Note 12-13

 

 

Note 12 Selvkostfond

Selvkostfond

Kommunale gebyrer vedrørende vann, avløp, renovasjon og oppmåling skal i henhold til vedtak dekke alle driftsutgifter og kapitalkostnader som kan henføres til de enkelte formål. Dette betyr at det legges til grunn et selvkostprinsipp. For 2010 har det vært følgende utvikling vedrørende de enkelte formål.

 

Etterkalkyle

  01.01.2019 Underskudd 2019 Overskudd 2019 31.12.2019
Vann -10505   5670 -4835
Avløp -20   10309 10289
Renovasjon -2589   2315 -274
Slamtømming 848 -239   609
Feiing 375   167 542
SFO 46 -2447   -2401
Reguleringsplaner 3262 -938   2324
Byggesak 1757   2080 3837
Oppmåling -505 -1775   -2280
Eierseksjonering 0 -67   -67
Utslippstillatelser 0 -136   -136

 De akkumulerte underskuddene er midlertidig dekket over driften. Underskuddene må dekkes av fremtidig overskudd på disse formålene. Overskudd skal dekke fremtidige kostnader og underskudd.


2019    Etterkalkyle selvkost Totalt Vann Avløp Renovasjon Slamtømming Feiing
Gebyrinntekter 345995160 81659171 134443749 86480608 1498997 4993845
Øvrige driftsinntekter 95454035 15791493 16992086 1369951 -412907 0
Driftsinntekter 441449195 97450663 151435835 87850559 1086090 4993845
Direkte driftsutgifter 365654455 72624382 106757842 83924276 1152882 4709263
Avskrivningskostnad 30033771 10152426 20204453 -323108 0 0
Kalkulatorisk rente (2,30 %) 18730830 6815259 12020997 -105425 0 0
Indirekte netto driftsutgifter 12118348 2014179 2259736 2007254 188654 127716
Driftskostnader 426537405 91606246 141243028 85502997 1341536 4836979
Foreløpig resultat 14911791 5844418 10192807 2347563 -255446 156866
+ Subsidiering 1 0 0 0 0 0
Resultat 14911791 5844418 10192807 2347562 -255446 156866
Selvkostgrad (%) 1 1 1 1 1 1
"Bidrag" til administrasjon og   låneutgifter etter ev. subsidiering 60882948 18981864 34485186 1578721 188654 127716
Selvkostfond 01.01 6287421 0 0 0 847529 374957
+ Avsetning til selvkostfond 12345436 0 10172344 0 0 156866
- Bruk av selvkostfond -1302027 0 0 0 -255446 0
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond   (2,30 %) 270852 0 116747 0 16556 10428
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente) 17601682 0 10289091 0 608639 542251
             
Fremførbart underskudd 01.01 -13619109 -10505222 -20463 -2588606 0 0
+ Inndekning av fremførbart underskudd 8212443 5844418 20463 2347562 0 0
- Underskudd til fremføring -4344061 0 0 0 0 0
- Kalkulert rentekostnad fremførbart   underskudd (2,30 %) -240909 -174409 0 -32541 0 0
Fremførbart underskudd 31.12 (inkl.   rente) -9991636 -4835214 0 -273584 0 0

 

 

2019    Etterkalkyle selvkost SFO

Utslipps

tillatelser

Regulerings

planer

Bygge- og dele

saksbehandling

Oppmåling

Eier

seksjonering

Gebyrinntekter 2177400 211209 5622005 23393543 5166318 348316
Øvrige driftsinntekter 59201512 0 1267801 837212 405966 922
Driftsinntekter 61378912 211209 6889806 24230754 5572284 349238
Direkte driftsutgifter 60697826 343990 7523818 20586768 6919883 413526
Avskrivningskostnad 0 0 0 0 0 0
Kalkulatorisk rente (2,30 %) 0 0 0 0 0 0
Indirekte netto driftsutgifter 3127368 1290 367052 1627761 395718 1620
Driftskostnader 63825194 345279 7890871 22214529 7315601 415146
Foreløpig resultat -2446282 -134070 -1001065 2016226 -1743317 -65908
+ Subsidiering 0 0 0 1 0 0
Resultat -2446282 -134070 -1001065 2016226 -1743317 -65908
Selvkostgrad (%) 1 1 1 1 1 1
"Bidrag" til administrasjon og   låneutgifter etter ev. subsidiering 3127368 1290 367052 1627760 395718 1620
Selvkostfond 01.01 45516 0 3262017 1757402 0 0
+ Avsetning til selvkostfond 0 0 0 2016226 0 0
- Bruk av selvkostfond -45516 0 -1001065 0 0 0
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond   (2,30 %) 0 0 63514 63607 0 0
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente) 0 0 2324466 3837235 0 0
             
Fremførbart underskudd 01.01 0 0 0 0 -504818 0
+ Inndekning av fremførbart underskudd 0 0 0 0 0    
- Underskudd til fremføring -2400766 -134070 0 0 -1743317 -65908
- Kalkulert rentekostnad fremførbart   underskudd (2,30 %) 0 -1542 0 0 -31659 -758
Fremførbart underskudd 31.12 (inkl.   rente) -2400766 -135612 0 0 -2279794 -66666

  

Note 13 Kapitalkonto

 Debetposter i året:    Kreditposter i året:  
       
    01.01.19 Balanse (kapital) 5476697213
Avskrivning og nedskrivning fast eiendom 65870862 Aktivering av fast eiendom og anlegg 395284517
Avskrivning av utstyr, maskiner og   transportmidler 27532890 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 13578298
Avskrivning bygg, anlegg      
Salg av aksjer og andeler 22425    
Nedskrivning eiendom      
Pensjonsforpliktelse/midler 81249556 Pensjonsforpliktelse/midler  
Avskrivning på utlån   Kjøp av aksjer og andeler 38498501
Avdrag på utlån 112197079 Utlån 30222270
Avdrag sosiale lån   Avdrag på eksterne lån 336138455
Sosiale lån 1032726 Utlån sosiale lån 1910421
Bruk av midler fra eksterne lån 872720152 Andre utlån 262998406
Avdrag Sandnes eiendomsselskap KF 151540492 Lån Sandnes eiendomsselskap  481165076
31.12.19 Balanse (kapital) 5724326975    
SUM DEBET 7036493157 SUM KREDIT 7036493157

 

 

Publisert: 11.04.2019 09:24
Sist endret: 16.04.2020 13:45