Note 6-9

Note 6 Aksjer, andeler 

  Antall aksjer/andeler Eierandel i % Bokført verdi
Lyse Energi AS 197 061 19,53 79 000 000
Forus Næringspark AS 7  400 49 74  000
Odeon Kino Stavanger/Sandnes 178 500 17,85 3 571 001
Allservice AS 2  950 10 295  000
Sandnes Pro-Service 100 83,33 100 000
Nord-Jæren Bompengeselskap AS 40 16,67 40 000
Riskafjord AS     10 000
Attende AS   14,6 25 000
Ruten Parkering AS 2 000 40 600 000
Biblioteksentralen      8 100
Lysefjorden utviklings AS 8 1,6 49 600
Nygaardshagen Parkering AS 1 000 100 8 701 668
Forus Bedriftsidrettsarena AS 23 23 2
Forus Folkehelsesenter AS 23 23 4 760 704
Forus Flerbrukshaller AS 23 23 16 387 061
FNP Eiendomsalg AS 74 50 22 151
FNP Bussgarasjetomtene AS 74 50 22 151
SIAS 250 000 100 253 640
Sum     113 920 078

  

Egenkapital innskudd kommunale foretak og IKS:
                                                         Eierandel  % Bokført verdi
IVAR IKS 21,59 5 539 532
Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS 35 210000
Rogaland revisjon IKS 15,9 1 418 159
Brannvesenet Sør Rogaland IKS 24,5 1 205 000
Renovasjonen IKS 50 600000
Sørmarka Flerbrukshall IKS 23,55 141300
Storhallen og Multihallen IKS 32,5 195000
Interkommunalt Arkiv IKS 23,88 -
Sandnes tomteselskap KF 100 100 322 564
Sandnes kunst- og kulturhus KF 100 5 250 000
Sandnes parkering KF 100 250000
Sandnes Eiendomsselskap KF 100 33 918 046
Sum   149 049 601

 

Egenkapital innskudd i kommunale pensjonskasser:
KLP 33585983
Sandnes kommunale pensjonskasse 162122000
Sum 195707983
Sum aksjer, andeler 437534901

 

Note 7 Mva kompensasjon på helse- og sosial boliger og Austrått Svømmehall

Sandnes kommune har krevd refusjon av merverdiavgift på rus og psykiatri boliger som Skatt Vest mener er feil tolkning av regelverket. Kommunen har klaget på vedtaket men krever refusjon i påvente av endelig avklaring slik at krav på merverdiavgift ikke skal bli foreldet.

Sandnes kommune har sendt inn spørsmål om bindende forhåndsuttalelse knyttet til vurdering av om publikumsbading anses som en økonomisk aktivitet i konkurranse med andre til skatteetaten. Kommunen vil kreve refusjon i påvente av endelig avklaring slik at krav på merverdiavgift ikke skal bli foreldet.

Kommunen har avsatt uavklart merverdiavgift som gjeld i Sandnes Eiendomsselskap KF.

 

 Note 8 Utlån 

  2019 2018
Nygaardshagen parkering AS 10000000 10000000
Sosiale lån 4645436 3767741
Utlån husbankmidler, startlån 1344809480 1170144153
Ansvarlig lån Lyse Energi AS 371088500 390619500
Sandnes Ulf Arena AS 35000000 10000000
Forus Flerbrukshaller AS 3438718  
Forus Folkehelsesenter AS 1783552  
Sum utlån 1770765686 1584531394

Utlån av husbankmidler (startlån) er redusert med en en-block avsetning (tapsavsetning) på kr 10 000 000.

Sandnes kommune har tatt opp lån i Sandnes Parkering KF som igjen er videreutlånt til Nygaardshagen Parkering AS. Det betales ikke rente og avdrag på lånet. Lånet gjøres opp i 2020 som del av vedtatt avvikling av det heleide kommunale Nygaardshagen Parkering AS og hvor driften skal videreføres som vanlig kommunalt parkeringsanlegg.

Ansvarlig lån til Lyse Energi AS nedbetales over 30 år (oppstart 2009). Årlig avdrag vil være kr 19 531 000. Lånet renteberegnes etter 3 måneders NIBOR +2%.

Sandnes kommune stiller til disposisjon for Sandnes Ulf Arena AS et beløp pålydende kr 40 000 000 (pr. 31.12.2019 kr 35 mnok). Lånet nedbetales ved motregning over 40 år og både renter og avdrag vil totalt utgjøre samme beløp som inflasjonsjustert leie gjennom den samlede leieperioden. Lånet forrentes med en fast rente på 3,89% og betales etterskuddsvis.

Sandnes kommune har som konsekvens av garantiansvar kjøpt deler av gjeld som Forus Flerbrukshaller AS og Forus Folkehelsesenter AS har hatt ovenfor Kommunalbanken.

 

Note 9 Konserninterne utlån 

  2019 2018
Lån Sandnes Tomteselskap KF 95336000 99669000
Lån Sandnes Eiendomsselskap KF 5948249472 5618624888
Sum utlån 6043585472 5718293888

Ansvarlig lån til Sandnes tomteselskap KF skal nedbetales over 30 år (Oppstart 2012). Lånet renteberegnes etter 3 måneders NIBOR +3%.

Lån Sandnes eiendomsselskap KF skal belastes med en rente som årlig fastsette i forbindelse med økonomiplanen. Renter er beregnet til 137,1 millioner og avdrag til 151.5 millioner, totalt kr 288.7 millioner.

 

Publisert: 11.04.2019 09:21
Sist endret: 16.04.2020 10:22