7. Noter

Noter til regnskapet 2017

REGNSKAPSPRINSIPPER

Generelt

Regnskapet er satt opp i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15 desember 2000 med hjemmel i lov av 25 september 1992 om kommuner og fylkeskommuner §48 nr 6.

Kundefordringer

Kundefordringer blir vurdert til pålydende verdi med fradrag for mulige tap. Retningslinjene for tapsavskrivning går i hovedsak ut på at det årlig skal foretas en gjennomgang av kundemassen og konstaterte tap skal utgiftsføres. I tillegg foretas en konkret gjennomgang av kundemassen for å kunne foreta en avsetning på kunder hvor risikoen for tap er størst. Det foretas også en generell avsetning. (jfr note 2)

Anleggsmidler

Investeringer i faste eiendommer og anlegg, utstyr og transportmidler som er utgiftsført i investeringsregnskapet føres opp som anleggsmiddel i balansen. Det er i henhold til budsjett- og regnskapsforskriftene gjort et skille mellom drifts- og kapitalutgifter. Anskaffelse av utstyr, maskiner og transportmidler skal kun føres i investeringsregnskapet og aktiveres i balansen dersom:

  • utgiftene gjelder kjøp av driftsmidler med økonomisk levetid fra tre år og oppover.
  • anskaffelseskost er på kr 100.000 eller mer

I balansen avskrives anleggsmidlene over forventet levetid. Investeringer føres brutto i henhold til anbefaling fra GKRS (god kommunal regnskapssikk). Tidligere år har investeringene vært ført brutto med fradrag for statlige og fylkeskommunale tilskudd.

Utlån av husbankmidler (startlån) er redusert med tapsavsetning. Jfr note 8.

Anlegg under utførelse

Prosjekter som ikke er endelig avsluttet pr 31/12-2018 er midlertidig aktivert på kapittel 2.27 «anlegg under utførelse». Etter hvert som prosjektene avsluttes blir endelig beløp overført til kapittel 2.28 «Faste eiendommer og anlegg».

Merverdiavgift

Kommunen følger reglene i merverdiavgiftsloven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomheter, eksklusiv de som er i konkurranse med andre, krever kommunen inn merverdiavgiftskompensasjon.

 

 

Publisert: 09.03.2017 12:44
Sist endret: 25.04.2019 13:27