7. Noter

Noter til regnskapet 2019

REGNSKAPSPRINSIPPER

Generelt 

Regnskapet er satt opp i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15. desember 2000 med hjemmel i lov av 25. september 1992 om kommuner og fylkeskommuner §48 nr. 6. 

Regnskapet føres etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke gjøres fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. 

Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter og inntekter i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året, enten de er betalt eller ikke. 

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslag i årsregnskapet (beste estimat). 

For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. 

Omløpsmidler 

Utestående fordringer

Utestående fordringer blir vurdert til pålydende verdi med fradrag for mulige tap. Retningslinjene for tapsavskrivning går i hovedsak ut på at det årlig skal foretas en gjennomgang av kundemassen og konstaterte tap skal utgiftsføres. I tillegg foretas en konkret gjennomgang av kundemassen for å kunne foreta en avsetning på kunder hvor risikoen for tap er størst. Det foretas også en generell avsetning (jf. note 2). 

Finansielle omløpsmidler

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler inngår i en handelsportefølje og er vurdert til markedsverdi pr 31.12.  Urealisert gevinst behandles i tråd med Finansreglement. 

Anleggsmidler 

Investeringer i faste eiendommer og anlegg, utstyr og transportmidler som er utgiftsført i investeringsregnskapet føres opp som anleggsmiddel i balansen. Det er i henhold til budsjett- og regnskapsforskriftene gjort et skille mellom drifts- og kapitalutgifter. Anskaffelse av utstyr, maskiner og transportmidler skal kun føres i investeringsregnskapet og aktiveres i balansen dersom: 

  • utgiftene gjelder kjøp av driftsmidler med økonomisk levetid fra tre år og oppover. 
  • anskaffelseskost er på kr 100 000 eller mer 

I balansen avskrives anleggsmidlene over forventet levetid. Investeringer føres brutto i henhold til anbefaling fra GKRS (god kommunal regnskapsskikk). Tidligere år har investeringene vært ført brutto med fradrag for statlige og fylkeskommunale tilskudd. 

Utlån av husbankmidler (startlån) er redusert med tapsavsetning. Jf. note 8. 

Utlån

Utlån er oppført til anskaffelseskost. Unntak her er lån til Lyse AS, som står bokført til kommunens andel av selskapets lån. Ekstraordinære innbetalinger på utlån vedr. startlån, blir nyttet til nedbetaling el. innfrielse av innlån til kommunen. Utlånsmassen er gjennomgått og det er gjort avsetning for påregnelig og forventet tap pr. 31.12. 

Aksjer og andeler

Aksjer og andeler er oppført til anskaffelseskost. Dette gjelder ikke aksjer i Lyse AS, som er bokført til andel av aksjekapital i selskapet. 

Anlegg under utførelse 

Prosjekter som ikke er endelig avsluttet pr. 31.12.19 er midlertidig aktivert på kapittel 2.27 «Anlegg under utførelse». Etter hvert som prosjektene avsluttes blir endelig beløp overført til kapittel 2.28 «Faste eiendommer og anlegg».  

Merverdiavgift

Kommunen følger reglene i merverdiavgiftsloven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomheter, eksklusiv de som er i konkurranse med andre, krever kommunen inn merverdiavgiftskompensasjon.

Publisert: 09.03.2017 12:44
Sist endret: 23.03.2020 10:43