Sentrale inntekter og finansposter

Ved utgangen av mai var det på sentrale inntekter og finansposter merinntekter på kr 5,2 millioner sammenlignet med budsjett. Avviket gjelder hovedsakelig skatt og rammetilskudd, samt mindreutgifter i forhold til nye Sandnes. 

Skatteinngangen for mai var lavere enn periodisert budsjett for Sandnes. Akkumulert skatteinngang per mai er kr 37,6 millioner høyere sammenlignet med fjoråret. Dette gir en akkumulert skattevekst på 3,4 prosent for Sandnes. For landet er skatteveksten 3,8 prosent per mai.

AKKUMULERT SKATTEUTVIKLING 2018

Skatteinngangen for mai 2018 var på kr 436,3 millioner, noe som er kr 24,7 millioner lavere enn periodisert budsjett for mai. Akkumulert mindreinntekt for skatt, sammenlignet med periodisert budsjett, per mai er på kr 8,3 millioner. 

Akkumulert skatteinngang per mai er kr 1 154,7 millioner, noe som er kr 37,6 millioner høyere enn innbetalt skatt på samme tid i fjor. Dette gir en skattevekst på 3,4 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Per mai er skatteveksten i landet 3,8 prosent. 

Budsjettert skattevekst for Sandnes er 3 prosent for 2018. På landsbasis er skatteanslaget 1,3 prosent. Anslaget for lønnsvekst i 2018 ble nedjustert fra 3 prosent til 2,8 prosent i revidert nasjonalbudsjett for 2018. Nedjusteringen av lønnsveksten medfører lavere vekst i skatteinntektene til kommunen. Skatteanslaget på landsbasis er nedjustert med knapt kr 500 millioner for 2018. 

Rådmannen har i perioderapporten per 30. april (behandles i bystyret 18. juni) foreslått en oppjustering av skatteinntektene på kr 16,5 millioner, samt en nedjustering av den inntektsutjevnende delen av rammetilskuddet på kr 8,5 millioner (totalt økning av frie inntekter på kr 25 millioner). 

Mai er anslagsvis den største skattemåneden i løpet av året. Da forfaller 2. termin forskuddstrekk og forskuddsskatt, samtidig som fristen for å betale tilleggsforskudd utløper 31. mai. Det er innbetalt kr 372,0 millioner i forskuddstrekk, kr 29,0 millioner i forskuddsskatt for inneværende år, samt kr 34,2 millioner i tilleggsforskudd for 2017.

Innbetalt forskuddsskatt for inneværende år er omtrent som forventet, mens innbetalt tilleggsforskudd for 2017 viser en reduksjon på kr 14,7 millioner sammenlignet med innbetalingen i mai i fjor knyttet til tilleggsforskudd for 2016. 

Skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet per april var 103,4 prosent (basert på tall fra SSB), som er høyere enn det budsjetterte nivået på 102,2 prosent av landsgjennomsnittet for hele 2018. Per mai er prognosen for skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet på 102,0 prosent. 

Inntektsutjevningen

Inntektssystemet er bygd opp slik at kommunenes skatteinntekter skal utjevnes ved hjelp av inntektsutjevningen. Kommuner som har skatteinntekter over landsgjennomsnittet blir trukket med 60 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner som har inntekter under landsgjennomsnittet blir kompenserte med 60 prosent av differansen. Kommunene med skatteinngang over snittet finansierer kompensasjonen til de med skatteinngang under snittet. Dette elementet av inntektsutjevningen kan anslås med relativ stor sikkerhet så snart tall for skatteinngangen er klar. 

I tillegg blir kommuner med skatteinntekter under 90 prosent av landsgjennomsnittet kompenserte for 35 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Dette finansieres ved at hver kommune blir trukket med et likt beløp per innbygger. Hvor stort dette trekket blir er det vanskeligere å lage prognoser for og det tas derfor forbehold om at denne delen av inntektsutjevningsprognosen er mer usikker, før tallene fra SSB kommer rundt den 20. i påfølgende måned.

Sandnes kommune har høyere skatteinntekter enn landsgjennomsnittet, og blir derfor trukket i inntektsutjevning. Per juli Basert på skatteinngangen per 31. mai 2018. Inntektsutjevningen trekkes av rammetilskuddet to måneder etter skattemåneden. er det budsjettert med et akkumulert trekk på kr 51,5 millioner. Prognosen per juli tilsier kr 28,8 millioner i inntektsutjevning, dette er kr 22,7 millioner lavere enn budsjettet.

Sum av skatt og rammetilskudd (inkludert prognose for inntektsutjevning som blir bokført i juni og juli) for januar til mai er anslått til en merinntekt på kr 14,4 millioner.

Finansområdet

På finansområdet er forbruket i tråd med periodebudsjett. I sak om perioderapport per 30. april 2018 foreslår rådmannen at renteutgiftene reduseres med kr 9 millioner og at renteinntektene økes med kr 1 million. Det vil bli foretatt en ny og grundig gjennomgang av finansområdet til 2. perioderapport.

Publisert: 01.06.2018 14:58
Sist endret: 08.06.2018 09:34