1. Forord

Rådmannen presenterer med dette årsregnskapet for Sandnes kommune.

Årsregnskapet inneholder de obligatoriske hovedoversiktene samt hovedtall og noteopplysninger, og gir en oversikt over den økonomiske utviklingen de siste årene. 

For mer utfyllende informasjon om virksomheten i kommunen vises det til årsrapporten.

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Sivertsen                                                                                   Anders Lauvås

 

rådmann                                                                                             regnskapssjef

 

Publisert: 31.03.2017 12:02
Sist endret: 17.04.2020 12:45