Note 10-12

Note 10 Anleggsmidler 

  Inventar, utstyr, transportmidler
Kostpris 01.01.2018 384367963
Tilgang 73449284
Avgang  
Nedskrivning  
Akkumulerte avskrivninger 300832934
Bokført verdi 31.12.18 156984313
   
Årets avskrivninger 14 787 681
   
Årets avskr. i % 10%-20%

 

Faste eiendommer og anlegg

  Fast eiendom anlegg Egne tomter Anlegg u/utførelse Bolig og nærings-tomter Totalt
Kostpris 01.01.18 1926478984 28871760 1854396595 1120587 3810867926
Tilgang 363798405   266489606   630288011
Avgang     311966929   311966929
Nedskrivning       0
Akkumulerte avskr. 540490391       540490391
Bokført verdi 31.12.18 1749786998 28871760 1808919272 1120587 3588698617
Årets avskrivning 52399540        
Årets avskr. i % 2%-5%        

 

 

 

Note 11 Langsiktig gjeld

  2018 2017
Lån til selvkost (vann, avløp,   renovasjon ) 1035300 946300
Husbanklån 1187202 1088396
Andre lån 3643700 3531699
Total langsiktig gjeld 5866202 5566395

 

I langsiktig gjeld er kr 10 millioner lån fra Sandnes Parkering KF (jfr note 8). 

 

  2018 Rente
Langsiktig gjeld med flytende rente 3205 1,27 %
Langsiktig gjeld med flytende rente   (Husbanken) 543 1,42 %
Langsiktig gjeld med fast rente (obligasjonslån) 500 2,49 %
Langsiktig gjeld med fast rente   (obligasjonslån) 364 1,89 %
Langsiktig gjeld med fast rente   (obligasjonslån) 200 1,67 %
Langsiktig gjeld med fast rente   (obligasjonslån) 200 2,12 %
Langsiktig gjeld med fast rente   (obligasjonslån) 210 1,50 %
Langsiktig gjeld med fast rente   (Husbanklån) 113 2,29 %
Langsiktig gjeld med fast rente   (Husbanklån) 81 4,20 %
Langsiktig gjeld med fast rente   (Husbanklån) 178 1,73 %
Langsiktig gjeld med fast rente   (Husbanklån) 186 2,60 %
Langsiktig gjeld med fast rente   (Husbanklån) 87 1,48 %
Vektet gjennomsnittlig rente   1,59 %

 

Av langsiktig gjeld på kr 5 866 201 571 utgjør kr 2 925 000 000 (50 %) sertifikatlån som forfaller til betaling innenfor ett år.Tabellen under viser sertifikatlånene per 31.12.2018.

 

Beløp (MNOK)  Forfallsdato  Rente (%) Løpetid (mnd) Låneinstitusjon
195 15.02.2019 1,03 12 Danske bank
201 08.03.2019 1,124 9 Kommunalbanken
200 19.03.2019 1,12 12 Danske Bank
165 26.04.2019 1,2 12 Danske bank
169 16.05.2019 1,215 12 DnB
150 29.05.2019 1,193 12 DnB
199 14.06.2019 1,205 12 Kommunalbanken
249 09.08.2019 1,19 12 Kommunalbanken
200 23.08.2019 1,17 12 Danske bank
170 30.08.2019 1,203 12 DNB
171 13.09.2019 1,26 12 Danske bank
180 25.09.2019 1,323 12 DnB
200 03.10.2019 1,347 12 DnB
220 11.10.2019 1,355 12 Kommunalbanken
149 18.10.2019 1,377 12 Kommunalbanken
107 07.11.2019 1,412 12 Kommunalbanken
2925        

Det vises for øvrig til finansforvaltningsrapporten hvor lånestrategi og risiko er nærmere beskrevet.

 

 

Note 12 Erstatningsansvar

Kommunen har fått inn krav om å utbetale erstatninger i ulike saker. Det er ikke foretatt regnskapsmessige avsetninger til å dekke dette.

 

 

Publisert: 11.04.2019 09:23
Sist endret: 25.04.2019 13:27