Hovedoversikt - investering

Investeringsregnskap per 31.05.2018  Regnskap per mai   Årsbudsjett   % av årsbudsjett 
 Sum investeringsinntekter                 49 402                   105 878 47 %
 Sum investeringsutgifter               106 805                   522 395 20 %
 Sum finansieringstransaksjoner               376 312                1 441 558 26 %
 Netto finansbehov               433 715                1 858 074 23 %
 Finansieres slik:       
 Bruk av lån, inkludert startlån                 71 412                1 579 201  
 Mottatt avdrag på utlån                 28 864                   163 863  
 Bruk av disposisjonsfond                      795                          795  
 Bruk av bundne investeringsfond                 18 815                     18 815  
 Overføring fra drift                        -                       95 400  
 Sum finansiering                119 886                1 858 074  
 Udekket (+) / udisponert (-)               313 828    

Investeringsprosjektene som gjennomføres i Sandnes kommune er har et bruttobudsjett på kr 522,4 millioner. Av totale investeringsutgifter er det per mai brukt 20 prosent. I tillegg til investeringsprosjektene som gjennomføres i Sandnes kommune er det overlevert bestilling av prosjekter til Sandnes eiendomsselskap KF for til sammen kr 1 490,3 millioner. Prosjektene i eiendomsforetaket finansieres med konserninternt utlån. Det er per mai 2018 overført kr 275 millioner som konserninternt lån til eiendomsforetaket. 

Publisert: 01.06.2018 14:57
Sist endret: 08.06.2018 09:39