8.3 Regnskapsskjema 1B

  Regnskap 2018 Budsjett 2018 Vedtatt budsjett 2018 Regnskap 2017
Oppvekst skole        
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert   fellesutgifter 1000806 998 590 869 169 946 054
Voksenopplæring 19 792 19 792 12 800 17 609
Sum oppvekst skole 1020597 1018382 881 969 963 663
Oppvekst barn og unge        
Barnehager inkludert fellesutgifter 726 931 725 271 673 454 707 830
PPT, Barnevern, Helsestasjonstjenester 189 287 185 797 164 365 169 178
Sum oppvekst barn og unge 916 218 911 068 837 819 877 007
Levekår        
Levekår felles og samordningstjenester 127 731 123 579 212 725 151 718
Sykehjemstjenester 307 058 307 057 249 231 264 963
Enhet for funksjonshemmede 315 835 315 836 290 013 295 334
Enhet for hjemmetjenester og   rehabilitering 173 409 173 408 134 438 147 351
Helse og rehabiliteringstjenester 268 504 270 516 259 447 256 321
Sosiale tjenester 204 011 220 467 205 268 198 576
Sum levekår 1 396 547 1 410 863 1 351 122 1 314 263
Kultur og byutvikling        
Kultur og byutvikling felles 39 076 38 285 26 789 37 498
Byutvikling 38 736 36 873 34 908 38 415
Kultur, bibliotek og kulturskole 81 057 81 147 65 948 77 822
Sum kultur og byutvikling 158 869 156 305 127 645 153 734
Teknisk        
Teknisk 115 769 114 077 75 046 139 984
Organisasjon        
Organisasjon 101 732 102 364 95 479 88 361
Økonomi        
Økonomi 42 044 42 202 43 961 41 767
Sentrale staber, politisk virksomhet og   fellesutgifter        
Rådmannens stabsenheter 24 528 24 690 23 332 25 132
Eiendom 100 411 101 088 461 058 90 779
Kommunens fellesutg. 258 799 258 799 326 185 223 733
Politisk virksomhet 19 305 19 305 19 620 20 918
Sum rådmann og fellesutgifter 403 043 403 882 830 195 360 563
Sum drift 4 154 820 4 159 142 4 243 236 3 939 343
Kalkulatoriske renter og avskrivinger -46 881 -45 861 -45 861 -43 181
Til fordeling drift skjema 1A 4 107 939 4 113 281 4 197 375 3 896 162
Publisert: 31.03.2017 12:17
Sist endret: 25.04.2019 13:27