Investering

STØRRE PÅGÅENDE BYGGEPROSJEKTER BESTILT HOS SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF (SEKF) 

 

Prosjekt 10001 Rådhuset 

K2 er vedtatt i SEKF sak 10-17 og bsak 1/17 som generalentreprise og byggearbeid pågår. Det er inngått kontrakt med Kruse Smith. Overtagelse av byggearbeidene 4. kvartal 2018.

 

Prosjekt 10013,10014,10016 – Hovdebrannstasjon med legevakt, øyeblikkelig hjelp og ambulansesentral 

Prognose før sluttoppgjør viser et vesentlig underforbruk. Sluttoppgjør med totalentreprenør gjennomført. Utbedringsarbeider/reklamasjoner og endringsarbeider pågår. Byggeregnskap avlegges oktober 2018.

 

Prosjekt 21001 Nytt avlastningssenter med barneboliger

K2 er vedtatt i SEKF sak 22-17 som totalentreprise. Kontrakt inngått med SV betong, byggearbeider pågår og bygget er tett. Ferdigstillelse 4. kvartal 2018.

 

Prosjekt 21014 Soma rusvern nytt hovedbygg

K2 er vedtatt i SEKF sak 78-16 som totalentreprise og kontrakt inngått med Frøiland bygg. Byggearbeidene pågår, men med forsinket framdrift. Forsinkelsen skyldes i hovedsak tidkrevende avklaringsbehov av VA-løsning og brannkrav til bygget. Ferdigstillelse av bygget 2. kvartal 2018 mens utomhusarbeidene og rivningsarbeider av kondemnert bygg skjer i fortsettelsen.

 

Prosjekt 21027 Håholen 7 boenheter for personer med psykiske lidelser

Det er mottatt klage fra naboer på dispensasjonssøknad som er til behandling hos Fylkesmannen. Husbanken har avslått søknaden om investeringstilskudd og det vurderes nå å søke om boligtilskudd som vil gi et lavere tilskudd enn investeringstilskuddet. Prosjektet er lagt i bero til avklaring av muligheter foreligger. Egen sak legges fram for styrebehandling i SEKF 13. juni 2018.

 

Prosjekt 21031 Boliger for vanskeligstilte

K0 er vedtatt i SEKF sak 52-17. Et tun med 4 småhus på Brattebø skal utarbeides og ferdigstilles i 2018. Anbudskonkurranse lyses ut i juni 2018.

 

Prosjekt 25002 Boliger Syrinveien, 6 boenheter 

I SEKF sak 146-17 ble revidert K2 vedtatt. Prosjektet gjennomføres som totalentreprise og kontrakt med lavbyder, Fakta bygg AS, er inngått. Prosjektet har avvik i framdrift da det er stilt rekkefølgevilkår om etablering av fortau i reguleringsplan for tomten. Vegvesenet har overtatt ansvar for saken i forhold til erverv av grunn til fortau, eventuelt ekspropriasjon. Eksisterende bolig er revet av sikkerhetshensyn. Byggearbeidene er igangsatt og ferdigstilles i løpet av fjerde kvartal 2018. 

 

Prosjekt 2500401 2 småhus Vatne/Dybingen

Vurdering og ny innstilling lagt fram for behandling i SEKF sak 119-17 og i bsak 143/17. Der ble det vedtatt å bygge 2 småhus på Vatne/Dybingen.

Gravearbeidene er bestilt separat og anbudskonkurranse for byggeriene er ferdigstilt. Dette for å redusere risiko i prosjektet.  Det er avholdt informasjonsmøte for naboer og SEKF har mottatt 2 henvendelser fra naboer som er bekymret for utglidninger, disse er besvart. Kontrakt er inngått med grunnentreprenør. Geolog engasjeres via rammeavtale og vil følge grunnarbeidene tett. IG er gitt, men klage på IG skal behandles i utvalg for byutvikling juni 2018. Sandnes kommune har ikke gitt utsettelse for iverksettelse av IG og gravearbeidene er således igangsatt.

 

Prosjekt 26003, Rundeskogen boas

Frist for byggeregnskap utsettes til september 2018. Dette er vedtatt utsatt på grunn av uenighet om sluttoppgjør.

 

Prosjekt 30002 Figgjo skole, nybygg K20-skole 

K2 er vedtatt i SEKF sak 84-17 med revidert K2 i sak 52-18 som har en revidert ramme på kr 252,3 millioner, en reduksjon på kr 35,7 millioner. Prosjektet gjennomføres som totalentreprise og kontrakt er inngått med Skanska. Byggearbeidene er igangsatt og ferdigstilles 2. kvartal 2019.

 

Prosjekt 30009 Ny U18-skole Bogafjell

Anbudskonkurranse utlyst med anbudsfrist 25. juni 2018. Prosjektet skal gjennomføres som modifisert totalentreprise.

 

Prosjekt 30021 Skeiane ungdomsskole, utvidelse og oppgradering U21 

K2 er vedtatt i SEKF sak 151-16 med delte entrepriser. Arbeidene er igangsatt senere enn opprinnelig framdriftsplan grunnet naboklage på rammesøknad. Fylkesmannen opphevet vedtak på grunn av saksbehandlingsfeil i Sandnes kommune. Ny dispensasjonssøknad ble utarbeidet og vedtatt i august 2017. IG for prosjektet er gitt 24. august 2017. Framdriftskonsekvens på rundt 3 måneder. Nybyggene (tilbyggene) skal stå klare til skolestart 2018, siste tilbygg først i medio august. En skal etter planen starte rivningsarbeider i eksisterende skole i skolens sommerferie, dette vil ikke gjennomføres før en er sikker på at alle tilbyggene er klar for bruk til skolestart 2018. Gjennomgang av revidert framdriftsplan med prosjektadministrasjon og skole er avtalt til uke 23/24 2018.  Ferdigstilling av prosjektet er satt til våren 2019. 

 

Prosjekt 3002900 Malmheim skole

Avklaringer av omfang pågår sammen med byggeprogramkomite bestående av SEKF, hovedverneombud, BHT, miljørettet helsevern, fagstab skole og administrasjonen ved Malmheim skole. Bevilgningen som foreligger i forhold til tidligere planer/omfang er vesentlig lavere enn kalkyler tilsier. En jobber nå med å få fram hvilke tiltak som må gjøres for å lukke HMS-avvik på skolen. Samtidig gjøres vurderinger av hva som er mulig å redusere i forhold til vedtatt arealprogram for skoler samtidig som det skal være funksjonelt og kunne godkjennes av de ulike fagforvaltningsinstansene for skolebygg.

Regulering pågår. Skoleområdet må reguleres for å bygge om/utvide skolen på grunn av endring i forhold til tidligere praksis hos fylkesmannen for utbygging av skoleområder. K0 forventes 3. kvartal 2018. Usikkerhet knyttet til ferdigstilling av byggetrinn 1 til skolestart 2020.

 

Prosjekt 30003400 og 6000700 Sviland skole og liten flerbrukshall

SEKF har igangsatt arbeid med regulering av skoleområdet. Prosjektering startes opp og pågår parallelt. Usikkerhet knyttet til ferdigstilling av byggetrinn 1 til skolestart 2020. Forventet fremlegging av K0 3. kvartal 2018.

 

Gjeldene bestilling gjelder liten flerbrukshall, men Aktive Sandnes krever at en vurderer bygging av stor flerbrukshall i forbindelse med skoleutbygginger. SEKF har utarbeidet et notat på saken og rådmannen tar saken videre for snarlig avklaring som er nødvendig for pågående reguleringsarbeid.

 

Prosjekt 3003700 Nye elevplasser Sandved

Dette prosjektet vil kreve omregulering av området. SEKF har startet opp arbeid knyttet til regulering.

 

Prosjekt 3502000 Langgata 72 helsestasjon

K0 vedtatt i SEKF sak 33-18. Prosjektering pågår. Anbudskonkurranse for rivningsarbeider lyses ut juni 2018.

 

Prosjekt 1501300 Langgata 76 - utskiftning av tak, utvendig rehabilitering,Anbudskonkurranse for rivningsarbeider lyses ut juni 2018.

 

Prosjekt 35002 Asperholen barnehage, rivning

Rivningsarbeidene er ferdigstilt.

 

Prosjekt 60008 Iglemyr svømmehall

K2 er vedtatt i bsak 13/18. Byggearbeidene er igangsatt mars 2018. Spunting og utgraving av matjord er ferdigstilt, pelearbeid igangsatt mai 2018.

 

Prosjekt 6000900 Ny idrettshall Høyland ungdomsskole

Usikkerhet i forhold til framdrift. I økonomiplan 2018-2021 er ny idrettshall lagt inn med ferdigstilling i 2020. Dette arbeidet krever rivning av dagens svømmehall på skolen og vil ikke kunne påbegynnes før ny svømmehall på Iglemyr står ferdig i 2020.

 

Prosjekt 6001000 Giskehallen, rehabilitering av svømmehall

Forprosjekt igangsatt.

 

TILSKUDD TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING - STATUS PER MAI

Regjeringens tiltakspakker for 2016 og 2017 finansierer en rekke igangsatte prosjekter for å stimulere til økt sysselsetting i regionen. Disse midlene er fordelt mellom Sandnes eiendomsselskap KF (SEKF) og teknisk. Alle prosjektene i tiltakspakke 2016, bortsett fra ny steingard Gand gravlund, er ferdigstilte.  

Av de 47 prosjektene i tiltakspakke 2017 som gjennomføres i SEKF er 1 prosjekt utgått, 20 prosjekter er igangsatt og søknadsarbeid eller byggearbeider pågår, og 26 prosjekt er ferdigstilt. Flere av prosjektene som fremdeles står oppsatt under pågår, er delt i flere underprosjekt der de aller fleste underprosjektene er ferdigstilt eller det pågår sluttarbeider som er utsatt til våren for å få nødvendig temperatur til gjennomføring av tiltakene.

Prosjektene til Sandnes eiendomsselskap KF er behandlet i foretaksstyret 23. mai 2018 (sak 68-18).

Av de 32 prosjektene i tiltakspakke 2017 som gjennomføres av teknisk er 13 prosjekter ferdigstilt. Resten av prosjektene er igangsatt eller under prosjektering.

Status for alle prosjektene fra tiltakspakkene i 2017 (xls)

 

Publisert: 01.06.2018 15:09
Sist endret: 08.06.2018 13:24