8.3 Regnskapsskjema 1B

Skema 1B Regnskap 2019 Budsjett 2019 Vedtatt årsbudsjett 2019 Regnskap 2018
Oppvekst skole        
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert   fellesutgifter 1075236 1071085 894184 1000806
Voksenopplæring 19357 19421 11666 19792
Sum oppvekst skole 1094593 1090506 905850 1020597
Oppvekst barn og unge        
Barnehager inkludert fellesutgifter 780100 777117 706194 726931
PPT, BFE og helsestasjonstjenester 198735 188721 167541 189287
Sum oppvekst barn og unge 978835 965838 873735 916218
Levekår        
Leverkår felles og samordningstjenester 37382 11999 22109 127731
Sykehjemstjenester 424024 423318 417563 307058
Enhet for funksjonshemmede 355084 355084 135259 315835
Enhet for hjemmetjenester og   rehabilitering 234616 234616 396020 173409
Helse- og rehabiliteringstjenester 288116 288499 171384 268504
Sosiale tjenester 224668 224647 182697 204011
Sum levekår 1563889 1538163 1325032 1396547
Kultur og byutvikling        
Kultur og bytvikling felles 133605 133747 26624 39076
Byutvikling 34915 40536 37069 38736
Kultur, bibliotek og kulturskole     68941 81057
Sum kultur og byutvikling 168520 174283 132634 158869
Teknisk, organisasjon og økonomi        
Teknisk 124898 142224 87881 115769
Organisasjon 119372 121560 108355 101732
Økonomi 47480 49122 45636 42044
Sum teknisk, organisasjon og økonomi 291750 312906 241872 259545
Rådmannens stabsenheter 14868 14925 34784 24528
Kommunens fellesutgifter inkludert energi 277441 274923 389674 100411
Eiendom 107699 115088 534144 258799
Politisk virksomhet 23243 23354 23468 19305
Sum rådmann og fellesutgifter 423251 428290 982070 278104
Sum drift 4520838 4509987 4461193 4154820
Kalkulatorisk renter og avskrivinger -48765 -51554 -51554 -46881
Til fordeling drift skjema 1A 4472073 4458433 4409639 4107939
Publisert: 31.03.2017 12:17
Sist endret: 30.03.2020 13:05