3. Driftsregnskap

  Noter Regnskap 2019 Årsbudsjett 2019 Vedtatt budsjett 2019 Regnskap 2018
Driftsinntekter          
Brukerbetalinger   208302 197022 198511 204308
Andre salgs- og leieinntekter   492522 447859 424248 444990
Overføringer med krav til motytelse   688791 490663 258593 803893
Rammetilskudd   1810689 1784333 1746133 1712827
Andre statlige overføringer   143896 146257 141879 197460
Andre overføringer   22849 22572 27592 23266
Skatt på inntekt og formue   2431286 2436000 2436000 2335661
Eiendomsskatt   0 0 0 0
Andre direkte og indirekte skatter   0 0 0 0
Sum driftsinntekter   5798334 5524705 5232956 5722405
           
Driftsutgifter          
Lønnsutgifter 4 3009335 2904638 2749970 2857776
Sosiale utgifter 4 785013 799567 767811 738141
Kjøp av varer og tj som inngår i   tj.produksjon   503245 529457 488591 519202
Kjøp av tjenester som erstatter   tj.produksjon   1421077 1378700 1342376 1405182
Overføringer   336441 261436 239206 312153
Avskrivninger 10 88698 71000 65307 67187
Fordelte utgifter   -129739 -188052 -223631 -177144
Sum driftsutgifter   6014070 5756747 5429630 5722496
           
Brutto driftsresultat   -215736 -232042 -196674 -91
           
Finansinntekter          
Renteinntekter og utbytte   337142 313750 321888 280413
Gevinst på finansielle instrumenter   (omløpsmidler)   0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån   152573 152393 160032 128695
Sum eksterne finansinntekter   489715 466143 481920 409108
           
Finansutgifter          
Renteutgifter og låneomkostninger   109421 111360 121360 86830
Tap på finansielle instrumenter   (omløpsmidler)   0 0 0 0
Avdrag på lån   240460 240460 240460 225201
Utlån   1910 1353 500 1872
Sum eksterne finansutgifter   351791 353173 362320 313903
           
Resultat eksterne finanstransaksjoner   137925 112970 119600 95205
Motpost avskrivninger   88698 71000 71000 67187
           
Netto driftsresultat   10886 -48072 -6074 162301
           
Interne finanstransaksjoner          
Bruk av tidligere års regnsk.m.   mindreforbruk 14 16217 16217 0 68402
Bruk av disposisjonsfond 14 98686 63446 20613 151534
Bruk av bundne fond 14 43453 43953 30950 49811
Sum bruk av avsetninger   158356 123616 51563 269746
           
Overført til investeringsregnskapet   20167 20167 37248 134023
Dekning av tidligere års regnsk.m.   merforbruk   0 0 0 0
Avsatt til disposisjonsfond   95003 25133 0 247941
Avsatt til bundne fond   44486 30245 8241 33796
Sum avsetninger   159655 75544 45489 415759
           
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk   9587 0 0 16288
Publisert: 15.03.2017 13:02
Sist endret: 16.04.2020 09:10