Note 10-11

Note 10 Anleggsmidler 

  Inventar, utstyr, transportmidler
Kostpris 01.01.2019 457817250
Tilgang 30104541
Avgang  
Nedskrivning 16442483 
Akkumulerte avskrivninger 328449584
Bokført verdi 31.12.19 143029724
   
Årets avskrivninger 27616650
   
Årets avskr. i % 10%-20%

 

Faste eiendommer og anlegg

  Fast eiendom anlegg Egne tomter Anlegg u/utførelse Bolig og nærings-tomter Totalt
Kostpris 01.01.19 2290277391 28871760 1808919270 1120587 4129189008
Tilgang 961412049  9121396 359037651   1329571096
Avgang     934286579   934286579
Nedskrivning    4789693    4789693
Akkumulerte avskr. 601571560       601571560
Bokført verdi 31.12.19 2650117880 37993156 1228880649 1120587 3918112272
Årets avskrivning 61081169        
Årets avskr. i % 2%-5%        

  

Note 11 Langsiktig gjeld

  2019 2018
Lån til selvkost (vann, avløp,   renovasjon ) 1007200 1035300
Husbanklån 1334715 1187202
Andre lån 4031800 3643700
Total langsiktig gjeld 6373715 5866202

 I langsiktig gjeld er kr 10 millioner lån fra Sandnes Parkering KF (jfr note 8). 

 

  2019 Rente
Langsiktig gjeld med flytende rente 2964 1,989 %
Langsiktig gjeld med flytende rente   (Husbanken) 732 1,99 %
Langsiktig gjeld med fast rente (obligasjonslån) 200 2,01 %
Langsiktig gjeld med fast rente   (obligasjonslån) 200 2,129 %
Langsiktig gjeld med fast rente   (obligasjonslån) 201 2,607 %
Langsiktig gjeld med fast rente   (obligasjonslån) 210 1,501%
Langsiktig gjeld med fast rente   (obligasjonslån) 364 1,89%
Langsiktig gjeld med fast rente   (obligasjonslån) 200 1,665%
Langsiktig gjeld med fast rente   (obligasjonslån) 500 2,492 %
Langsiktig gjeld med fast rente   (obligasjonslån) 200 2,118 %
Langsiktig gjeld med fast rente   (Husbanklån) 106 2,29 %
Langsiktig gjeld med fast rente   (Husbanklån) 75 4,20 %
Langsiktig gjeld med fast rente   (Husbanklån) 164 1,73 %
Langsiktig gjeld med fast rente   (Husbanklån) 176 2,60 %
Langsiktig gjeld med fast rente   (Husbanklån) 81 1,48 %
Vektet gjennomsnittlig rente   2,06 %

 

Av langsiktig gjeld på kr 6 373 715 116 utgjør kr 2 684 000 000 (50 %) sertifikatlån som forfaller til betaling innenfor ett år.

Tabellen under viser sertifikatlånene per 31.12.2019.

Beløp (MNOK)  Forfallsdato  Rente (%) Løpetid (mnd) Låneinstitusjon
245 14.02.2020 1,408 12 Nordea
169 16.03.2020 1,627 10 DnB
165 24.04.2020 1,6029 12 Nordea
150 29.05.2020 1,7 12 DnB
199 12.06.2020 1,713 12 Kommunalbanken
249 07.08.2020 1,705 12 Handelsbanken
201 14.08.2020 1,712 12 Kommunalbanken
170 28.08.2020 1,703 12 DnB
171 11.09.2020 1,75 12 SEB
180 25.09.2020 1,83 12 DNB
200 02.10.2020 1,863 12 SB1 Markets
220 09.10.2020 1,895 12 DnB
149 16.10.2020 1,97 12 Danske bank
216 06.11.2020 1,993 12 DnB
2684        

Det vises for øvrig til finansforvaltningsrapporten hvor lånestrategi og risiko er nærmere beskrevet.

  

 

Publisert: 11.04.2019 09:23
Sist endret: 16.04.2020 13:17