Note 14-17

 

 

Note 14 Fond

 (1000 kr)  2019 2018
     
Disposisjonsfond    
Disposisjonsfond pr. 1.1. 635691 557094
Avsatt i driftsregnskapet 95003 247941
Bruk i investeringsregnskapet -26619 -17810
Bruk til endring i regnskapsprinsipp 0 0
Bruk i driftsregnskapet -125056 -151534
Disposisjonsfond pr. 31.12. 579019 635691
     
Ubundne investeringsfond    
Ubundne investeringsfond pr. 1.1. 6010 6010
Avsatt til i investeringsregnskapet 0 0
Bruk i investeringsregnskapet 0 0
Ubundne investeringsfond pr. 31.12. -6010 -6010
     
Bundne investeringsfond    
Bundne investeringsfond pr. 1.1. 85650 105805
Avsatt til i investeringsregnskapet 20745 500
Bruk i investeringsregnskapet -16273 -20655
Tiltakspakke 2017 1153  
Bundne investeringsfond pr. 31.12. 91275 85650
     
Bundne driftsfond    
Bundne driftsfond pr. 1.1. 134759 150827
Avsatt til i driftsregnskapet 44486 33796
Bruk av i driftsregnskapet -43453 -49864
Tiltakspakke 2017 -1153  
Bundne driftsfond pr. 31.12. 134639 134759
     
Endring i regnskapsprinsipp (drift)*    
Endring i regnskapsprinsipp 1.1 0 0
Bruk av disp. fond 0 0
Endring i regnskapsprinsipp 31.12 0 0
     
Udisponert i investeringsregnskapet    
Udisponert 1.1 0 0
Disponert 0 0
Udisponert 31.12 0 0
     
Regnskapsmessig mindreforbruk    
Udisponert 1.1 16367 68481
Disponert -16217 -68402
Avsatt 9587 16288
Udisponert 31.12 9737 16367

 

Note 15 Garantiansvar

   Antall år    Beløp   Utløper 
Diverse foreninger og lag:      
A/L Hans og Grete barnehage(1991) 30 349 200 2021
Bogafjellbakken Naturbarnehage BA   (25/6-02) 30 3 832 740 2033
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 20 750000 2025
Buggeland barnehage BA 30 7861017  2035
Håbafjell Idrettsbarnehage BA (tidl   Grasdalen Foreldrelagsbarnehage BA) 30 2 196 903 2030
Håholen barnehage 15 993 284 2025
Lundegård barnehage BA (28/8-02) 30 2 719 744 2033
Ormaskogen Barnehage BA (4/3-04) (tidl   Trones foreldrelagsbh) 30 5 873 740 2034
Prestholen borettslag(6/2-01) 30 5 881 391 2031
Espira Taremareby BA (tidl Sandnes   foreldrebarnehage (17/6-95) 30 946 175 2025
Sandnes kirkelige fellesråd  20 6 417 887  2048
Sandnes kirkelige fellesråd 20 31 198  842  2029
Sandnes kirkelige fellesråd 30 52 796  737  2042
Skaarlia barnehage(19/12-00) 30 3 982 943 2031
Strutsen barnehage 20 5 674 114  2028
Trollhaugen foreldrelagsbarnehage BA   (23/01-04) 30 5 674 361 2034
Utsikten vest FUS barnehage SA 30 6 953 512 2038
       
Private lånetakere:      
Forus Utvikling AS (40% av 110 millioner)   44000000 2031
IVAR IKS   892311800  2049
       
SUM ALLE GARANTIER:   1080414390  

 Kommunen har i løpet av regnskapsåret måttet innfri garantier for til sammen kr 26 370 035 til Forus Folkehelsesenter AS. Kommunen har i forbindelse med innfrielser overtatt aksjer i Forus Bedriftsidrettsarena AS, Forus Folkehelsesenter AS og Forus Flerbrukshaller AS.

 

 Note 16 Omløpsaksjer og andeler

Sandnes kommune vedtok nytt finansreglement 24. april 2017. Nytt i reglementet er at kommunen har anledning til å investere i aksjefond for deler av porteføljen. Reglementet definerer tillatt risikonivå og plasseringsbegrensninger for porteføljen. 

Fondene er vurdert til markedsverdi per 31.12.19. 

Aksjefond Kjøpsdato Kostpris Markedsverdi   per 31.12.19 Avkastning   2019 Avkastning   2019 %
Arctic Norwegian Value Creation D 22.03.2018 8800000 10071636 -1193290 -11,8
Danske Norske Aksjer Institusjon I 16.10.2017 9240000 10314627 -1126752 -10,9
KLP AksjeNorge Indeks II 01.09.2017 10700000 12586921 -1412717 -11,2
Nordea Norge Pluss 15.10.2018 8500000 8783995 -1004075 -11,4
AB Global Core Equity RX 17.10.2017 11820000 15389842 -2889656 -18,8
Ardevora Global Long Only SRI 22.03.2018 10087606 12886042 -2920551 -22,7
KLP Aksje Verden Indeks 01.09.2017 17040000 21648583 -3851594 -17,8
Stewart Investors Worldwide 11.10.2018 8636066 9853153 -1226634 -12,4
Regnskapsført verdi per 31.12.2019   84823672 101534799 -15625269 -15,4

Det vises til finansforvaltningsrapporten hvor plasseringsstrategi og risiko er nærmere beskrevet.

 

Note 17 Rentefond  

Det er plassert 10 000 000 i ett nytt rentefond i 2019. Midlene er plassert i august. Fondene er samlet vurdert til markedsverdi per 31.12.2019.

Rentefond Kjøpsdato Kostpris Markedsverdi per 31.12.19 Avkastning 2019 Avkastning 2019 %
DI Norsk Kort Obligasjon juni og nov 2018 20000000 20674531 641224 3,2 %
DnB Obligasjon (III) juni og nov 2018 20000000 20763780 710623 3,5 %
Nordea FRN Kreditt 23.08.2019 10000000 10106764 106764 1,1%
Totalt   50000000 51545075 1458611 2,9%

Det vises for øvrig til finansforvaltningsrapporten hvor plasseringsstrategi og risiko er nærmere beskrevet.

 

Publisert: 11.04.2019 09:25
Sist endret: 06.04.2020 08:38