8. Regnskapsskjema 1A

Skjema 1A Regnskap 2017 Årsbudsjett 2017 Vedtatt budsjett 2017 Regnskap 2016
     
Frie disponible inntekter    
Skatt på inntekt og formue -2267326 -2245000 -2319000 -2268290
Ordinært rammetilskudd -1616307 -1617634 -1535634 -1496945
Skatt på eiendom 0 0 0 0
Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0
Andre inntekter -1128 -1100 -1100 -11108
Andre generelle statstilskudd -127815 -113130 -113130 -96201
Sum frie disponible inntekter -4012576 -3976864 -3968864 -3872545
     
Finansinntekter og finansutgifter    
Renteinntekter og utbytte -293559 -285579 -273774 -264524
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 89867 95542 109754 78676
Mottatte avdrag på konserninterne lån -118826 -121909 -121909 -97188
Avdrag på lån 209953 209953 209953 192312
Netto finansinntekter og utgifter -112564 -101993 -75976 -90724
     
Avsetninger og bruk av avsetninger    
Til dekning av tidligere regnsk.m.   merforbruk 0 1 2 3
Til ubundne avsetninger 191076 191062 0 202777
Til bundne avsetninger 57066 56970 0 13884
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk -111594 -111594 0 -58376
Bruk av ubundne avsetninger -73980 -72802 -32000 -108313
Bruk av bundne avsetninger -25127 -26305 0 -34037
Netto avsetninger 37441 37330 -32000 15935
     
Overført til investeringsregnskapet 123136 122802 70604 90781
Til fordeling drift -3964564 -3918724 -4006236 -3856552
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 3896162 3918724 4006236 3744958
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -68402 0 0 -111594
Publisert: 24.03.2017 10:32
Sist endret: 13.04.2018 07:39