8.2 Regnskapsskjema 2B

Grp.prosjekt   Regnskap 2019 Årsbudsjett 2019 Vedtatt budsjett 2019 Regnskap 2018
11051 EGENKAPINNSK SKP 0 0 17300 0
12007 Pilotprosjekt RPA 819 750 0 0
12009 INVESTERINGER IKT 2235 5427 1900 1961
12010 Oppgradering av EpiServer 0 140 0 0
12013 IP telefoni 0 280 0 0
12019 Investering, ID håndtering 481 481 0 517
12021 Nettverk- kommune felles 59 3000 3000 0
12034 Nettverksutstyr i nytt rådhus 4320 4641 0 3009
12035 PC mm utstyr til kontorpulter ved innflytting i nytt rådhus 465 674 0 5726
12037 TEIS, en integrasjonsplattform 0 0 1000 99
12038 Public 360 integrasjoner 0 200 0 0
12039 Mobilbestilling 3 17 0 233
12041 Public 360 SvarInn 0 0 0 32
12043 Ny sentral brannmur 53 200 0 2258
12044 Flyttekostnader IT inkl. møblering nye lokasjoner 0 0 0 1506
12045 Nettverk i nye lokaler for IT 38 38 0 768
12046 Valg 2019 og 2021 - Nytt datautstyr 446 311 300 0
12047 Utskiftning av stemmeavlukker 2019 500 500 400 0
12048 Nytt utstyr for elektronisk løsning for politiske dokumenter 369 500 1000 0
12054 Teknisk utstyr for videoproduksjon i møterom for politiske møter 0 375 0 0
20023 Bil Kvål akt.senter Volkswagen Transporter RL 42925 848 848 0 0
20024 Kjøp av bil til Austrått dagsenter 289 289 0 0
20031 Nytt sykeanlegg Åse 0 0 0 194
20034 Reservestrøm 0 0 7000 0
20035 Sykesignalanlegg boas 15 1800 1800 0
33370 Varslingsanlegg 0 0 4463 59
40071 Nytt rådhus 748 2130 2000 0
40072 Opparbeidelse ekstern infrastruktur Skeiane/rådhuset, rekkefølgekrav 755 1000 11500 0
42205 Inventar Øygard skole 0 0 0 600
42206 Nye pulter Aspervika skole 506 506 0 0
42207 Datautstyr Aspervika skole 139 110 0 0
42208 Kontorinnredning Aspervika skole 163 204 0 0
42209 Møbler/inventar Trones skole 181 186 0 0
42210 Inventar og PCer Riska ungdomsskole 718 475 0 0
42211 PCer Riska ungdomsskole 0 243 0 0
42307 Riska u skole nytt elevbygg 0 0 0 461
42318 Sørbø skole - utvidelse 426 431 0 0
42400 Digital satsing - 1 til 1 digital enhet for alle elever og ansatte i   Sandnesskol 2942 8707 1000 36293
42401 Digital satsing - Trådløs infrastruktur 3897 7667 1500 10833
42403 Nytt oppvekst administrativt system 1721 0 0 0
42505 Oppvekst skole - trådløs infrastruktur 0 0 0 313
42510 Nye grupperom Figgjo skole 0 0 0 220
42511 Parkering av rullestoler - Trones skole 0 0 0 424
42512 Garderober til elevene - Trones skole 0 0 0 131
42513 Lysavskjerming - Smeaheia skole 0 0 0 150
43324 Sørbø - Ny barnehage med 6 avdelinger 0 0 0 35
43329 Inventar Stangeland barnehage 148 148 0 0
43330 Inventar Austasiåbarnehagene 176 176 0 0
43331 Heis Gravarslia barnehage 366 366 0 0
43332 PCer Varatun barnehage 297 297 0 0
43333 Servise Varatun barnehage 127 127 0 0
43541 Forbedre trådløst nett 1924 3115 0 0
44144 Laboratorieutstyr 0 0 0 336
44300 Fleksibel avlastningstjeneste 253 178 0 132
44514 Legevaktsbil 0 0 0 271
44515 Kjøp av fastlegepraksis, utstyr 200 0 0 0
45404 Sandnes kulturhus, utstyr 300 300 300 300
45407 Kapitalinnskudd, Opera Rogaland IKS 0 500 500 0
45408 Tilskudd til Kirkelig fellesråd 0 0 0 507
45707 Biblioteksystem 797 740 740 0
45709 Sandnes bibliotek - meråpent bibliotek 75 105 0 445
45712 Oppgradering av inventar i hovedbiblioteket 0 0 0 149
46301 KUNSTERISK UTSMYKKING 2176 7831 2198 1792
60001 Bakkescanner 0 0 0 760
60011 Salg av restareal i utbygde områder 0 5897 0 0
60101 MASKINPARK, BILER 2854 1750 400 2102
60104 Ferdigstillelse av kontorarealer, Vatne driftstasjon 0 0 0 231
60106 Byggdrift, biler 418 418 0 0
60109 Høytrykkspylertralle, byggdrift 0 0 0 598
60332 KARTGRUNNLAG(DIGITAL), UTVIKLINGSPROSJEK 165 165 165 326
62022 Demning Frøylandsvatnet 244 1213 3000 387
62023 Tiltak på grunn av økt vannføring i Frøylandsbekken 41 0 0 0
63020 Utskiftning av utrangerte gatelys 10054 13000 12700 8382
63021 GATELYS 1760 3491 1600 2709
63042 BYUTVIKLINGSPROSJEKTER 0 5000 7118 0
63046 Ruten - teknisk plan og offentlig byrom 58924 48000 49739 1637
63047 Bymodell i nytt rådhus 19 1000 0 0
63049 Modell nye Sandnes -750 0 0 0
63050 Kultur og byutviklingsprosjekt (politisk styrt) 1872 1890 2285 4140
6308 Kommunesammenslåing Forsand 3 0 0 0
65022 Innovasjonsløsninger 421 300 0 0
65027 Prosjektstyringsverktøy 0 625 625 0
65033 Trafikksikkerhetstiltak 579 1881 1000 1513
65035 Universell utforming på eksisternede veinett og trafikkarealer 5 140 0 409
65037 Trafikksikkerhet eksisterende veinett, strakstiltak 214 1955 1279 324
65038 Trafikksikring - Aksjon skolevei 1639 6045 500 3688
65039 Folkehelse, sykkelveinett 1291 3429 3429 0
65046 Trafikksikkerhetstiltak Stangeland skole - Solaveien 30 1000 0 0
65051 SENTRUMSTILTAK GENERELT 0 2600 7500 0
65054 Vei- Sikring kommunale broer 1377 1312 500 1079
65055 Oppfølgingstiltak KDP sentrum (GASS) 0 4000 3000 0
65061 Trafikksikring, samarbeidsprosjekt -1931 5349 2600 274
65065 Offentlige arealer (alle formål) 23397 55020 24169 23939
65067 Tiltak av støyplan 50 2004 0 0
65068 Ladepunkter EL-sykkel 127 724 0 276
65069 Hjem,jobb,hjem - elbysykkel oppstart fase 2 1275 1500 1500 0
65071 Kulvert Maudlandsveien 0 0 0 990
65072 Bypakke sykkel 0 -80 0 107
65073 Bypakke gange 1494 -1447 0 1207
65074 Bymiljøpakke 484 0 0 26
65080 Etablere kulvert som erstatning for Kyrkjeveien bru 32 2000 2000 0
65083 Støyskjerm langs Skaraveien 153 4000 4000 0
65084 Hanatrappene 0 2000 2000 0
65085 Fortau Figgenveien 153 1000 5000 0
65108 Robotgressklippere 716 555 600 645
66032 Sentrum parkeringsanlegg A8 0 0 0 1456
67032 SKAARLIA 894 3216 0 98
68037 Folkehelse - Friluftlivets år 2015 15 0 0 400
68038 Statlig sikring av eiendommer på Fjogstad, til landbruk- og   friluftsformål 0 2500 0 0
68039 Flytting av Sandnes og Jæren rideklubb 0 500 0 0
68040 Oppgradering vei 8429 8000 6000 5704
68051 IDRETTSPLASSER OG LØKKER, GENERELT 520 2736 450 452
68055 Kunstgressbaner, grunnerverv 16 500 11603 0
68061 Internettløsning i idretts- og svømmehaller 0 0 0 26
68062 Skifte av kunstgress 4434 4900 2500 3110
68063 Avtale om kostnadsdeling infrastruktur i forb. med Østerhus Arena 3933 0 0 0
68064 Tiltak for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner 14 600 600 0
68065 Rehabilitering av toppdekket på friidrettsbanen på Sandnes Stadion 3978 4000 4000 0
68201 PARKER OG GRØNTANLEGG, GENERELT 393 1374 400 334
68203 Figgjo, bydelspark 890 1327 0 177
68205 Bystrand Luravika, planarbeid/prosjektering 999 1270 0 180
68209 Off. toalett Bråstein turområde/badeplass 433 1009 0 61
68301 Friluftsområder, generelt 2147 3243 2371 754
68306 Alsvik, generelt 0 0 0 23
68308 Folkehelse- Trafikksikkerhet og tilrettelegging for sykkel 445 3045 0 113
68312 Folkehelse, oppgradering og sammenkobling av turvegnettet i kommunen 361 737 1000 1690
68313 Frøylandsvatnet, turvei med lys. Utredning og tiltak 0 594 500 106
68314 Ras Sandvedparken, akutt tiltak 109 481 0 519
68315 Innløsn. av areal som omreguleres til grøntstruktur i Sandvedparken 20 800 800 0
68401 LEKEPLASSER, GENERELT 698 987 0 1013
68412 Konsekvenser av innsparinger på kommunale lekeplasser 0 0 1000 0
68601 Oppgradering av gravlunder 786 772 1500 1050
68604 Navnet minnelund, arealeffektivisering 116 187 0 1081
68605 Bevaring og forvaltningsplan Sandnes gamle gravlund 0 100 100 0
68606 Omregulering Sandnes nye 961 974 0 26
68607 Kjøp av areal - parkering Sviland gravkapell 0 330 0 0
68608 Utvidelse av Høyland kirkegård 0 0 2000 0
68609 Opparbeidelse av urnelund på Høyland gravlund 0 0 1000 0
68613 Utvidelse og opparbeidelse av doble gravsteder på Soma gravlund 810 1000 1500 0
68622 SOMA GRAVLUND, OPPARB. TRINN 2 178 209 0 917
68633 Utbygging Riska gravlund 55 250 0 0
68634 Oppfølging av tiltaksplan for parkdraget langs Storåna 797 1813 300 679
69100 UTBYGGINGSAVTALER -11 0 0 -47
69101 PLANLEGGING OPPARBEIDELSE AV KYDNAVEIEN 896 1835 1835 455
74064 Adm. avtale Ganddal GA13 del B, Storholen 0 0 0 -320
74071 Adm. avtale Bogafjell felt B3, delplan 5 0 0 0 -1093
74072 Opparbeidelse av Kleivane etappe 1 13974 13974 0 7775
74073 Adm. avtale Stangelandsforen B8 0 0 0 -378
74074 Adm.avtale for Maudlandsveien - plan 2008106 2 2 0 2
74075 Adm.avtale Skaarlia 2, B13, nytt boligfelt 0 0 0 326
74078 Adm.avtale Bogafjell G3 0 0 0 1093
74082 Adm.avtale Sørbø-Hove B06-B07 0 0 0 1212
74083 Havneparken Sandnes, 1. etappe 34125 33911 0 8917
74084 Adm. avtale Kleivane B6 31 31 0 99
74087 Adm.avtale Hove gård, VVA regplan 2006326 233 233 0 306
74088 Adm.avtale nytt boligfelt Sørbøhagane B04 68 68 0 -2659
74091 Adm.avtale Asheimtunet del 1 0 0 0 106
74092 Adm.avtale næringsområde Stangeland FKI - 1 0 0 0 137
74095 Adm.avtale Kleivane, Toppen Au29 0 0 0 116
74096 Adm.avtale nytt boligomr. Malmheim vest 0 0 0 7
74097 Adm.avtale boligområde Sørbø Hove B09, B10 og B13 0 0 0 504
74098 Adm.avtale boligområde Kleivane B05 351 351 0 143
74099 Nullstilling av prosjekt 28982 2037 0 14681
74100 Administrasjonsavtaler 2077 864 0 4988
74101 Adm.avtale Lurabyen 252 252 0 1543
74102 Adm.avtale for Sørbø Hove B08 og B12 45 45 0 717
74104 Anleggsbidrag Kleivane B07 236 236 0 24
74105 Adm.avtale Vagle næringspark 1304 1139 0 0
74106 Adm.avtale Bogafjell Vest G5, avtale om anleggsbidrag 416 416 0 68
74107 Avtale om anleggsbidrag for Rossåsen Fi02 116 116 0 2691
74108 Anleggsbidrag Svilandsholane 0 0 0 -226
74110 Aase Gaard felt C, Vindmøllehagen 2188 2188 0 0
74111 Avtale om anleggsbidrag Sørbø Hove B02 -354 -354 0 11505
74112 Avtale om anleggsbidrag Hana B3.1 20380 18170 0 25750
74113 Hesthammer næringsområde -127 -127 0 12906
74115 Skaarlia AU06, avtale om anleggsbidrag 406 406 0 4747
74116 Svømmehall Iglemyr 5801 4843 0 2627
74117 Kleivane B3 og B4 10143 9511 0 3825
74118 Sørbø B01 og B03 2354 2172 0 4837
74119 Sørbøhagane HUP1 9598 9279 0 1936
74120 Ho17 Hesthammaren Hommersåk 2466 1756 0 0
74121 Høle HØ05, nytt boligfelt delfelt 1 8600 8600 0 0
74122 Kleivane B2 og G2 3425 3425 0 0
74300 Kabling 132 kV Jærveien-Asheimveien 5995 5995 0 8125
75000 REFUSJON FRA LYSE 0 0 0 -2
75039 Opparbeidelse av Folkvordveien VVA 0 0 0 15
75041 Optimalisering av vannforsyning Hommersåk 0 3800 3500 1200
75049 VVA-prosjekt 0 0 0 16
75052 Opparbeidelse VVA Tunveien 0 0 0 113
75060 Kulvert Stangelandsåna 13262 23500 15000 10985
75062 Klimatilpasning, OFU 143 667 0 132
75064 Roald Amundsensgate - trafikksikkerhet 408 -6625 0 149
75065 Hageveien sanering av VA-ledninger 0 0 0 883
75067 Sanering VA Mølledalen/Slåttaveien m.fl. 0 -116 0 0
75068 Sanering VA ledninger Jærveien/ny bro E39 0 0 0 442
75070 Klimatilpassning 1279 6000 6000 2104
75071 ENØK-tiltak tekniske installasjoner 3837 6318 5000 3682
75074 Parkveien nord 255 500 0 8489
75075 Omlegging av VA-ledninger i forbindelse med etablering av fjernvarme 465 465 0 315
75076 Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere 16277 11100 9000 387
75077 Omlegging av ledninger i Gjesdalsveien, Havnegata og Laksen 0 500 2500 183
75078 Hovebakken - Sanering og omlegging VA 18 300 2000 4330
75079 VA-anlegg Ruten 0 2600 2600 0
75090 Tiltakspakke teknisk 15 0 0 1272
75091 Vannledning Foss Eikeland 984 5000 15000 590
75092 Vatneleiren 1390 1427 1600 1599
75094 Tiltakspakke 2017, investering 1153 1151 0 23764
75095 Omlegging avløpsnett sentrum, Ålgårdskloakken 24198 18900 11000 327
75800 Hoveveien 9500 13000 19719 43520
75803 Rundkjøring Jærveien/Torger Carlsensgt. 98 0 0 869
76011 VANN, ANDRE PROSJEKTER 0 0 0 11
76021 GEN. TILTAK IHT HOVEDPLAN VANN 7350 7146 6000 13485
77021 Oppgradering og driftsoptimalisering tekniske installasjoner 4710 9458 13392 14548
77022 Oppfølging avløpsstrategi spredt bebyggelse 522 700 700 1319
77023 Etablering VA ledninger Usken 182 2500 2500 0
77091 AVLØP LURABEKKEN/SONE 9 0 4000 8000 0
77102 AVLØP STANGELANDSÅNA/SONE 2 0 0 969 0
78062 FORNYING/UTSK. RENOVASJONSBEH. 1203 2300 1900 2524
78065 MASSEMOTTAK VARATUN(FØR 68212) 0 500 500 0
78077 Kommunal returpunkt 967 1000 1000 0
81001 Langgata 48 AS -6 -538 0 900
81004 Havnepromenade Sandnes indre havn 1504 -55 284 4189
  Sum investering i anleggsmidler (regnskapsskjema 2A) 413201 518071 362233 405255
Publisert: 30.03.2017 13:35
Sist endret: 30.03.2020 13:37