Note 5

 

Note 5 Pensjonskostnader

Pensjonskostnader   Pensjonskasser   
   SKP   KLP   SPK 
Årets opptjening 207 247 960 36 513 143 62 057 548
Rentekostnad 144 755 687 37 456 349 38 245 264
Brutto pensjonsutgifter 352 003 647 73 969 492 100 302 813
Forventet avkastning -161 733 229 - 38 439 632 -28 466 636
Netto pensjonskostnad 190 270 418 35 529 860 71 836 177
Sum amortisert premieavvik 37 814 205 9 514 183 296 111
Administrasjonskostnad 21 572 770 2 929 841 2 113 591
Samlet kostnad (inkl adm.) 249 657 393 47 973 884 74 245 879

 

Premieavvik   Pensjonskasser     
   SKP   KLP   SPK   SUM 
Forfalt premie: 288 402 636 50 747 373 68 347 371 407 497 380
Administrasjonskostnad: -21 572 770 -2 929 841 -2 113 591 -26 616 202
Netto pensjonskostnad: -190 270 418 - 35 529 860 -71 836 177 -297 636 455
Premieavvik: 76 559 448 12 287 672 5 602 397 83 244 723
Arb.giv.avgift av premieavvik: 10 794 882 1 732 562 789 938 11 737 506

 

 

Pensjonsforpliktelse   Pensjonskasser     
01.01.2018  SKP   KLP   SPK   SUM 
Pensjonsforpliktelse: 3 511 813 354 943848535 1 009 233 841 5 464 895 730
Pensjonsmidler: 3 343 043 078 840 820 049 708 730 319 4 892 596 446 
Netto pensjonsforpliktelse: 168 770 276 103 028 486 300 503 522 572 302 284
Arb.giv.avgift av netto p.forpl 23 796 608 14 527 016 42 370 997 80 694 623

 

 

Pensjonsforpliktelse   Pensjonskasser     
31.12.2018 balanse        
 ESTIMAT   SKP   KLP   SPK   SUM 
Pensjonsforpliktelse: 3 716 168 809 960 147 969 1 056 434 424 5 732 751 202
Pensjonsmidler: 3 841 740 869 902 845 344 739 360 577 5 483 946 790
Netto pensjonsforpliktelse: -125 572 060 57 302 625 317 073 847 248 804 412
Arb.giv.avgift av netto p.forpl.: -17 705 660 8 079 670 44 707 412 35 081 422

 

Spesifikasjon av   estimatavvik   Pensjonskasser   
   SKP   KLP   SPK 
Faktisk pensjonsforpliktelse: 3 459 123 247 913 612 691 956 131 611
Estimert forpliktelse -3 511 813 354 -943 848 535 -1 009 233 841
Estimatavvik forpliktelse IB 01.01. -52 690 107 -30 235 844 -53 102 229
       
Estimerte pensjonsmidler 3 413 043 078 840 820 049 -708 730 319
Faktiske pensjonsmidler 3 508 135 859 844 022 394 644 660 162
Estimatavvik midler IB 01.01. 165 092 781  3 202 345 -64 070 157

 

Akkumulert og amortisert premieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift)   Sum
Akkumulert premieavvik 01.01.18 289 058 720
Årets premieavvik 94 982 229
Sum amortisert premieavvik -54 446 691
Akkumulert premieavvik 31.12.18 329 594 258
 
Herav arbeidsgiveravgift 46 472 790

 

Beregningsforutsetninger 2018 2017
Årlig avkastning (i %) 4,5 4,5
Diskonteringsrente (risikofri rente i %) 4 4
Årlig lønnsvekst (i %) 2,97 2,97
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 2,97 2,97
Årlig vekst i pensjonsregulering (i %) 2,2 2,2
Forholdstall fra KRD 1 1
Publisert: 11.04.2019 08:43
Sist endret: 25.04.2019 13:27