Note 13-14

 

 

Note 13 Selvkostfond

Selvkostfond

Kommunale gebyrer vedrørende vann, avløp, renovasjon og oppmåling skal i henhold til vedtak dekke alle driftsutgifter og kapitalkostnader som kan henføres til de enkelte formål. Dette betyr at det legges til grunn et selvkostprinsipp. For 2018 har det vært følgende utvikling vedrørende de enkelte formål.

 

Etterkalkyle

  01.01.2018* Underskudd 2018 Overskudd       2018 31.12.2018
Vann -7036 -3470   -10505
Avløp -1126   1106 -20
Renovasjon -3607   1019 -2588
Slamtømming 420   428 848
Feiing 103   272 375
SFO 2 220 -2 175   45
Reguleringsplaner 4 285 -1 023   3262
Byggesak 2567 -810   1757
Oppmåling -2011   1506 -505
Eierseksjonering      

*Saldo 1/1-18 for vann og avløp er korrigert for tidligere års feil med kr 374 tusen.

De akkumulerte underskuddene er midlertidig dekket over driften. Underskuddene må dekkes av fremtidig overskudd på disse formålene. Overskudd skal dekke fremtidige kostnader og underskudd.


  Vann Avløp Renovasjon Slamtømming Feiing
Gebyrinntekter 71329949 118274937 76664090 1753066 5042870
Øvrige driftsinntekter 25752640 31562238 5397218 0 0
Driftsinntekter 97082589 149837175 82061308 1753066 5042870
Direkte driftsutgifter 81881466 114798182 78462705 1047528 4588576
Avskrivningskostnad 9335711 19206403 -82508 0 0
Kalkulatorisk rente (2,37 %) 6659505 11930335 -168589 0 0
Indirekte netto driftsutgifter 2470204 2783161 2758415 292583 188391
Driftskostnader 100346886 148718081 80970023 1340111 4776967
Foreløpig resultat -3264297 1119094 1091285 412955 265903
+ Subsidiering 0 0 0 0 0
Resultat -3264297 1119094 1091285 412955 265903
Kostnadsdekning i % 96,7 % 100,8 % 101,3 % 130,8 % 105,6 %
Selvkostfond 01.01 0 0 0 419734 103450
+ Avsetning til selvkostfond 0 0 0 412955 265903
- Bruk av selvkostfond 0 0 0 0 0
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond   (1,98 %) 0 0 0 14841 5603
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente) 0 0 0 847530 374956

 

  SFO Reguleringsplaner Bygge- og delesaksbehandling Oppmåling Eierseksjonering
Gebyrinntekter 55130829 3610522 17776311 7792276 228241
Øvrige driftsinntekter 4752535 900111 1277484 384462 0
Driftsinntekter 59883364 4510633 19053795 8176738 228241
Direkte driftsutgifter 59189003 5151393 17826109 5962100 442263
Avskrivningskostnad 0 0 0 0 0
Kalkulatorisk rente (1,98 %) 0 0 0 0 0
Indirekte netto driftsutgifter 2869337 467678 2082619 678906 1926
Driftskostnader 62058340 5619071 19908728 6641006 444189
Foreløpig resultat -2174976 -1108438 -854933 1535732 -215948
+ Subsidiering 0 0 0 0 215948
Resultat -2174976 -1108438 -854933 1535732 0
Kostnadsdekning i % 96,5 % 80,3 % 95,7 % 123,1 % 51,4 %
Selvkostfond 01.01 2220493 4285494 2567234 0 0
+ Avsetning til selvkostfond 0 0 0 0 0
- Bruk av selvkostfond -2174976 -1108438 -854933 0 0
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond   (1,98 %) 0 84961 45101 0 0

Selvkostfond 31.12 (inkl.   rente)/fremførbart overskudd

45517 3262017 1757402 0 0

 

Note 14 Kapitalkonto

 Debetposter i året:    Kreditposter i året:  
       
    01.01.18 Balanse (kapital) 4719428358
Avskrivning og nedskrivning fast eiendom 52399540 Aktivering av fast eiendom og anlegg 329292351
Avskrivning av utstyr, maskiner og   transportmidler 14787681 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 73449284,5
       
Avskrivning bygg, anlegg      
Nedskrivning aksjer, andeler      
       
Nedskrivning eiendom      
Pensjonsforpliktelse/midler   Pensjonsforpliktelse/midler 369111071
       
Avskrivning på utlån 946457 Kjøp av aksjer og andeler 17898075
Avdrag på utlån 98081486 Utlån startlån  
       
Avdrag sosiale lån 611841 Avdrag på eksterne lån 299485161
Sosiale lån 1007754 Utlån sosiale lån 1872225
Bruk av midler fra eksterne lån 868752972 Andre utlån 221151935
Avdrag Sandnes eiendomsselskap KF 128082910 Lån Sandnes eiendomsselskap 609679394
31.12.18 Balanse (kapital) 5476697213    
       

SUM DEBET

6641367854 SUM KREDIT 6641367854
Publisert: 11.04.2019 09:24
Sist endret: 25.04.2019 13:27