2. Hovedtall

2. Hovedtall

  2018 2017 2016  2015   2014
DRIFT
Skatteinntekter -2335661 -2267326  -2268290 -2173529 -2112131
Rammetilskudd -1712827 -1616307  -1496945 -1387990 -1266585
Andre driftsinntekter  -1673917 -1541761  -1318505 -1301753 -1230814
Sum driftsinntekter -5722405 -5425394  -5083740 -4863272 -4609530
Driftsutgifter    5722496  5336381  5016790 4861342 4483869
Driftsresultat 91  -89013  -66950 -1930 -125662
Netto finansutgifter  -95205  -113289  -91414 -92266 65115
Reverserte avskrivninger -67187  -62848  -59378 -55415 -62632
Netto driftsresultat -162301  -265150  -217742 -149611 -123179
Interne finansieringstransaksjoner      106148 91235 54598
Regnskapsmessig mindreforbruk -16288  -68402  -111594 -58376 -68581
 
INVESTERINGER
Brutto investeringer 405255  288535 263966  430770 640024
 
LIKVIDITET
Kasse, bank, postgiro 1080706  1505817 1333722  955732 1085594
Arbeidskapital (omløpsmidler -kortsiktig   gjeld, korrigert for premieavvik) 1046548  1027636 840151  504196 649820
 
FINANSIERING/EGENKAPITAL
Langsiktig gjeld (ekskl. avsetning for   pensjonsforpliktelse) 5876202  5566396 5172514  4393735 4265813
Egenkapital 6355175  5607645 4999014  4679923 4018684
Publisert: 13.03.2017 12:22
Sist endret: 25.04.2019 13:27