8.1 Regnskapsskjema 2A

Skjema 2A  Regnskap 2018 Årsbudsjett 2018 Vedtatt budsjett 2018 Regnskap 2017
Investeringer i anleggsmidler 405255 485539 368998 288535
Utlån og forskutteringer 830831 888815 1046508 694284
Kjøp av aksjer og andeler 17898 17300 17300 24949
Avdrag på lån 74284 140000 140000 71707
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0
Avsetninger 500 0 0 90722
Årets finansieringsbehov 1328768 1531654 1572806 1170197
         
Finansiert slik:        
Bruk av lånemidler 868753 1018493 1249104 686023
Inntekter fra salg av anleggsmidler 23 5000 5000 16
Tilskudd til investeringer 26695 3750 2250 14825
Kompensasjon for merverdiavgift 50575 69446 56738 31481
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 209680 262735 163863 281548
Andre inntekter 502 0 0 4678
Sum ekstern finansiering 1156228 1359424 1476955 1018570
         
Overført fra driftsregnskapet 134023 134023 95056 123136
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0
Bruk av avsetninger 38517 38207 795 28491
Sum finansiering 1328768 1531654 1572806 1170197
Udekket/udisponert 0 0 0 0
Publisert: 24.03.2017 10:52
Sist endret: 25.04.2019 13:27