8.2 Regnskapsskjema 2B

Grp.prosjekt   Regnskap 2017 Årsbudsjett 2017 Vedtatt budsjett 2017 Regnskap 2016
12009 INVESTERINGER IKT 4090 4704 3490 4243
12013 IP telefoni 54 100 0 108
12019 Investering, ID håndtering 1247 1520 0 0
12023 Ny E-handelsløsning 0 0 0 789
12027 Endring av samband/infrastruktur 0 0 0 500
12028 Nytt sekundært serverrom 0 0 0 450
12030 Nødnett 0 0 756 0
12041 Public 360 SvarInn 272 272 0 0
12042 Public 360 signeringstjeneste 247 247 0 0
20011 UTSKIFTING AV UTSTYR, OMSORG 162 200 200 202
20022 Minibuss Rovik boas 289 289 0 0
20031 Nytt sykeanlegg Åse 2248 1100 1100 0
20032 Garderober for hjemmetjenesten 410 410 150 0
20033 Ny ambulansesentral - nødnett 75 1860 1000 0
33370 Varslingsanlegg 37 5000 0 0
40080 Redusert kostnadsnivå investeringer 5% 0 0 0 459
40091 INNSPARING ENØK-TILTAK 1331 1422 0 16129
42091 Ny sentrumskole 1-10 0 0 0 375
42200 Div. investeringer skole 0 0 0 1842
42307 Riska u skole nytt elevbygg 416 1567 0 24
42309 Inneklima Øygard 0 0 0 45
42312 Gandal skole, nye plasser 0 0 0 262
42313 Skoleanlegg Iglemyr, utv. til 3 parallell 270 353 0 45
42318 Sørbø skole - utvidelse 3 434 0 66
42325 Ny gymsal på Ganddal skole 316 602 0 617
42504 Oppvekst skole - digitale enheter 5993 5994 0 0
42505 Oppvekst skole - trådløs infrastruktur 1955 2270 0 0
42506 Lundehaugen u.skole solskjerming 229 229 0 0
42507 Lundehaugen u.skole inventar 102 103 0 0
42508 Lundehaugen u.skole lyd, video og nye PCer 578 579 0 0
42509 Nettbrett skole felles 1252 252 0 0
43059 Sandvedhaugen barnehage 0 0 0 292
43061 Høle barnehage, bygge ny 51 321 0 41
43324 Sørbø - Ny barnehage med 6 avdelinger 125 275 0 622
44102 FH-boliger Øygard 0 0 0 1
44104 Kanalgaten 8, nybygg 24 303 0 189
44135 Strakstiltak boliger vanskeligstillte 0 0 0 91
44138 Nytt BOAS i Sandnes sykehus med 35 plasser 0 0 0 375
44144 Laboratorieutstyr 0 160 200 351
44148 Røntgenutstyr 1506 1507 0 0
44154 Påbygg Riska BOAS, 29 plasser 0 0 0 0
44156 Solrom på dagsenter 545 540 0 0
44712 Bil Arbeidstrening 1377 1377 0 0
45071 BMX-BANE KVÅL 47 47 0 0
45404 Sandnes kulturhus, utstyr 300 300 300 300
45430 Skatepark Bogafjell 1786 1571 0 65
45712 Oppgradering av inventar i hovedbiblioteket 90 350 0 0
46060 Oppgradering AiR-leilighet Skeianetunet 0 0 0 250
46301 KUNSTERISK UTSMYKKING 2545 7243 2709 1510
47075 Reinvesteringer kommunale bygg 0 0 0 37
47077 Brannteknisk utbedringer 8 8 0 275
60101 MASKINPARK, BILER 3627 3420 400 596
60104 Ferdigstillelse av kontorarealer, Vatne driftstasjon 0 244 0 656
60106 Byggdrift, biler 279 279 0 668
60107 Matservice, biler 0 0 0 155
60108 Arbeidsbrakke, bydrift 133 133 0 0
60331 UTVIKLING GIS SYSTEM 0 0 0 8
60332 KARTGRUNNLAG(DIGITAL), UTVIKLINGSPROSJEK 130 130 161 0
60334 Laserskanning geovekst 120 120 150 0
63020 Utskiftning av utrangerte gatelys 8297 10000 10000 0
63021 GATELYS 397 2752 1600 2304
63022 Lysplan 6 185 0 0
63042 BYUTVIKLINGSPROSJEKTER 152 3600 4053 4001
63046 Ruten - teknisk plan og offentlig byrom 3061 2500 2500 0
63050 Kultur og byutviklingsprosjekt (politisk styrt) 3621 5515 8500 540
65022 Innovasjonsløsninger 0 300 300 0
65032 TRAFIKKSIKRING AKSJON SKOLEVEI (GEN) 0 0 500 0
65033 Trafikksikkerhetstiltak 4462 315 2000 281
65035 Universell utforming på eksisternede veinett og trafikkarealer 0 0 200 0
65036 Trafikksikkerhet, fortau sentrum 0 0 0 1089
65037 Trafikksikkerhet eksisterende veinett, strakstiltak 675 544 0 829
65038 Trafikksikring - Aksjon skolevei fra 2015 3661 1134 6500 316
65039 Folkehelse, sykkelveinett 321 1000 1500 0
65051 SENTRUMSTILTAK GENERELT 0 5940 6500 0
65054 Vei- Sikring kommunale broer 624 1533 1000 456
65055 Oppfølgingstiltak KDP sentrum (GASS) 0 4000 1000 0
65061 Trafikksikring, samarbeidsprosjekt -142 2000 4200 2251
65065 Offentlige arealer (alle formål) 0 3500 5000 311
65067 Tiltak av støyplan 6 300 0 12
65068 Ladepunkter EL-sykkel 0 300 0 0
65070 Støyskjerming boliger Sørbøgeilen 1793 2303 0 99
65071 Kulvert Maudlandsveien 330 750 0 0
66032 Sentrum parkeringsanlegg A8 0 800 1000 0
67012 OMRÅDE SMEAHEIA UTBYGGING 0 0 4000 0
67032 SKAARLIA 0 3314 0 0
68037 Folkehelse - Friluftlivets år 2015 0 1266 0 0
68040 Oppgradering vei 0 3000 3000 0
68049 Støyskjermingstiltak Flomlysbanen 0 0 0 852
68051 IDRETTSPLASSER OG LØKKER, GENERELT 319 1339 550 3395
68055 Kunstgressbaner, grunnerverv 56 2159 8500 1558
68061 Internettløsning i idretts- og svømmehaller 1346 1540 1540 0
68062 Skifte av kunstgress 980 980 2500 0
68201 PARKER OG GRØNTANLEGG, GENERELT 24 -276 400 1491
68203 Figgjo, bydelspark 170 0 1674 0
68205 Bystrand Luravika, planarbeid/prosjektering 0 844 400 0
68208 Flytting av skatepark på Ruten 13 13 0 164
68301 FRILUFTSOMRÅDER, GENERELT 497 361 2500 1813
68304 Kjøp av areal på Lifjell til friluftsformål 0 0 0 362
68308 Folkehelse- tilrettelegging for økt sykkelbruk 1442 3000 1750 1840
68311 Luraviken turområde 147 0 250 1154
68312 Folkehelse, oppgradering og sammenkobling av turvegnettet i kommunen 73 0 0 0
68313 Frøylandsvatnet, utredning og tiltak 0 200 0 0
68401 LEKEPLASSER, GENERELT 1796 1261 0 433
68412 Konsekvenser av innsparinger på kommunale lekeplasser 0 0 1000 0
68601 GRAVLUNDER GENERELT 0 0 300 727
68604 Navnet minnelund, arealeffektivisering 232 1000 1000 0
68610 Høle gravlund opparbeidelse gravfelt 0 0 0 164
68622 SOMA GRAVLUND, OPPARB. TRINN 2 104 1230 500 811
68633 Utbygging Riska gravlund 0 0 0 46
68634 NY TILTAKSPLAN FOR PARKDRAGET LANGS STORÅNA 0 0 800 0
69001 RESTAREALER 16 2509 0 0
69021 HJEMMELSERKLÆRINGER GENERELT 0 0 2000 0
69100 UTBYGGINGSAVTALER -96 0 0 2
69101 PLANLEGGING OPPARBEIDELSE AV KYDNAVEIEN 100 0 6000 288
74058 VVA anlegg Storasteinen 0 0 0 -7
74062 Uskakalven Nordøst, slamavskiller med utslippsledning 0 0 0 -13
74066 Adm. avtale Bogafjell G2 0 0 0 55
74070 Adm. avtale boligfelt på Sviland 402 402 0 737
74071 Adm. avtale Bogafjell felt B3, delplan 5 0 0 0 303
74072 Opparbeidelse av Kleivane etappe 1 139 139 0 231
74074 Adm.avtale for Maudlandsveien - plan 2008106 2793 2793 0 776
74078 Adm.avtale Bogafjell G3 593 593 0 0
74079 Adm.avtale Bogafjell idrettsområde 0 0 0 240
74080 Adm.avtale Sørbø-Hove, hovedfelt B06-B07 0 0 0 61
74082 Adm.avtale Sørbø-Hove B06-B07 0 0 0 242
74083 Havneparken Sandnes, 1. etappe 4704 4619 0 7004
74084 Adm. avtale Kleivane B6 0 0 0 74
74085 Adm.avtale Aase Gaard GA17 4 4 0 13130
74086 Adm.avtale for boligfelt Hesthammer 0 0 0 82
74087 Adm.avtale Hove gård, VVA regplan 2006326 1239 1231 0 1295
74088 Adm.avtale nytt boligfelt Sørbøhagane B04 4266 3893 0 569
74090 Adm.avtale boligfelt Åsveien 0 0 0 619
74091 Adm.avtale Asheimtunet del 1 2861 2861 0 1682
74092 Adm.avtale næringsområde Stangeland FKI - 1 274 0 0 0
74094 Adm.avtale Bogafjell S9 0 0 0 383
74095 Adm.avtale Kleivane, Toppen Au29 5 5 0 12
74096 Adm.avtale nytt boligomr. Malmheim vest 888 888 0 3117
74097 Adm.avtale boligområde Sørbø Hove B09, B10 og B13 -277 -277 0 2418
74098 Adm.avtale boligområde Kleivane B05 148 0 0 0
74099 Nullstilling av prosjekt 10992 0 0 14955
74100 Administrasjonsavtaler 3963 3963 0 23034
74101 Adm.avtale Lurabyen 14442 14442 0 14281
74102 Adm.avtale for Sørbø Hove B08 og B12 2013 2013 0 1940
74104 Anleggsbidrag Kleivane B07 3723 3616 0 300
74105 Adm.avtale Vagle næringspark 13791 13791 0 8180
74106 Adm.avtale Bogafjell Vest G5, avtale om anleggsbidrag 6587 6587 0 3453
74107 Avtale om anleggsbidrag for Rossåsen Fi02 10248 7234 0 0
74108 Anleggsbidrag Svilandsholane 1605 1605 0 0
74110 Aase Gaard felt C, Vindmøllehagen 2101 2101 0 0
74111 Avtale om anleggsbidrag Sørbø Hove B02 2063 1499 0 0
74112 Avtale om anleggsbidrag Hana B3.1 10849 9085 0 0
74115 Skaarlia AU06, avtale om anleggsbidrag 2553 1730 0 0
74300 Kabling 132 kV Jærveien-Asheimveien 0 0 0 3750
75006 Åpning Storåna m. tilh. anlegg 0 0 0 14
75032 Sanering VA-ledninger Varatunveien, budsjett 0 0 0 9
75033 VA- ledninger Dreggjavikveien del 2 0 0 0 1
75035 Sanering VA-ledninger Jærveien 0 0 0 5
75038 Sanering av VA-ledninger i Storgata nord 0 0 0 37
75041 Hoveveien - Opparbeidelse av vann og avløp 7 6811 0 1907
75049 VVA-prosjekt 337 1373 5000 14946
75051 Vannforsyning Hommersåk-Høle, 2 byggetrinn, Hetlandsvatne-Breivik 3346 3984 0 8516
75052 Opparbeidelse VVA Tunveien 0 0 0 0
75053 Historisk rasteplass Foss Eikeland 1 1 0 471
75054 Sanering VA-ledninger langs Forussletta 250 738 0 2037
75055 Sanering Midtbergveien 0 0 0 532
75056 Sanering av VA-ledninger i Parkveien sør 0 0 0 243
75059 Kydnastien 31 0 0 0
75060 Kulvert Stangelandsåna 2648 10000 25000 588
75061 Berghagen/Vesleveien 409 1556 0 2429
75062 Klimatilpasning, OFU 0 799 0 0
75063 Vestregt.-Hogstadbakken, sanering VA 0 0 0 929
75064 Roald Amundsensgate - trafikksikkerhet 7415 1941 0 3500
75065 Hageveien sanering av VA-ledninger 5640 5000 0 0
75066 Sanering i Postveien og Prof. Dalsgt. 20 0 0 3883
75067 Sanering VA Mølledalen/Slåttaveien m.fl. 2147 14958 0 12365
75068 Sanering VA ledninger Jærveien/ny bro E39 2411 1484 0 3516
75070 Klimatilpassning 684 3000 5000 0
75071 ENØK-tiltak tekniske installasjoner 0 2000 3000 0
75072 Sanering VA ledninger i Langgata nord / Torggata 0 0 0 110
75073 Sanering av VA-ledninger Varatunveien og omegn - byggetrinn 2 21 21 0 1157
75074 Parkveien nord 21524 18041 21000 2059
75075 Omlegging av VA-ledninger i forbindelse med etablering av fjernvarme 9165 13000 15000 0
75076 Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere 212 11000 13000 0
75077 Omlegging av ledninger i Gjesdalsveien, Havnegata og Laksen 0 4000 10000 0
75078 Hovebakken - Sanering og omlegging VA 2053 12000 5000 0
75090 Tiltakspakke teknisk 9874 10312 0 1935
75091 Vannledning Foss Eikeland 0 0 2500 0
75092 Vatneleiren 0 3000 3000 0
75094 Tiltakspakke 2017, investering 13491 18084 0 0
75800 Hoveveien 7096 19538 35500 2891
75802 Lura Næringsområde 0 0 277 0
75803 Rundkjøring Jærveien/Torger Carlsensgt. 1909 -218 0 1006
76021 GEN. TILTAK IHT HOVEDPLAN VANN 4313 15908 0 910
77021 GEN. TILTAK IHT HOVEDPLAN AVLØP 8605 6009 0 4491
77067 Sanering i Mølledalen, Slåttaveien med flere 0 0 11000 0
77102 AVLØP STANGELANDSÅNA/SONE 2 0 2369 0 452
77103 Avløpssanering sentrum 0 2500 7500 0
77151 AVLØP VEST 0 1041 0 0
78041 HOMMERSÅK - OPTIMALISERING AV VANNFORSYNING 0 0 4000 0
78062 FORNYING/UTSK. RENOVASJONSBEH. 1375 1900 1900 1256
78065 MASSEMOTTAK VARATUN(FØR 68212) 0 500 500 0
78077 Kommunal returpunkt 140 1000 1000 223
81001 Langgata 48 AS 9841 5562 0 18213
81003 Opparbeidelse av Ruten som sentrumspark 779 -6061 0 5841
81004 Havnepromenade Sandnes indre havn 1073 4162 0 3560
81005 Omlegging Elvegata 0 0 0 802
81717 Jærtunet 0 489 0 0
  Sum investering i anleggsmidler (regnskapsskjema 2A) 288535 403463 274810 263966
Publisert: 30.03.2017 13:35
Sist endret: 13.04.2018 08:33