Note 5

 

Note 5 Pensjonskostnader

Pensjonskostnader   Pensjonskasser   
   SKP   KLP   SPK 
Årets opptjening 211 810 289 37 351 446 62 713 589
Rentekostnad 155 173 713 38 573 707 40 643 365
Brutto pensjonsutgifter 366 984 002 75 925 153 103 356 954
Forventet avkastning -166 615 349 -39 134 242 -32 974 460
Netto pensjonskostnad 200 368 653 36 790 911 70 382 494
Sum amortisert premieavvik 47 871 191 10 663 431 -931 731
Administrasjonskostnad 22 905 709 2 431 686 2 266 983
Samlet kostnad (inkl adm.) 271 145 553 49 886 028 71 717 746

 

Premieavvik   Pensjonskasser     
   SKP   KLP   SPK   SUM 
Forfalt premie: 295 425 302 56 788 438 78 514 328 430 728 068
Administrasjonskostnad: -22 905 709 -2 431 686 -2 266 983 -27 604 378
Netto pensjonskostnad: -200 368 653 -36 790 911 -70 382 494 -307 542 058
Premieavvik: 72 150 940 17 565 841 5 864 851 95 581 632
Arb.giv.avgift av premieavvik: 10 173 283 2 476 783 826 944 13 447 010

  

Pensjonsforpliktelse   Pensjonskasser       
01.01.2019  SKP   KLP   SPK   SUM 
Pensjonsforpliktelse: 3716168809 960147969 1056434424 5732751202
Pensjonsmidler: 3841740869 902845344 739360577 5483946790
Netto pensjonsforpliktelse: -125572060 57302625 317073847 248804412
Arb.giv.avgift av netto p.forpl -17705660 8 079 670 44707412 35 081 422

  

Pensjonsforpliktelse   Pensjonskasser       
31.12.2019 balanse        
 ESTIMAT   SKP   KLP   SPK   SUM 
Pensjonsforpliktelse: 3984133993 986481577 1119441074 6090056644
Pensjonsmidler: 3955055906 919527623 895459627 5770043156
Netto pensjonsforpliktelse: 29078087 66953954 223981447 320013488
Arb.giv.avgift av netto p.forpl.: 4100010 9 440 507 31581384 45121901

  

Spesifikasjon av   estimatavvik   Pensjonskasser   
   SKP   KLP   SPK 
Faktisk pensjonsforpliktelse: 3717915103 943426061 1016084120
Estimert forpliktelse -3716168809 -960147969 -1056434424
Estimatavvik forpliktelse IB 01.01. 1746294 -16721908 -40350304
       
Estimerte pensjonsmidler -3841740869 -902845344 -739360577
Faktiske pensjonsmidler 3 616 686 076 858906266 786237822
Estimatavvik midler IB 01.01. -225054793 -43939078 46877244

  

Akkumulert og amortisert premieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift)   Sum
Akkumulert premieavvik 01.01.19 329594258
Årets premieavvik 109058642
Sum amortisert premieavvik -65832060
Akkumulert premieavvik 31.12.19 372820840
 
Herav arbeidsgiveravgift 46071636

 

Beregningsforutsetninger 2018 2017
Årlig avkastning (i %) 4,5 4,5
Diskonteringsrente (risikofri rente i %) 4 4
Årlig lønnsvekst (i %) 2,97 2,97
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 2,97 2,97
Årlig vekst i pensjonsregulering (i %) 2,2 2,2
Forholdstall fra KRD 1 1

 

Sandnes kommune har tariffestede kollektive tjenestepensjonsordninger for sine ansatte og frikjøpte folkevalgte. Pensjonsordningene er ytelsesbaserte og leveres av Statens Pensjonskasse (SPK) for lærere, og Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) og Sandnes kommunale pensjonskasse (SKP) for sykepleiere og øvrige yrkesgrupper. Pensjonsordningene omfatter alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon samt AFP/tidligpensjon. Pensjonene fra KLP/SPK/SKP samordnes med utbetalingene fra folketrygden i de tilfeller regelverket krever det. 

Forskjellen mellom betalt netto pensjonspremie og beregnet netto pensjonskostnad er premieavviket. Årets positive premieavvik reduserer pensjonskostnaden og balanseføres. Premieavviket opparbeidet i årene 2002-2010 amortiseres over 15 år, premieavvik i årene 2011-2013 amortiseres over 10 år. Premieavvik opparbeidet f.o.m 2014 amortiseres over 7 år.   

Kommunen tar inn estimerte brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i balansen. Det foretas ny beregning av de pensjonsmidlene/pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående års regnskap. Forskjellen mellom avlagte tall for pensjonsmidlene/pensjonsforpliktelsene i foregående år og ny beregning kalles årets estimatavvik. Estimatavviket for pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser balanseføres i sin helhet. 


Publisert: 11.04.2019 08:43
Sist endret: 16.04.2020 10:14