8. Regnskapsskjema 1A

Skjema 1A  Regnskap 2018 Årsbudsjett 2018 Vedtatt budsjett 2018 Regnskap 2017
         
Frie disponible inntekter        
Skatt på inntekt og formue -2335661 -2351500 -2335000 -2267326
Ordinært rammetilskudd -1712827 -1680500 -1672000 -1616307
Skatt på eiendom 0 0 0 0
Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0
Andre generelle statstilskudd -132403 -136611 -131411 -128943
Sum frie disponible inntekter -4180891 -4168611 -4138411 -4012576
         
Finansinnttekter og finansutgifter        
Renteinntekter og utbytte -281386 -286964 -424929 -293559
Renteutgifter,provisjoner og andre   finansutgifter 87144 90421 99421 89867
Avdrag på lån 97118 95773 225201 91127
Netto finansinntekter og utgifter -97125 -100770 -100307 -112564
         
Avsetninger og bruk av avsetninger        
Til dekning av tidligere regnsk.m.   merforbruk 0 0 0 0
Til ubundne avsetninger 249029 251330 0 191076
Til bundne avsetninger 15655 15588 0 57066
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk -68402 -68402 0 -111594
Bruk av ubundne avsetninger -147519 -147725 -53713 -73980
Bruk av bundne avsetninger -28998 -28715 0 -25127
Netto avsetninger 19765 22077 -53713 37441
         
Overført til investeringsregnskapet 134023 134023 95056 123136
Til fordeling drift -4124227 -4113281 -4197375 -3964564
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 4107939 4113281 4197375 3896162
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -16288 0 0 -68402
Publisert: 24.03.2017 10:32
Sist endret: 25.04.2019 13:27