Hovedoversikt - drift

Skjema 1B

DRIFTSBUDSJETT Regnskap  per mai Budsjett per mai Avvik Avvik i % Års-budsjett Opprinnelig vedtatt budsjett
Oppvekst skolene      
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter 489661 494829 -5167 -1,0% 963800 847950
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert FBU har et samlet mindreforbruk på kr 5,2 millioner. Bemanningsmessige justeringer på skolene fra nytt skoleår som følge av elevtallsvekst og innføring av ny lærernorm, vil medføre økt bemanning og økte lønnskostnader fra høsten av. Reduksjon i andel asylsøkerbarn medfører at FBU i 2018 vil miste tilskudd til asylsøkerbarn som er på om lag kr 2 millioner, men må opprettholde samme bemanning på grunnen av økning i flyktningbarn. Flykningsbarn har krav på norskopplæring men generere ikke tilskudd. Innføring av ny lærernorm og innmelding av økt behov på ressurser til spesialundervisningen vil utfordre tjenesteområdet. Skolene styrer mot balanse ved årets slutt. 
SFO 13903 12407 1496 12,1% 21898 21219
SFO har et merforbruk på kr 1,5 millioner etter mai, men styrer mot balanse ved årets slutt. Av merforbruket på kr 1,5 millioner skyldes kr 273 000 ressurskrevende elever på ungdomstrinnet som har et aktivitetstilbud etter skoletida. Disse utgifter blir også ført på tjeneste for SFO. Resten av merforbruket skyldes flere tilsatte på ordinær SFO enn budsjettert per mai. Det forventes en økning i inntekter som følge av elevtallsvekst og bemanningsmessige justering fra nytt skoleår.  Området styrer mot balanse ved årets slutt.
Voksenopplæring 4312 4840 -528 -10,9% 18595 12800
Voksenopplæringen har et mindreforbruk på kr 528 000. Mindreforbruket skyldes økt refusjon. Enheten styrer mot balanse ved årets slutt.
Sum oppvekst skole 507876 512076 -4200 -0,8% 1004293 881969
       
Oppvekst barn og unge      
Barnehager inkludert fellesutgifter 358502 353888 4614 1,3% 714549 673454
Merforbruket fordeler seg på oppvekst barn og unge felles, styrket barnehage og barnehagene.

Oppvekst barn og unge felles har et merforbruk på kr 4,84 millioner per mai. Dette skyldes i stor grad mer i utbetaling av tilskudd til private barnehager enn budsjettert og noe uløst innsparing. Det går 25 flere små barn og 8 færre store barn i private barnehager enn når budsjett ble lagt høsten 2017. Barnehageopptaket er ikke ferdig og det er derfor usikkerhet rundt barnehagenes inntak og kapasitet fra nytt barnehageår. Det er derfor knyttet usikkerhet til hvordan dette, sammen med innføring av pedagognorm og forventet bemanningsnorm fra nytt barnehageår, vil påvirke området. Det er ikke betalt refusjon for sandnesbarn med barnehageplass i andre kommuner og ikke mottatt refusjon for barn fra andre kommuner med barnehageplass i Sandnes. Det forventes ingen store endringer på antallet barn mellom kommuner. Det er i 1. perioderapport 2018 søkt om tilleggbevilgning på kr 4,4 millioner for å dekke merutbetalinger til private barnehager.
 
Styrket barnehage har et merforbruk på kr 551 000 per mai. Dette skyldes at enheten har økt med 5 stillinger utover rammen på grunn av større økning i spes.ped tilbudet og noe uløst innsparing. Det er vanskelig å få tak i kvalifisert vikarer ved sykefravær. Refusjoner knyttet til sykemeldinger dekker derfor deler av merforbruket knyttet til nyansettelser. Det forventes at merforbruket vil øke noe mot årets slutt, men det er usikkerhet rundt hvor mange nye barn fra nytt barnehageår som vil ha krav spes.ped. og tilrettelegging. 

Barnehagene har et mindreforbruk på kr 775 000 per mai. Det er forventet at barnehagene vil gå i balanse ved årets slutt. 
PPT, Barnevern og Helsestasjonstjenester 83280 82008 1273 1,6% 171708 164365
PPT, Barne- og familieenheten (BFE) og helsestasjonstjenesten (HST) har per mai et merforbruk på kr 1,27millioner. Merforbruket skyldes i hovedsak datautgifter hos BFE på kr 726 000, som følge av oppgraderinger og anskaffelse av nye bærbare PCer. Merforbruket må vurderes dekket av eget disposisjonsfond. I tillegg kommer påløpte lønnskostnader for BFE og HST som skal finansieres av varslet statlige tilskudd, forventet utbetalt i løpet av juni/juli. Det forventes at enhetene vil gå i balanse ved årets slutt. 
Sum oppvekst barn og unge 441782 435896 5887 1,4% 886257 837819
       
Levekår      
Levekår felles og samordningstjenester 193611 193447 164 0,1% 42833 48104
Levekår felles og samordning har et samlet merforbruk etter mai på kr 164 000. Samordning har et lite merforbruk, mens levekår felles har et mindreforbruk. Det er noe usikkerhet knyttet til estimert beløp som er avsatt til avlasterdommen (ØP 2018-21 tiltak L4), her skal det foreligge oppdatert status til andre perioderapport. Området skal styre mot balanse etter omprioriteringer i første perioderapport.
Omsorgstjenester 292316 291568 747 0,3% 597434 548290
Området har et merforbruk på kr 747 000 etter mai. Området styrer mot balanse ved årets slutt.
Enhet for funksjonshemmede (EFF) 143577 144562 -986 -0,7% 305965 290013
Enheten har et mindreforbruk på kr 986 000 etter mai, men styrer mot balanse ved årets slutt.
Helse og rehabiliteringstjenester 125557 130495 -4 938 -3,8% 278332 259447
Området har et mindreforbruk på kr 4,9 millioner etter mai. Alle områdets enheter har et mindreforbruk i perioden. Legetjenesten har vakante stillinger og fravær uten vikar. Legevakten har merinntekter fra Helfo og på egenbetaling fra pasientene. Fysio/ergo har merinntekter på hjelpemiddellageret. Mestringsenheten har mottatt tilskudd utover budsjett. Området forventes å gå i balanse ved årets slutt. 
Sosiale tjenester 107390 108865 -1 474 -1,4% 239940 205268
Området har et mindreforbruk på kr 1,5 millioner. Mindreforbruket skyldes lavere utgifter til sosialhjelp. Boligtjenesten har meldt om utfordringer knyttet til tomgangsleie og rådmannen vil følge utviklingen nøye fram til 2. perioderapport. Flyktningenheten har store merinntekter knyttet til integreringstilskudd til enslige mindreårige og det forventes at enheten får et mindreforbruk på kr 15 millioner ved årets slutt. Det forventes at NAV og AKS går i balanse ved årets slutt.
Sum levekår 862451 868937 -6487 -0,7% 1464504 1351122
       
Kultur og byutvikling      
Kultur og byutvikling felles 37353 37094 258 0,7% 37301 26789
Fellesområdet har et merforbruk på kr 258 000, men forventer balanse ved årets slutt.
Byutvikling 16652 15741 911 5,8% 35419 34202
Merforbruket skyldes utgifter til konsulenter i forbindelse med overordnete planer som er søkt dekket i disponering av årsresultat for 2017.
Byutvikling selvkost 2103 2042 61 3,0% 1417 706
Området er tilnærmet i balanse.
Kultur, bibliotek og kulturskolen 44296 45475 -1178 -2,6% 81281 65948
Mindreforbruk som følge av vakante stillinger og permisjoner uten vikar. Området forventer å gå i balanse ved årets slutt.
Sum kultur og byutvikling 100404 100352 53 0,1% 155418 127645
       
Teknisk      
Teknisk 65848 66360 -512 -0,8% 106756 75046
Teknisk har per mai et mindreforbruk på kr 512 000. Tjenesteområdet er samlet sett i tilnærmet balanse og forventer balanse ved årets slutt gitt at søkte ekstrabevilgninger i første perioderapport blir innvilget.
Teknisk selvkost -49486 -49307 -179 0,4% 0 0
Teknisk selvkost har per mai et mindreforbruk på kr 179 000. Tjenesteområdet er samlet sett i tilnærmet balanse og forventer balanse ved årets slutt.
Sum teknisk 16362 17053 -691 -4,1% 106756 75046
       
Organisasjon      
Organisasjon 48240 45773 2467 5,4% 97605 95479

Organisasjon har per mars et merforbruk på kr 2,5 millioner. Kr 1,5 million er avvik som gjelder lærlingelønn. Her avventer en justering av forventet fylkeskommunalt tilskudd inntil antall lærlinger høsten 2018 er endelig avklart. Resterende avvik er utgifter til nødnett meldt i første perioderapport. 
 
Økonomi
Økonomi 19590 20300 -711 -3,5% 43990 43961
Økonomi har samlet et mindreforbruk per mai på kr 710 626 som følge av vakant stilling og sykefravær uten vikarer. Området forventer å gå i balanse ved årets slutt.
       
Rådmannens staber og kommune felles      
Rådmannens stabsenheter 10890 11252 -362 -3,2% 25247 23332
Området har et positivt avvik per mai på kr 362 435. Det styrers mot balanse ved årets slutt.
Eiendom 46206 46206 0 0,0% 118243 461058
Sandnes eiendomsselskap KF får tilskudd til renhold, energi og vaktmestertjeneste. Utbetalingene til og med mai er i henhold til budsjett. I tillegg føres internhusleie for kommunalt eide bygg som per i dag ikke er i bruk til kommunal virksomhet på dette ansvarsområdet. Området er i balanse per mai og forventes også å være i balanse ved årets slutt.
Kommunens fellesutgifter  80173 80068 105 0,1% 320852 318088
På kommunens fellesområde er det et lite merforbruk per 31. mai. Det vises til omtalte tilleggsbehov i første perioderapport.
Politisk virksomhet 6743 6796 -53 -0,8% 19523 19620
Området har et positivt avvik per mai på kr 53 066. Det styres mot balanse ved årets slutt.
Sum rådmann og fellesutgifter 144012 144322 -311 -0,2% 483865 822098
 
Sum drift 2140717 2144709 -3994 -0,2% 4242687 4235139
       
Sentrale inntekter      
Skatt og rammetilskudd, særtilskudd, finansposter -2149330 -2144175 -5155 0,2% -4242687 -4235139
Avviket gjelder hovedsakelig skatt og rammetilskudd, samt mindre utgifter på nye Sandnes. For mer detaljer ser kapittel Sentrale inntekter og finansposter.
       
TOTALT -8612 534 -9150   0 0
Publisert: 01.06.2018 14:57
Sist endret: 09.06.2018 12:34