Levekår

Utskrivningsklare pasienter har høyt fokus i omsorgstjenesten, og for mars 2018 skal Sandnes kommune betale for 142 liggedøgn i spesialisthelsetjenesten. Dette er noe lavere enn fjorårets tall for mars på 147 døgn. Døgnprisen er kr 4 747 for 2018, det vil si at Sandnes betalte kr 674 074 for mars. Det forventes en nedgang i liggedøgn i månedene fremover. Faktura for april og mai foreligger ikke per dags dato.

LIGGEDØGN UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER

Per mai er det 32 personer på venteliste til heldøgnstilbud i kommunen. 19 av disse ivaretas med korttidsopphold eller annet døgntilbud i påvente av søkt tilbud. De som venter hjemme får hjelp av hjemmebaserte tjenester og mange har dagsentertilbud.

VENTELISTE SYKEHJEM/OMSORGSBOLIG 2018

Det er 73 personer som har benyttet seg av tilbudet om midlertidig bolig til og med mai. Det er et mål at barnefamilier skal få prioritert oppfølging for å få redusert antall midlertidige overnattingsdøgn. Det har vært 2 familier på midlertidig overnatting en kort periode.

Per 30. april var det 65 som hadde benyttet seg av midlertidig botilbud.

MIDLERTIDIG OVERNATTING

Ventelisten for boliger til vanskeligstilte er redusert med 3 personer sammenlignet med samme periode i fjor. Per mai venter totalt 75 personer på ordinær kommunal bolig. 21 kommunale boliger har blitt tildelt i april og mai. Totalt er det tildelt 42 kommunale boliger så langt i 2018. 

VENTELISTE BOLIGER FOR VANSKELIGSTILTE

Publisert: 01.06.2018 15:11
Sist endret: 08.06.2018 09:43