4. Investeringsregnskap

 

  Regnskap 2018 Årsbudsjett 2018 Vedtatt budsjett 2018 Regnskap 2017
Inntekter        
Salg av driftsmidler og fast eiendom 23 5000 5000 16
Andre salgsinntekter 502 0 0 4678
Overføringer med krav til motytelse 111599 98872 0 175740
Kompensasjon for merverdiavgift 50575 69446 56738 31481
Statlige overføringer 10256 3750 2250 2325
Andre overføringer 16439 0 0 12500
Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0
Sum inntekter 189394 177068 63988 226740
         
Utgifter        
Lønnsutgifter 0 0 0 0
Sosiale utgifter 0 0 0 0
Kjøp av varer og tj som inngår i   tj.produksjon 343956 457352 368698 253590
Kjøp av tjenester som erstatter   tj.produksjon 6536 6500 0 168
Overføringer 54762 21687 300 34775
Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 2
Fordelte utgifter 0 0 0 0
Sum utgifter 405255 485539 368998 288535
         
Finanstransaksjoner        
Avdrag på lån 74284 140000 140000 71707
Utlån 830831 888815 1046508 694284
Kjøp av aksjer og andeler 17898 17300 17300 24949
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0
Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0
Avsatt til bundne investeringsfond 500 0 0 90722
Sum finansieringstransaksjoner 923514 1046115 1203808 881662
         
Finansieringsbehov 1139375 1354586 1508818 943457
Dekket slik: 0 0 0 0
Bruk av lån 868753 1018493 1249104 686023
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån 98081 163863 163863 105808
Overført fra driftsregnskapet 134023 134023 95056 123136
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 17810 18956 795 6557
Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0
Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0
Bruk av bundne investeringsfond 20708 19251 0 21934
Sum finansiering 1139375 1354586 1508818 943457
Publisert: 15.03.2017 13:24
Sist endret: 25.04.2019 13:27