8.1 Regnskapsskjema 2A

 Skjema 2A Regnskap 2019 Årsbudsjett 2019 Vedtatt budsjett 2019 Regnskap 2018
Investeringer i anleggsmidler 413 201 518 071 362 233 405 255
Utlån og forskutteringer 774 386 812 865 942 872 830 831
Kjøp av aksjer og andeler 38 499 38 552 0 17 898
Avdrag på lån 95 679 165 000 150 000 74 284
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0
Avsetninger 20 745 13 145 0 500
Årets finansieringsbehov 1 342 510 1 547 633 1 455 105 1 328 768
         
Finansiert slik:        
Bruk av lånemidler 872 720 1 031 620 1 076 641 868 753
Inntekter fra salg av anleggsmidler 183 51 700 128 384 23
Tilskudd til investeringer 70 036 28 890 5 990 26 695
Kompensasjon for merverdiavgift 44 644 62 809 32 979 50 575
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 265 324 282 795 173 863 209 680
Andre inntekter 173 0 0 502
Sum ekstern finansiering 1 253 081 1 457 813 1 417 857 1 156 228
         
Overført fra driftsregnskapet 20 167 20 167 37 248 134 023
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0
Bruk av avsetninger 69 262 69 654 0 38 517
Sum finansiering 1 342 510 1 547 633 1 455 105 1 328 768
Udekket/udisponert 0 0 0 0
Publisert: 24.03.2017 10:52
Sist endret: 30.03.2020 13:11