4. Investeringsregnskap

  Regnskap 2019 Årsbudsjett 2019

Vedtatt budsjett 2019

Regnskap 2018
Inntekter        
Salg av driftsmidler og fast eiendom 183 51700 128384 23
Andre salgsinntekter 173 0 0 502
Overføringer med krav til motytelse 153127 108932 0 111599
Kompensasjon for merverdiavgift 44644 62809 32979 50575
Statlige overføringer 4600 5990 5990 10256
Andre overføringer 65436 22900 0 16439
Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0
Sum inntekter 268164 252330 167353 189394
         
Utgifter 0 0 0 0
Lønnsutgifter 0 0 0 0
Sosiale utgifter 0 0 0 0
Kjøp av varer og tj som inngår i   tj.produksjon 361603 500936 361433 343956
Kjøp av tjenester som erstatter   tj.produksjon 3429 0 0 6536
Overføringer 48170 17136 800 54762
Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0
Fordelte utgifter 0 0 0 0
Sum utgifter 413201 518071 362233 405255
         
Finanstransaksjoner          
Avdrag på lån 95679 165000 150000 74284
Utlån 774386 812865 942872 830831
Kjøp av aksjer og andeler 38499 38552 0 17898
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0
Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0
Avsatt til bundne investeringsfond 20745 13145 0 500
Sum finansieringstransaksjoner 929308 1029562 1092872 923514
         
Finansieringsbehov 1074346 1295303 1287752 1139375
Dekket slik: 0 0 0 0
Bruk av lån 872720 1031620 1076641 868753
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån 112197 173863 173863 98081
Overført fra driftsregnskapet 20167 20167 37248 134023
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 52989 53383 0 17810
Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0
Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0
Bruk av bundne investeringsfond 16273 16271 0 20708
Sum finansiering 1074346 1295303 1287752 1139375
Publisert: 15.03.2017 13:24
Sist endret: 27.03.2020 11:00