Note 15-18

 

 

Note 15 Kapitalkonto

 (1000 kr)  2018 2017
     
Disposisjonsfond    
Disposisjonsfond pr. 1.1. 557093,5 446924
Avsatt i driftsregnskapet 247941 191076
Bruk i investeringsregnskapet -17810 -6557
Bruk til endring i regnskapsprinsipp 0 0
Bruk i driftsregnskapet -151534 -74350
Disposisjonsfond pr. 31.12. 635691 557094
     
Ubundne investeringsfond    
Ubundne investeringsfond pr. 1.1. 6010 6010
Avsatt til i investeringsregnskapet 0 0
Bruk i investeringsregnskapet 0 0
Ubundne investeringsfond pr. 31.12. -6010 6010
     
Bundne investeringsfond    
Bundne investeringsfond pr. 1.1. 105805 37016
Avsatt til i investeringsregnskapet 500 90722
Bruk i investeringsregnskapet -20655 -21934
Bundne investeringsfond pr. 31.12. 85650 105805
     
Bundne driftsfond    
Bundne driftsfond pr. 1.1. 150827 82347
Avsatt til i driftsregnskapet 33796 104630
Bruk av i driftsregnskapet -49864 -36150
Bundne driftsfond pr. 31.12. 134759 150827
     
Endring i regnskapsprinsipp (drift)*    
Endring i regnskapsprinsipp 1.1 0 0
Bruk av disp. fond 0 0
Endring i regnskapsprinsipp 31.12 0 0
     
Udisponert i investeringsregnskapet    
Udisponert 1.1 0 0
Disponert 0 0
Udisponert 31.12 0 0
     
Regnskapsmessig mindreforbruk    
Udisponert 1.1 68481 111672
Disponert -68402 -111594
Avsatt 16288 68402
Udisponert 31.12 16367 68481

 

Note 16 Garantiansvar

       
   Antall år    Beløp   Utløper 
Diverse foreninger og lag:      
A/L Hans og Grete barnehage(1991) 30 480150 2021
Bogafjellbakken Naturbarnehage BA   (25/6-02) 30 4111488 2033
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 20 812500 2025
Buggeland barnehage BA 30 8215598 2035
Håbafjell Idrettsbarnehage BA (tidl   Grasdalen Foreldrelagsbarnehage BA) 30 2411235 2030
Håholen barnehage 15 1113296 2025
Lundegård barnehage BA (28/8-02) 30 2894302 2033
Ormaskogen Barnehage BA (4/3-04) (tidl   Trones foreldrelagsbh) 30 6167428 2034
Prestholen borettslag(6/2-01) 30 6314425 2031
Riska Bofellesskap Stft 30 0 2028
Sandnes foreldrebarnehage (17/6-95) 30 1056356 2025
Sandnes kirkelige fellesråd  20 6564064 2048
Sandnes kirkelige fellesråd 20 32872618 2029
Sandnes kirkelige fellesråd 30 54190761 2042
Skaarlia barnehage(19/12-00) 30 4185369 2031
Strutsen barnehage 20 6108845 2028
Trollhaugen foreldrelagsbarnehage BA   (23/01-04) 30 5967645 2034
Utsikten vest FUS barnehage SA 30 7374940 2038
       
Private lånetakere:      
Forus Utvikling AS (40% av 110 millioner)   44000000 2031
IVAR IKS   826573383 2037
Forus Folkehelsesenter AS    26134950 2024
       
SUM ALLE GARANTIER:   1047549353  

 

Note 17 Omløpsaksjer og andeler

Sandnes kommune vedtok nytt finansreglement 24. april 2017. Nytt i reglementet er at kommunen har anledning til å investere i aksjefond for deler av porteføljen. Reglementet definerer tillatt risikonivå og plasseringsbegrensninger for porteføljen. 

Det er plassert midler i totalt fire nye aksjefond i 2018. Fondene er vurdert til markedsverdi per 31.12.18. 

Aksjefond Kjøpsdato Kostpris Markedsverdi per 31.12.18 Avkastning 2018 Avkastning 2018 %
KLP Aksje Norge Indeks II 01.09.2017 7000000 7474205 -148723 -2,0 %
Danske Norske Aksjer Institusjon I 16.10.2017 5500000 5447875 -174788 -3,1 %
Arctic Norwegian Equities 22.03.2018 5500000 5578346 78346 1,4 %
Nordea Norge Pluss 15.10.2018 5500000 4779920 -720080 -13,1 %
KLP Aksje Verden Indeks 01.09.2017 10000000 10756990 -496551 -4,4 %
ACM Global Core Equity RX 17.10.2017 9000000 9680186 -82280 -0,8 %
Ardevora Global Long Only SRI 22.03.2018 9000000 8877885 -122115 -1,4 %
Stewart Investors Worldwide  11.10.2018 8000000 8403367 403367 5,0 %
Totalt    59500000 60998774 -1262824 -2,8 %
Feilført avkastning 2017     16007    
Regnskapsført verdi per 31.12.2018     61014781    

Det vises til finansforvaltningsrapporten hvor plasseringsstrategi og risiko er nærmere beskrevet.

 

Note 18 Rentefond

Det er plassert midler i to rentefond i 2018. Midlene er plassert i to omganger i begge fondene, i juni og november. Fondene er vurdert til markedsverdi per 31.12.2018.

Rentefond Kjøpsdato Kostpris Markedsverdi per 31.12.18 Avkastning 2018 Avkastning 2018 %
DI Norsk Kort Obligasjon juni og nov 20000000 20033307 33307 0,2 %
DnB Obligasjon (III) juni og nov 20000000 20053157 53157 0,4 %
Totalt   40000000 40086464 86464 0,3 %

Det vises for øvrig til finansforvaltningsrapporten hvor plasseringsstrategi og risiko er nærmere beskrevet.

 

Publisert: 11.04.2019 09:25
Sist endret: 25.04.2019 13:27