Note 1-4

  

Note 1 Kasse, bank og postgiro

Innestående på kasse, bank, postgiro pr. 31.12.18 er kr 1 180 705 659. Av dette er kr 114 265 707 bundne skattetrekksmidler.

Note 2 Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende med fradrag for mulige tap. Denne delkredereavsetningen

(tapsavsetningen) utgjør kr 13 530 000. Totalt er det utgiftsført tap i driftsregnskapet i 2018 på kr 1 750 396.

Økning avsetning tap på krav 900000
Konstaterte tap 850396
SUM 1750396

Andre kortsiktige fordringer er vurdert til pålydende verdi.

Note 3 Fordringer og gjeld mot kommunale foretak/interkommunale selskap 

  Fordringer  Gjeld 
Sandnes havn KF 117042 40809
Sandnes kunst- og kulturhus KF 175845 269661
Renovasjonen IKS 0 0
Rogaland brann og redning IKS 406269 100264
IVAR IKS 368773 12884130
Sandnes Parkering KF 2460962 0
Sandnes tomteselskap KF 25043734 2863666
Multihallen og Storhallen IKS 0 0
Sørmarka Flerbrukshall IKS 0 0
Sandnes eiendomsselskap KF 4554787 28325652
Opera Rogaland IKS 0 0
Rogaland Revisjon IKS 0 539681

 

Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser revisor

  2018 2017
Lønninger 280594419 2624169960
Diverse oppgavepliktige utb. 17181576 15916706
Sum lønnsutgifter 2857775994 2640086667
 
Arbeidsgiveravgift 408903172 385706669
Pensjonsutgifter 329237541 319160611
Sum sosiale utgifter 738140713 704867280

Ved utgangen av året var det ca 5 300 ansatte i kommunen.

Ytelser til ledende personer

  Ordfører Rådmann
Lønn 1147249 1379958
Andre ytelser 35202 5276
Pensjonsutgifter 275022 48999

Revisor

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende

Regnskapsrevisjon                                                kr     939 008

Forvaltningsrevisjon, rådgivning, attestering   kr  1 984 653

Publisert: 11.04.2019 08:40
Sist endret: 25.04.2019 13:27