Note 1-4

  

Note 1 Kasse, bank og postgiro

Innestående på kasse, bank, postgiro pr. 31.12.19 er kr 1 003 787 197. Av dette er kr 121 377 706  bundne skattetrekksmidler.

Note 2 Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende med fradrag for mulige tap. Denne delkredereavsetningen

(tapsavsetningen) utgjør kr 15 420 000. Totalt er det utgiftsført tap i driftsregnskapet i 2019 på kr      2 430 391.

Økning avsetning tap på krav 1890000
Konstaterte tap 540391
SUM 2430391

Andre kortsiktige fordringer er vurdert til pålydende verdi.

Note 3 Fordringer og gjeld mot kommunale foretak/interkommunale selskap 

  Fordringer  Gjeld 
Sandnes havn KF 154257 40809
Sandnes kunst- og kulturhus KF 276656 387494
Renovasjonen IKS 0 130000
Rogaland brann og redning IKS 322825 88493
IVAR IKS 0 15633882
Sandnes Parkering KF 183004 40185
Sandnes tomteselskap KF 30592219 754666
Multihallen og Storhallen IKS 0 0
Sørmarka Flerbrukshall IKS 0 0
Sandnes eiendomsselskap KF 5659551 70715488
Opera Rogaland IKS 0 15000
Rogaland Revisjon IKS 0 172800
Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 0 275774

 

Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser revisor 

  2019 2018
Lønn 2989189810 2 840 594 419
Diverse oppgavepliktige utb. 20144969 17 181 576
Sum lønnsutgifter 3009334779 2 857 775 994
     
Arbeidsgiveravgift 434839748 408 903 172
Pensjonsutgifter 350173491 329 237 541
Sum sosiale utgifter 785013239 738 140 713

Gjennomsnittlig antall ansatte i 2019 var ca 6 000 ansatte i kommunen og dette utgjorde ca. 4 660 årsverk.

Ytelser til ledende personer

  Ordfører Rådmann
Lønn 1185391 1447203
Andre ytelser 35276 5276
Pensjonsutgifter 427503 187283

Revisor

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende

Regnskapsrevisjon                                               kr  1 112 880

Forvaltningsrevisjon, rådgivning, attestering   kr  2 016 720

Publisert: 11.04.2019 08:40
Sist endret: 31.03.2020 09:43