8.1 Regnskapsskjema 2A

  Regnskap 2017 Årsbudsjett 2017 Vedtatt budsjett 2017 Regnskap 2016
Investeringer i anleggsmidler 288535 403463 274810 263966
Utlån og forskutteringer 694284 917688 1091538 849272
Kjøp av aksjer og andeler 24949 17300 17300 12341
Avdrag på lån 71707 130697 130000 81350
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0
Avsetninger 90722 75722 0 16952
Årets finansieringsbehov 1170197 1544870 1513648 1223881
 
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler 686023 1033983 1236723 800296
Inntekter fra salg av anleggsmidler 16 2000 2000 116
Tilskudd til investeringer 14825 5450 5450 5560
Kompensasjon for merverdiavgift 31481 63713 0 28046
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 281548 292631 196331 212376
Andre inntekter 4678 0 0 3580
Sum ekstern finansiering 1018570 1397777 1440504 1049974
 
Overført fra driftsregnskapet 123136 122802 70604 90781
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0
Bruk av avsetninger 28491 24291 2540 83126
Sum finansiering 1170197 1544870 1513648 1223881
Udekket/udisponert 0 0 0 0
Publisert: 24.03.2017 10:52
Sist endret: 13.04.2018 08:58