6. Balanseregnskap

Tall i hele 1000 kr
  Noter Regnskap 2018 Regnskap 2017
EIENDELER      
Anleggsmidler   16952662 15402936
Faste eiendommer og anlegg 10 3588699 3322777
Utstyr, maskiner og transportmidler 10 156984 98323
Utlån 8,9 1584531 1456875
Konserninterne langsiktige fordringer 9 5718294 5230059
Aksjer og andeler 6 420207 402309
Pensjonsmidler 5 5483947 4892593
       
Omløpsmidler   1963114 2225854
Kortsiktige fordringer 2 406500 353482
Konterninterne kortsiktige fordringer 3 45213 43219
Premieavvik 5 329594 289059
Aksjer og andeler 17 61015 34278
Obligasjoner 18 40086 0
Kasse, postgiro, bankinnskudd 1 1080706 1505817
       
SUM EIENDELER   18915775 17628790
       
EGENKAPITAL OG GJELD      
Egenkapital   6355175 5607645
Disposisjonsfond 15 635691 557094
Bundne driftsfond 15 134759 150827
Ubundne investeringsfond 15 6010 6010
Bundne investeringsfond 15 85650 105805
Regnskapsmessig mindreforbruk 15 16367 68481
Kapitalkonto 14 5476697 4719428
       
Langsiktig gjeld   11644034 11111986
Pensjonsforpliktelser 5 5767833 5545590
Sertifikatlån 11 2925000 2714000
Andre lån 11 2941202 2842396
Konsernintern langsiktig gjeld 3,11 10000 10000
       
Kortsiktig gjeld   916566 909159
Annen kortsiktig gjeld   888254 860638
Konsernintern kortsiktig gjeld 3 28313 48521
       
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   18915775 17628790
       
MEMORIAKONTI      
Ubrukte lånemidler   168070 428478
       
GARANTIANSVAR 16 1047549 989573
       
SPESIFIKASJON AV ENDRING ARBEIDSKAPITAL      
OMLØPSMIDLER      
Endring betalingsmidler   -385025 172095
Endring kortsiktige fordringer   47599 82979
Endring premieavvik   40536 13780
Endring aksjer og andeler   34150 51526
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)   -262740 320381
KORTSIKTIG GJELD      
Endring kortsiktig gjeld (B)   -7407 -119114
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)   -270147 201266
Publisert: 24.03.2017 10:09
Sist endret: 25.04.2019 13:27