3. Driftsregnskap

 

  Noter Regnskap 2018 Årsbudsjett 2018 Vedtatt budsjett 2018 Regnskap 2017
Driftsinntekter          
Brukerbetalinger   204308 199271 195789 194913
Andre salgs- og leieinntekter   444990 423858 422310 422808
Overføringer med krav til motytelse   803893 465002 287689 686355
Rammetilskudd   1712827 1680702 1672000 1616307
Andre statlige overføringer   197460 179657 134666 217499
Andre overføringer   23266 32267 25866 20184
Skatt på inntekt og formue   2335661 2351500 2335000 2267326
Eiendomsskatt   0 0 0 0
Andre direkte og indirekte skatter   0 0 0 0
Sum driftsinntekter   5722405 5332257 5073320 5425394
           
Driftsutgifter          
Lønnsutgifter 4 2857776 2725559 2602170 2640087
Sosiale utgifter 4 738141 763335 735528 704867
Kjøp av varer og tj som inngår i   tj.produksjon   519202 480598 440657 548645
Kjøp av tjenester som erstatter   tj.produksjon   1405182 1258748 1237524 1232625
Overføringer   312153 240005 231160 327817
Avskrivninger 10 67187 69000 69000 62848
Fordelte utgifter   -177144 -149156 -109429 -180508
Sum driftsutgifter   5722496 5388088 5206610 5336381
           
Brutto driftsresultat   -91 -55831 -133290 89013
           
Finansinntekter          
Renteinntekter og utbytte   280413 270864 273501 293726
Gevinst på finansielle instrumenter   (omløpsmidler)   0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån   128695 129898 135328 119120
Sum eksterne finansinntekter   409108 400762 408829 412846
           
Finansutgifter          
Renteutgifter og låneomkostninger   86830 90421 99421 88476
Tap på finansielle instrumenter   (omløpsmidler)   0 0 0 0
Avdrag på lån   225201 225201 225201 209953
Utlån   1872 970 500 1127
Sum eksterne finansutgifter   313903 316592 325122 299557
           
Resultat eksterne finanstransaksjoner   95205 84170 83707 113289
Motpost avskrivninger   67187 69000 69000 62848
           
Netto driftsresultat   162301 97339 19417 265150
           
Interne finanstransaksjoner          
Bruk av tidligere års regnsk.m.   mindreforbruk 15 68402 68402 0 111594
Bruk av disposisjonsfond 15 151534 132134 54063 74350
Bruk av bundne fond 15 49811 51446 23953 36150
Sum bruk av avsetninger   269746 251982 78016 222095
           
Overført til investeringsregnskapet   134023 134023 95056 123136
Dekning av tidligere års regnsk.m.   merforbruk   0 0 0 0
Avsatt til disposisjonsfond   247941 189801 0 191076
Avsatt til bundne fond   33796 25497 2377 104630
Sum avsetninger   415759 349321 97433 418843
           
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk   16288 0 0 68402
Publisert: 15.03.2017 13:02
Sist endret: 25.04.2019 13:27