2. Hovedtall

2. Hovedtall

  2019    2018 2017 2016  2015 
DRIFT
Skatteinntekter -2431286 -2335661 -2267326  -2268290 -2173529
Rammetilskudd -1810689 -1712827 -1616307  -1496945 -1387990
Andre driftsinntekter  -1556359 -1673917 -1541761  -1318505 -1301753
Sum driftsinntekter -5798334 -5722405 -5425394  -5083740 -4863272
Driftsutgifter    6014070 5722496  5336381  5016790 4861342
Driftsresultat 215736 91  -89013  -66950 -1930
Netto finansutgifter  -137925  -95205  -113289  -91414 -92266
Reverserte avskrivninger -88698  -67187  -62848  -59378 -55415
Netto driftsresultat -10886  -162301  -265150  -217742 -149611
Interne finansieringstransaksjoner        106148 91235
Regnskapsmessig mindreforbruk -9587  -16288  -68402  -111594 -58376
 
INVESTERINGER
Brutto investeringer 413201  405255  288535 263966  430770
 
LIKVIDITET
Kasse, bank, postgiro 1003787  1080706  1505817 1333722  955732
Arbeidskapital (omløpsmidler -kortsiktig   gjeld, korrigert for premieavvik) 959682  1046548  1027636 840151  504196
 
FINANSIERING/EGENKAPITAL
Langsiktig gjeld (ekskl. avsetning for   pensjonsforpliktelse) 6383715  5876202  5566396 5172514  4393735
Egenkapital 6545007  6355175  5607645 4999014  4679923
Publisert: 13.03.2017 12:22
Sist endret: 02.04.2020 08:29