Økonomi

 

Økonomisk status per mars, målt mot periodisert budsjett og årets vedtatte budsjettramme, viser et samlet merforbruk i driftsbudsjettet på kr 83,4 millioner. Sentrale inntekter og finansposter har mindreinntekter på kr 35,8 millioner. Tjenesteområdene inkludert stab-, støtte og fellesområde har et samlet merforbruk på kr 39,7 millioner. For en spesifisert oversikt og forklaring til tallene henvises det til egen tekst om sentrale inntekter og finansposter og budsjettskjema 1B. Videre vil det legges fram mer detaljerte analyser i første perioderapport.

AVVIK I TUSEN KRONER PER JANUAR-MARS 2020

AVVIK I PROSENT PER JANUAR-MARS 2020

Publisert: 01.06.2018 14:22
Sist endret: 17.04.2020 11:49