Økonomi

Økonomisk status per mai, målt mot periodisert budsjett og årets vedtatte budsjettramme, viser et samlet mindreforbruk i driftsbudsjettet på kr 9,15 millioner. Sentrale inntekter og finansposter har merinntekter på kr 5,2 millioner. Tjenesteområdene inkludert stab-, støtte og fellesområde har et samlet mindreforbruk på kr 4 millioner. For en spesifisert oversikt og forklaring til tallene henvises det til Hovedoversikt - drift.

AVVIK I TUSEN KRONER PER JANUAR-MAI 2018

 

AVVIK I PROSENT PER JANUAR-MAI 2018

Publisert: 01.06.2018 14:22
Sist endret: 08.06.2018 12:22