8. Regnskapsskjema 1A

Skjema 1A Regnskap 2019 Årsbudsjett 2019 Vedtatt budsjett 2019 Regnskap 2018
       
Frie   disponible inntekter      
Skatt på inntekt og formue -2431286 -2436000 -2436000 -2335661
Ordinært rammetilskudd -1810489 -1784000 -1746000 -1712827
Skatt på eiendom 0 0 0 0
Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0
Andre generelle statstilskudd -100971 -105724 -105724 -132403
Sum frie disponible inntekter -4342746 -4325724 -4287724 -4180891
         
Finansinntekter   og finansutgifter    
Renteinntekter og utbytte -338248 -466390 -500720 -281386
Renteutgifter, provisjoner og andre   finansielle utgifter 109754 111360 121360 87144
Avdrag på lån 88919 240460 240460 97118
Netto finansinntekter og utgifter -139575 -114570 -138900 -97125
         
Avsetning og   bruk av avsetninger    
Til dekning av tidligere regnskapsmessig   merforbruk 0 0 0 0
Til ubundne avsetninger 94003 61186 0 249029
Til bundne avsetninger 12221 12087 0 15655
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk -16217 -16217 0 -68402
Bruk av ubundne avsetninger -98686 -84658 -20263 -147519
Bruk av bundne avsetninger -10825 -10703 0 -28998
Netto avsetninger -19504 -38306 -20263 19765
         
Overført til investeringsregnskapet 20167 20167 37248 134023
Til fordeling drift -4481659 -4458433 -4409639 -4124227
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 4472073 4458433 4409639 4107939
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -9586 0 0 -16288
Publisert: 24.03.2017 10:32
Sist endret: 30.03.2020 12:29