovedsakelig gjennom midler fra internhusleie, samt driftsmidler til renhold, energi og vaktmestertjeneste. Regnskapet for energi og vaktmestertjeneste er i henhold til budsjett. Hovedfakturering av internhusleie skjer i april. Området styrer mot balanse ved årets slutt.
Kommunens fellesutgifter  81154 76517 4637 6,1% 330907 331044
Kommune felles har et merforbruk på kr 4,6 millioner. Størstedelen av avviket skyldes uløste innsparingskrav kr 3,2 millioner og merforbruk på om lag kr 1,7 millioner på forsikringer. En nærmere analyse vil foretas i forbindelse med 1. perioderapport.
Politisk virksomhet 3835 3997 -162 -4,1% 22433 24429
Politisk virksomhet har et mindreforbruk på kr 162 000 per mars. Det styres mot balanse ved årets slutt. 
Rådmannens stab 5109 5378 -268 -5,0% 16466 16466
Rådmannens stab har et mindreforbruk på kr 268 000. Avviket skyldes noe redusert reisevirksomhet og annen aktivitet, i hovedsak som følge av Covid-19 arbeid internt.   
Sum rådmann og fellesutgifter 143323 139004 4320 3,1% 607612 609744
       
Sum drift 1397907 1350272 47643 3,5% 4535264 4528265
       
Sentrale inntekter      
Skatt og rammetilskudd, særtilskudd, finansposter -1447774 -1483587 35813 -2,4% -4535264 -4528265
Avviket gjelder hovedsakelig skatt og rammetilskudd. For mer detaljer se kapittel om sentrale inntekter og finansposter.   
       
TOTALT -49866 -133315 83455   0 0
Publisert: 01.06.2018 14:57
Sist endret: 17.04.2020 11:49