8.2 Regnskapsskjema 2B

Grp.prosjekt   Regnskap 2018 Årsbudsjett 2018 Vedtatt budsjett   2018 Regnskap 2017
12007 Pilotprosjekt RPA 0 750 0 0
12009 INVESTERINGER IKT 1 961 5 972 7 343 4 090
12013 IP telefoni 0 280 234 54
12019 Investering, ID   håndtering 517 724 451 1 247
12034 Nettverksutstyr i   nytt rådhus 3 009 7 650 6 000 0
12035 PC mm utstyr til   kontorpulter ved innflytting i nytt rådhus 5 726 6 400 6 000 0
12037 TEIS, en   integrasjonsplattform 99 61 200 0
12038 Public 360   integrasjoner 0 250 120 0
12039 Mobilbestilling 233 250 0 0
12041 Public 360 SvarInn 32 50 0 272
12042 Public 360   signeringstjeneste 0 0 0 247
12043 Ny sentral brannmur 2 258 4 500 0 0
12044 Flyttekostnader IT   inkl. møblering nye lokasjoner 1 506 900 0 0
12045 Nettverk i nye   lokaler for IT 768 1 000 0 0
20011 UTSKIFTING AV UTSTYR,   OMSORG 0 0 0 162
20022 Minibuss Rovik boas 0 0 0 289
20031 Nytt sykeanlegg Åse 194 139 0 2 248
20032 Garderober for   hjemmetjenesten 0 0 0 410
20033 Ny ambulansesentral -   nødnett 0 0 0 75
33370 Varslingsanlegg 59 500 0 37
40071 Nytt rådhus 0 0 2 000 0
40091 INNSPARING   ENØK-TILTAK 0 0 0 1 331
42205 Inventar Øygard skole 600 600 0 0
42307 Riska u skole nytt   elevbygg 461 461 0 416
42313 Skoleanlegg Iglemyr,   utv. til 3 parallell 0 0 0 270
42318 Sørbø skole -   utvidelse 0 431 0 3
42325 Ny gymsal på Ganddal   skole 0 0 0 316
42400 Digital satsing - 1   til 1 digital enhet for alle elever og ansatte i Sandnesskol 36 293 44 000 45 000 0
42401 Digital satsing -   Trådløs infrastruktur 10 833 17 000 11 500 0
42504 Oppvekst skole -   digitale enheter 0 0 0 5 993
42505 Oppvekst skole -   trådløs infrastruktur 313 315 0 1 955
42506 Lundehaugen u.skole   solskjerming 0 0 0 229
42507 Lundehaugen u.skole   inventar 0 0 0 102
42508 Lundehaugen u.skole   lyd, video og nye PCer 0 0 0 578
42509 Nettbrett skole   felles 0 0 0 1 252
42510 Nye grupperom Figgjo   skole 220 220 0 0
42511 Parkering av   rullestoler - Trones skole 424 423 0 0
42512 Garderober til   elevene - Trones skole 131 128 0 0
42513 Lysavskjerming -   Smeaheia skole 150 150 0 0
43061 Høle barnehage, bygge   ny 0 0 0 51
43324 Sørbø - Ny barnehage   med 6 avdelinger 35 150 0 125
43541 Forbedre trådløst   nett 0 3 115 3 115 0
44104 Kanalgaten 8, nybygg 0 0 0 24
44144 Laboratorieutstyr 336 206 0 0
44148 Røntgenutstyr 0 0 0 1 506
44156 Solrom på dagsenter 0 0 0 545
44300 Fleksibel   avlastningstjeneste 132 310 0 0
44514 Legevaktsbil 271 270 120 0
44712 Bil Arbeidstrening 0 0 0 1 377
45071 BMX-BANE KVÅL 0 0 0 47
45404 Sandnes kulturhus,   utstyr 300 300 300 300
45408 Tilskudd til Kirkelig   fellesråd 507 507 0 0
45430 Skatepark Bogafjell 0 215 0 1 786
45709 Sandnes bibliotek -   meråpent bibliotek 445 550 475 0
45712 Oppgradering av   inventar i hovedbiblioteket 149 149 0 90
46301 KUNSTERISK UTSMYKKING 1 792 7 425 2 727 2 545
47077 Brannteknisk   utbedringer 0 0 0 8
60001 Bakkescanner 760 760 0 0
60011 Salg av restareal i   utbygde områder 0 4 700 0 0
60101 MASKINPARK, BILER 2 102 565 400 3 627
60104 Ferdigstillelse av   kontorarealer, Vatne driftstasjon 231 244 0 0
60106 Byggdrift, biler 0 0 0 279
60108 Arbeidsbrakke,   bydrift 0 0 0 133
60109 Høytrykkspylertralle,   byggdrift 598 598 0 0
60332 KARTGRUNNLAG(DIGITAL),   UTVIKLINGSPROSJEK 326 326 326 130
60334 Laserskanning   geovekst 0 0 0 120
62022 Demning   Frøylandsvatnet 387 600 600 0
63020 Utskiftning av   utrangerte gatelys 8 382 10 000 13 000 8 297
63021 GATELYS 2 709 4 600 4 600 397
63022 Lysplan 0 179 0 6
63042 BYUTVIKLINGSPROSJEKTER 0 1 000 2 700 152
63046 Ruten - teknisk plan   og offentlig byrom 1 637 3 000 9 400 3 061
63050 Kultur og   byutviklingsprosjekt (politisk styrt) 4 140 3 655 4 045 3 621
65022 Innovasjonsløsninger 0 300 0 0
65032 TRAFIKKSIKRING AKSJON   SKOLEVEI (GEN) 0 0 1 407 0
65033 Trafikksikkerhetstiltak 1 513 4 794 4 602 4 462
65035 Universell utforming   på eksisternede veinett og trafikkarealer 409 549 549 0
65037 Trafikksikkerhet   eksisterende veinett, strakstiltak 324 1 000 0 675
65038 Trafikksikring -   Aksjon skolevei 3 688 6 202 6 786 3 661
65039 Folkehelse,   sykkelveinett 0 0 1 500 321
65046 Trafikksikkerhetstiltak   Stangeland skole - Solaveien 0 2 000 0 0
65051 SENTRUMSTILTAK   GENERELT 0 5 940 7 500 0
65054 Vei- Sikring   kommunale broer 1 079 1 409 500 624
65055 Oppfølgingstiltak KDP   sentrum (GASS) 0 1 000 0 0
65061 Trafikksikring,   samarbeidsprosjekt 274 8 191 6 049 -142
65065 Offentlige arealer   (alle formål) 23 939 24 600 44 689 0
65067 Tiltak av støyplan 0 294 0 6
65068 Ladepunkter EL-sykkel 276 1 000 0 0
65070 Støyskjerming boliger   Sørbøgeilen 0 510 0 1 793
65071 Kulvert   Maudlandsveien 990 980 0 330
65072 Bypakke sykkel 2018 107 0 0 0
65073 Bypakke gange 2018 1 207 0 0 0
65074 Bymiljøpakke 26 0 0 0
65108 Robotgressklippere 645 600 600 0
66032 Sentrum   parkeringsanlegg A8 1 456 1 456 0 0
67012 OMRÅDE SMEAHEIA   UTBYGGING 0 0 3 000 0
67032 SKAARLIA 98 3 314 0 0
68037 Folkehelse -   Friluftlivets år 2015 400 566 0 0
68040 Oppgradering vei 5 704 5 000 5 000 0
68051 IDRETTSPLASSER OG   LØKKER, GENERELT 452 1 470 450 319
68055 Kunstgressbaner,   grunnerverv 0 550 10 000 56
68061 Internettløsning i   idretts- og svømmehaller 26 194 0 1 346
68062 Skifte av kunstgress 3 110 4 020 4 020 980
68201 PARKER OG   GRØNTANLEGG, GENERELT 334 1 308 1 258 24
68203 Figgjo, bydelspark 177 1 504 1 674 170
68205 Bystrand Luravika,   planarbeid/prosjektering 180 3 197 2 500 0
68208 Flytting av skatepark   på Ruten 0 0 0 13
68209 Off. toalett Bråstein   turområde/badeplass 61 950 500 0
68301 FRILUFTSOMRÅDER,   GENERELT 754 1 607 3 907 497
68306 Alsvik, generelt 23 0 0 0
68308 Folkehelse-   Trafikksikkerhet og tilrettelegging for sykkel 113 4 658 1 750 1 442
68311 Luraviken turområde 0 0 0 147
68312 Folkehelse,   oppgradering og sammenkobling av turvegnettet i kommunen 1 690 1 427 0 73
68313 Frøylandsvatnet,   turvei med lys. Utredning og tiltak 106 200 0 0
68314 Ras Sandvedparken,   akutt tiltak 519 1 000 0 0
68401 LEKEPLASSER, GENERELT 1 013 1 000 0 1 796
68412 Konsekvenser av   innsparinger på kommunale lekeplasser 0 0 1 000 0
68601 GRAVLUNDER GENERELT 1 050 1 397 1 897 0
68604 Navnet minnelund,   arealeffektivisering 1 081 1 268 500 232
68605 Bevaring og   forvaltningsplan Sandnes gamle gravlund 0 0 100 0
68606 Omregulering Sandnes   nye 26 500 0 0
68607 Kjøp av areal -   parkering Sviland gravkapell 0 330 0 0
68622 SOMA GRAVLUND,   OPPARB. TRINN 2 917 1 126 0 104
68634 Oppfølging av   tiltaksplan for parkdraget langs Storåna 679 2 192 2 192 0
69001 RESTAREALER 0 0 0 16
69100 UTBYGGINGSAVTALER -47 0 0 -96
69101 PLANLEGGING   OPPARBEIDELSE AV KYDNAVEIEN 455 436 0 100
74064 Adm. avtale Ganddal   GA13 del B, Storholen -320 -320 0 0
74070 Adm. avtale boligfelt   på Sviland 0 0 0 402
74071 Adm. avtale Bogafjell   felt B3, delplan 5 -1 093 -1 093 0 0
74072 Opparbeidelse av   Kleivane etappe 1 7 775 3 687 0 139
74073 Adm. avtale   Stangelandsforen B8 -378 -378 0 0
74074 Adm.avtale for   Maudlandsveien - plan 2008106 2 2 0 2 793
74075 Adm.avtale Skaarlia   2, B13, nytt boligfelt 326 326 0 0
74078 Adm.avtale Bogafjell   G3 1 093 1 093 0 593
74082 Adm.avtale Sørbø-Hove   B06-B07 1 212 1 212 0 0
74083 Havneparken Sandnes,   1. etappe 8 917 8 471 0 4 704
74084 Adm. avtale Kleivane   B6 99 56 0 0
74085 Adm.avtale Aase Gaard   GA17 0 0 0 4
74087 Adm.avtale Hove gård,   VVA regplan 2006326 306 306 0 1 239
74088 Adm.avtale nytt   boligfelt Sørbøhagane B04 -2 659 -2 659 0 4 266
74091 Adm.avtale   Asheimtunet del 1 106 106 0 2 861
74092 Adm.avtale   næringsområde Stangeland FKI - 1 137 137 0 274
74095 Adm.avtale Kleivane,   Toppen Au29 116 116 0 5
74096 Adm.avtale nytt   boligomr. Malmheim vest 7 0 0 888
74097 Adm.avtale   boligområde Sørbø Hove B09, B10 og B13 504 504 0 -277
74098 Adm.avtale   boligområde Kleivane B05 143 143 0 148
74099 Nullstilling av   prosjekt 14 681 1 712 0 10 992
74100 Administrasjonsavtaler 4 988 4 977 0 3 963
74101 Adm.avtale Lurabyen 1 543 371 0 14 442
74102 Adm.avtale for Sørbø   Hove B08 og B12 717 717 0 2 013
74104 Anleggsbidrag   Kleivane B07 24 24 0 3 723
74105 Adm.avtale Vagle   næringspark 0 0 0 13 791
74106 Adm.avtale Bogafjell   Vest G5, avtale om anleggsbidrag 68 68 0 6 587
74107 Avtale om   anleggsbidrag for Rossåsen Fi02 2 691 2 691 0 10 248
74108 Anleggsbidrag   Svilandsholane -226 -226 0 1 605
74110 Aase Gaard felt C,   Vindmøllehagen 0 0 0 2 101
74111 Avtale om   anleggsbidrag Sørbø Hove B02 11 505 10 838 0 2 063
74112 Avtale om   anleggsbidrag Hana B3.1 25 750 16 825 0 10 849
74113 Hesthammer   næringsområde 12 906 12 108 0 0
74115 Skaarlia AU06, avtale   om anleggsbidrag 4 747 4 733 0 2 553
74116 Svømmehall Iglemyr 2 627 2 627 0 0
74117 Kleivane B3 og B4 3 825 3 825 0 0
74118 Sørbø B01 og B03 4 837 4 100 0 0
74119 Sørbøhagane HUP1 1 936 0 0 0
74300 Kabling 132 kV   Jærveien-Asheimveien 8 125 8 125 0 0
75000 REFUSJON FRA LYSE -2 0 0 0
75039 Opparbeidelse av   Folkvordveien VVA 15 0 0 0
75041 Optimalisering av   vannforsyning Hommersåk 1 200 2 500 5 500 7
75049 VVA-prosjekt 16 0 0 337
75051 Vannforsyning   Hommersåk-Høle, 2 byggetrinn, Hetlandsvatne-Breivik 0 0 0 3 346
75052 Opparbeidelse VVA   Tunveien 113 113 0 0
75053 Historisk rasteplass   Foss Eikeland 0 0 0 1
75054 Sanering VA-ledninger   langs Forussletta 0 0 0 250
75059 Kydnastien 0 0 0 31
75060 Kulvert   Stangelandsåna 10 985 22 764 15 412 2 648
75061 Berghagen/Vesleveien 0 100 0 409
75062 Klimatilpasning, OFU 132 799 0 0
75064 Roald Amundsensgate -   trafikksikkerhet 149 -5 474 0 7 415
75065 Hageveien sanering av   VA-ledninger 883 1 000 0 5 640
75066 Sanering i Postveien   og Prof. Dalsgt. 0 0 0 20
75067 Sanering VA   Mølledalen/Slåttaveien m.fl. 0 -154 0 2 147
75068 Sanering VA ledninger   Jærveien/ny bro E39 442 442 0 2 411
75070 Klimatilpassning 2 104 4 000 6 000 684
75071 ENØK-tiltak tekniske   installasjoner 3 682 5 000 5 000 0
75073 Sanering av   VA-ledninger Varatunveien og omegn - byggetrinn 2 0 0 0 21
75074 Parkveien nord 8 489 10 718 10 000 21 524
75075 Omlegging av   VA-ledninger i forbindelse med etablering av fjernvarme 315 1 145 11 000 9 165
75076 Sanering   Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere 387 7 000 9 000 212
75077 Omlegging av   ledninger i Gjesdalsveien, Havnegata og Laksen 183 1 000 10 000 0
75078 Hovebakken - Sanering   og omlegging VA 4 330 5 000 0 2 053
75079 VA-anlegg Ruten 0 0 2 600 0
75090 Tiltakspakke teknisk 1 272 1 272 0 9 874
75091 Vannledning Foss   Eikeland 590 2 000 5 000 0
75092 Vatneleiren 1 599 1 000 0 0
75094 Tiltakspakke 2017,   investering 23 764 23 519 0 13 491
75095 Omlegging avløpsnett   sentrum, Ålgårdskloakken 327 0 0 0
75800 Hoveveien 43 520 48 000 35 000 7 096
75803 Rundkjøring   Jærveien/Torger Carlsensgt. 869 -2 127 0 1 909
76011 VANN, ANDRE   PROSJEKTER 11 0 0 0
76021 GEN. TILTAK IHT   HOVEDPLAN VANN 13 485 14 631 5 000 4 313
77021 Oppgradering og   driftsoptimalisering tekniske installasjoner 14 548 7 500 5 000 8 605
77022 Oppfølging   avløpsstrategi spredt bebyggelse 1 319 1 000 1 000 0
77023 Etablering VA   ledninger Usken 0 3 000 5 500 0
77102 AVLØP   STANGELANDSÅNA/SONE 2 0 1 400 0 0
78062 FORNYING/UTSK.   RENOVASJONSBEH. 2 524 1 900 1 900 1 375
78065 MASSEMOTTAK   VARATUN(FØR 68212) 0 500 500 0
78077 Kommunal returpunkt 0 1 000 1 000 140
81001 Langgata 48 AS 900 150 0 9 841
81003 Opparbeidelse av   Ruten som sentrumspark 0 0 0 779
81004 Havnepromenade   Sandnes indre havn 4 189 3 000 0 1 073
  Sum investering i   anleggsmidler (regnskapsskjema 2A) 405 255 485 539 368 998 288 535
Publisert: 30.03.2017 13:35
Sist endret: 25.04.2019 13:27