Note 6-9

Note 6 Aksjer, andeler

  Antall aksjer/andeler Eierandel i % Bokført verdi
Lyse Energi AS 197 061 19,53 79 000 000
Forus Næringspark AS 7 400 49 74 000
SF Kino Stavanger/Sandnes 178 500 17,85 3 571 001
Allservice AS 2 950 10 295 000
Sandnes Pro-Service 100 83,33 100 000
Nord-Jæren Bompengeselskap AS 40 16,67 40 000
Måltidets Hus AS 7   5 000
Uni Storebrand AS 638   22 425
Attende AS   14,6 25 000
Ruten Parkering AS 2 000 40 600 000
Biblioteksentralen    8 100
Lysefjorden utviklings AS 8 1,6 49 600
Nygaardshagen   Parkering AS 100 8 701 668
Riskafjord   AS   10 000
Universitetsfondet   AS 13,2 0
Glad Mat AS   4,08 0
FNP Eiendomsalg AS 74 50 22 151
FNP Bussgarasjetomtene AS 74 50 22 151
Sum     92 546 095

 

Egenkapital innskudd kommunale foretak og IKS:
                                                                 Eierandel i %                                                                                  Bokført verdi
IVAR IKS 21,59 5 539 532
Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS 35 210000
Rogaland revisjon IKS 15,9 1 418 159
Brannvesenet Sør Rogaland IKS 24,5 1 205 000
Renovasjonen IKS 50 600000
Sørmarka Flerbrukshall IKS 23,55 141300
Storhallen og Multihallen IKS 32,5 195000
Interkommunalt Arkiv IKS 23,88 -
Sandnes tomteselskap KF 100 100 322 564
Sandnes kunst- og kulturhus KF 100 5 250 000
Sandnes parkering KF 100 250000
Sandnes Eiendomsselskap KF 100 33 918 046
Sum   149 049 601

 

Egenkapital innskudd i kommunale pensjonskasser:
KLP 31 235 253
Sandnes kommunale pensjonskasse 147 122 000
Sum 178 357 253
Sum aksjer, andeler 420 206 590

 

Note 7 Mva kompensasjon på helse- og sosial boliger

 Sandnes kommune har krevd refusjon av merverdiavgift på rus og psykiatri boliger som Skatt Vest mener er feil tolkning av regelverket. Kommunen har klaget på vedtaket men krever refusjon i påvente av endelig avklaring slik at krav på merverdiavgift ikke skal bli foreldet.

 

Note 8 Utlån 

  2018 2017
Nygaardshagen parkering AS 10000000 10000000
Sosiale lån 3767741 3515111
Utlån husbankmidler, startlån 1170144153 1033209703 
Ansvarlig lån Lyse Energi AS 390619500 410150500
Sum utlån 1574531394 1456874314

 

Utlån av husbankmidler (startlån) er redusert med en en-block avsetning (tapsavsetning) på kr 10 000 000.

Det er tatt opp lån i Sandnes Parkering KF som igjen er videreutlånt til Nygaardshagen parkering AS. Lånet er rente- og avdragsfritt de 5 første årene. Deretter skal størrelsen på årlige avdrag vurderes. Det skal være nedbetalt senest innen 20 år (2033).

Ansvarlig lån til Lyse Energi AS nedbetales over 30 år (oppstart 2009). Årlig avdrag vil være kr 19 531 000. Lånet renteberegnes etter 3 måneders NIBOR +2%.

 

Note 9 Konserninterne utlån 

  2018 2017
Lån Sandnes Tomteselskap KF 99669000 104002000
Lån Sandnes Eiendomsselskap KF 5618624888 5126057135
Sum utlån 5718293888 5230059135

 

Ansvarlig lån til Sandnes tomteselskap KF skal nedbetales over 30 år (Oppstart 2012). Lånet renteberegnes etter 3 måneders NIBOR +3%.

Lån Sandnes eiendomsselskap KF skal belastes med en rente som årlig fastsette i forbindelse med økonomiplanen. Renter og avdrag er beregnet ut fra et lån på kr 4 479 711 888. Det tilsvarer den del av lånet som finansierer bygg kommunen har tatt i bruk. For 2018 er renten satt til 2,5% og avdrag til 2,5%. Renter er beregnet til 110,2 millioner og avdrag til 118.2 millioner, totalt kr 229 millioner.

Publisert: 11.04.2019 09:21
Sist endret: 25.04.2019 13:27