6. Balanseregnskap

  Noter Regnskap 2019 Regnskap 2018
EIENDELER      
Anleggsmidler   18104219 16 952 662
Faste eiendommer og anlegg 10 3918112 3 588 699
Utstyr, maskiner og transportmidler 10 143030 156 984
Utlån 8,9 1770766 1 584 531
Konserninterne langsiktige fordringer 9 6043585 5 718 294
Aksjer og andeler 6 458683 420 207
Pensjonsmidler 5 5770043 5 483 947
       
Omløpsmidler   1937524 1 963 114
Kortsiktige fordringer 2 370377 406 500
Konterninterne kortsiktige fordringer 3 37459 45 213
Premieavvik 5 372821 329 594
Aksjer og andeler 16 101535 61 015
Obligasjoner 17 51545 40 086
Kasse, postgiro, bankinnskudd 1 1003787 1 080 706
       
SUM EIENDELER   20041743 18 915 775
       
EGENKAPITAL OG GJELD      
Egenkapital   6545007 6 355 175
Disposisjonsfond 14 579019 635 691
Bundne driftsfond 14 134639 134 759
Ubundne investeringsfond 14 6010 6 010
Bundne investeringsfond 14 91275 85 650
Regnskapsmessig mindreforbruk 14 9737 16 367
Kapitalkonto 13 5724327 5 476 697
       
Langsiktig gjeld   12518894 11 644 034
Pensjonsforpliktelser 5 6135179 5 767 833
Sertifikatlån 11 2684000 2 925 000
Andre lån 11 3689715 2 941 202
Konsernintern langsiktig gjeld 3,11 10000 10 000
       
Kortsiktig gjeld   977842 916 566
Annen kortsiktig gjeld   919015 888 254
Konsernintern kortsiktig gjeld 3 58826 28 313
       
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   20041743 18 915 775
       
MEMORIAKONTI      
Ubrukte lånemidler   139002 168 070
       
GARANTIANSVAR 15 1080414 1 047 549
       
SPESIFIKASJON   AV ENDRING   ARBEIDSKAPITAL      
OMLØPSMIDLER      
Endring betalingsmidler   -65460 -385 025
Endring kortsiktige fordringer   -39671 47 599
Endring premieavvik   43227 40 536
Endring aksjer og andeler   36314 34 150
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)   -25590 -262 740
KORTSIKTIG GJELD      
Endring kortsiktig gjeld (B)   -61275 -7 407
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)   -86865 -270 147
Publisert: 24.03.2017 10:09
Sist endret: 16.04.2020 09:47